Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 43 -

 

Yavê vào Ðền thờ

1 Ngài dẫn tôi đi đến cổng trổ về hướng Ðông. 2 Và này: Vinh quang của Thiên Chúa Israel (thờ) từ hướng Ðông đi vào. Do đó có tiếng như tiếng làn nước lớn. Và đất rạng ngời vinh quang Người. 3 Cảnh tượng tôi thấy y như cảnh tượng tôi đã thấy khi Người đến để hủy diệt thành; cảnh tượng cũng y như cảnh tượng tôi đã thấy bên sông Kơbar. Tôi đã phục mình sấp mặt xuống đất. 4 Vinh quang Yavê đã vào Ðền thờ theo con đường qua cổng mặt trổ hướng Ðông. 5 Nhưng Thần khí đã đỡ tôi dậy và dẫn tôi vào Tiền đình bên trong. Và này vinh quang Yavê đầy cả Ðền thờ.

6 Tôi nghe Ðấng nói với tôi từ trong Ðền thờ. - Còn người kia, ngài đứng bên cạnh tôi. 7 Người phán với tôi: "Con người hỡi, (coi) đây là chỗ đặt ngai Ta, chỗ Ta (đặt) bàn chân. Nơi Ta sẽ lưu ngụ giữa con cái Israel mãi mãi. Nhà Israel đừng bao giờ còn làm nhơ uế Danh thánh của Ta nữa, chúng và các vua của chúng, bởi những việc đĩ thõa của chúng; bởi những thây ma các vua của chúng khi chúng nó chết. 8 Bởi chúng dám đặt ngưỡng cửa của chúng nó kề ngưỡng cửa của Ta; thành cửa của chúng nó bên cạnh thành cửa của Ta - với một cái vách giữa Ta và chúng nó. Chúng đã làm nhơ Danh thánh Ta bởi các việc ghê tởm chúng đã làm. Và Ta, trong cơn giận của Ta, Ta đã tận diệt chúng. 9 Bây giờ chúng hãy cất xa khỏi Ta những việc đĩ thõa của chúng và những thây ma các vua của chúng. Và Ta sẽ lưu ngụ giữa chúng mãi mãi.

10 Ngươi, hỡi con người, hãy thuật lại cho Nhà Israel về Ðền thờ. Chúng hãy xấu hổ vì các tội lỗi của chúng. Và một khi chúng đã đo mô hình Ðền thờ, 11 chúng sẽ phải xấu hổ vì mọi điều chúng đã làm. Kiểu mẫu Ðền thờ, cách xếp đặt trong đó, các lối ra vào, và mọi luật lệ, mọi qui định về Ðền thờ, ngươi sẽ tỏ cho chúng biết, hãy vạch ra cho mắt chúng (thấy). Chúng hãy giữ tất cả những luật lệ và qui định liên can đến Ðền thờ và hãy làm theo.

12 Ðó là luật về Ðền thờ: Trên đỉnh núi, tất cả khu vực xung quanh đều là cực thánh. (Coi, đó là luật về Ðền thờ)".

 

Tế đàn

13 Ðây là kích thước tế đàn, (đo) bằng xích, một xích này bằng một xích thường và một tấc. Rãnh quanh nó (sâu) một xích, và rộng một xích. Thành của rãnh bên mép xung quanh rãnh: Một gang. Và đây là đế của tế đàn: 14 Từ rãnh trên đất đến nấc thấp nhất: 2 xích; rộng một xích. Từ nấc nhỏ đến nấc lớn, 4 xích, rộng một xích. 15 Thiên trù (cao) 4 xích. Bên trên thiên trù có 4 sừng. 16 Thiên trù dài 12 (xich), rộng 12 (xích), 4 bề vuông vức. 17 Nấc (lớn) dài 14 (xích), rộng 14 (xích), cả bốn bề. Bờ thành chạy quanh nó rộng nửa xích. Rãnh xung quanh nó, một xích. Các cấp của tế đàn trổ về phía Ðông.

 

Cung hiến tế đàn

18 Người phán với tôi: Con người hỡi, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ðây là những qui định về tế đàn, ngày hoàn thành nó để thượng tiến trên đó lễ thượng hiến và để rảy máu trên đó. 19 Cho các tư tế Lêvit xuất tự dòng giống Sađok, những kẻ được lại gần Ta, -- sấm của Ðức Chúa Yavê, -- để phụng sự Ta, ngươi sẽ trao một con bò tơ làm lễ tạ tội. 20 Ngươi sẽ lấy máu bò tơ ấy mà thoa lên bốn sừng của tế đàn, và bốn góc của nấc tế đàn cùng bờ thành xung quanh tế đàn. Ngươi sẽ làm lễ tạ tội và xá tội cho tế đàn như thế. 21 Ðoạn ngươi sẽ đem con bò tơ tạ tội ấy mà thiêu nó nơi một chỗ nào được chỉ định trong khu vực Ðền thờ, bên ngoài thánh điện.

22 Ngày thứ hai, ngươi sẽ dâng một con dê không tì vết làm lễ tạ tội. Và họ sẽ làm lễ tạ tội cho tế đàn, như họ đã làm lễ tạ tội với con bò tơ. 23 Khi ngươi đã làm lễ tạ tội xong, ngươi sẽ dâng một con bò tơ hoàn hảo và một chiên hoàn hảo. 24 Họ sẽ dâng các vật ấy lên trước nhan Yavê. Các tư tế sẽ rắc muối lên trên chúng và thượng tiến làm lễ thượng hiến cho Yavê.

25 Mỗi ngày trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ làm một con dê tạ tội. Và họ sẽ làm một con bò tơ và một chiên đực hoàn hảo. 26 Suốt 7 ngày, họ sẽ làm lễ xá tội cho tế đàn và tẩy uế nó và cung hiến nó. 27 Họ sẽ giữ như vậy cho hết các ngày ấy. Ngày thứ 8 về sau, các tư tế sẽ tế lên tế đàn các lễ thượng hiến và kỳ an của họ. Và Ta sẽ rủ lòng thương đoái các ngươi. - Sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page