Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 21 -

 

Gươm của Yavê

1 Xảy có lời Yavê (đến) với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy (trừng trừng) quay mặt về hướng Nam, hãy thổ lộ với trời Nam, hãy tuyên sấm về rừng, đồng ruộng phương Nam. 3 Ngươi sẽ nói với rừng phương Nam: Hãy nghe lời của Yavê, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta nhen lửa nơi ngươi, nó sẽ thiêu cây cối nơi ngươi hết thảy, cả tươi lẫn khô. Ngọn lửa hỏa hào sẽ không tắt; mặt mũi hết thảy đều bị cháy sém từ Nam chí Bắc. 4 Và mọi xác phàm sẽ thấy chính Ta là Yavê, Ta đã nhen lửa. Và nó sẽ không tắt.

5 Tôi mới nói: "A! Lạy Ðức Chúa Yavê! Chúng nói về tôi: Ông chỉ ví von không thôi?"

6 Xảy có lời Yavê (đến) với tôi rằng: 7 Con người hỡi, hãy (trừng trừng) quay mặt về Yêrusalem, hãy thổ lộ với thánh điện của nó, hãy tuyên sấm trên thửa đất Israel. 8 Ngươi sẽ nói với thửa đất Israel. Yavê phán thế này: Này Ta chống lại ngươi! Ta sẽ rút gươm khỏi vỏ, và Ta sẽ tiễu trừ khỏi ngươi cả công chính lẫn vô đạo. 9 Nhân vì Ta tiễu trừ khỏi ngươi cả công chính lẫn vô đạo, cho nên gươm của Ta sẽ được rút khỏi vỏ, đánh mọi xác phàm từ Nam chí Bắc. 10 Và mọi xác phàm sẽ biết chính Ta là Yavê, Ta đã rút gươm khỏi vỏ. Nó sẽ không trở lui về nữa.

11 Còn ngươi, hỡi con người, ngươi hãy rên lên. Lưng xọm lại và (lòng đầy) cay đắng, ngươi hãy rên trước mặt chúng. 12 Và nếu chúng nói với ngươi: "Tại sao mà rên?" Ngươi sẽ nói: "Vì một tin đồn, quả nó sẽ ứng nghiệm! Và mọi tâm thần đều tan rã, mọi tay đều bủn rủn, mọi khí lực đều bại hoại, mọi gối đều tan thành nước. Này! Nó sẽ ứng nghiệm và sẽ thành sự, -- sấm của Ðức Chúa Yavê".

13 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 14 Con người hỡi, hãy tuyên sấm và nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Hãy nói: Gươm, gươm đã mài, và cũng đã chuốt. 15 Nó được mài để dùng hạ sát, nó được chuốt để làm ra chớp [hay là chúng ta sẽ hân hoan, phủ việt con ta khinh thường mọi thứ gỗ]? 16 Và người ta trao nó để chuốt, để cầm tay. Chính nó đã được mài, chính nó đã được chuốt để trao tay lý hình. 17 Hãy kêu, hãy rú lên, hỡi con người, vì sự đã xảy ra cho dân Ta, sự đã xảy ra cho các ông hoàng của Israel, chúng đã bị phó mặc gươm đâm làm một với dân Ta. Cho nên ngươi hãy đấm ngực! 18 [...] Sấm của Ðức Chúa Yavê.

19 Còn ngươi, hỡi con người, hãy tuyên sấm, hãy vỗ tay. Gươm sẽ tung hoành gấp đôi gấp ba. Ðó là gươm hại bao người chết đâm, gươm ác liệt hại bao người chết đâm. (Gươm) vít lại quanh chúng. 20 Ðể cho lòng bủn rủn, để cho người bổ nhào tăng thêm, nơi các cổng thành của chúng, Ta đã phó nộp cho gươm làm thịt. (Thanh gươm) được tôi để nảy chớp, chuốt để hạ sát. 21 Hãy trổ tài sắc bén bên đăm bên chiêu, những nơi ngươi phải đương đầu. 22 Và cả Ta nữa, Ta cũng vỗ tay và Ta sẽ làm cho hả cơn phẫn nộ của Ta! Chính Ta, Yavê, Ta đã nói.

 

Vua Babel ở ngã ba đường

23 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 24 Còn ngươi, hỡi con người, hãy vạch hai con đường cho gươm của vua Babel đến. Từ một xứ, hai đường ấy rẽ ra và ngươi sẽ đặt các biển nơi mỗi đầu 25 đường, để gươm đến được; (một các đề là): Rabbah của con cái Ammôn, (và một cái đề là):Yuđa có Yêrusalem là thành trì. 26 Quả thế, Vua Babel đứng giữa ngã ba, đầu hai con đường. Ðể bói, ông lắc tên bắn, ông thỉnh hình nhân, ông nhìn lá gan. 27 Trong tay phải ông có quẻ Yêrusalem: Khiến ông (ra lịnh) phải đặt vồ máy, phải mở miệng la hét, phải cất tiếng hò trận, phải đặt vồ máy trước các cổng thành, phải đắp lũy, phải đào hào. 28 Ðối với chúng, những kẻ đã tuyên thệ long trọng mắt chúng coi như quẻ bói hư không. Nhưng nó đã hạch đúng tội chúng làm chúng sẽ bị thộp cổ.

29 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì các ngươi bị hạch đúng tội, các sự ngụy nghịch của các ngươi bị bại lộ khiến tội lỗi nơi tất cả những việc làm của các ngươi đã rõ, nhân vì các ngươi đã bị hạch (tội), các ngươi sẽ bị bàn tay thộp cổ. 30 Còn ngươi, ông hoàng ố danh vô đạo của Israel hỡi, vận ngươi đã đến vào thời oan khiên kết liễu. 31 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Giựt mũ miện, cất triều thiên! Khánh tận tất cả. Thấp được nâng cao, cao bị giáng thấp! 32 Ðảo điên, điên đảo, Ta sẽ làm cho điên đảo. Khánh tận tất cả vào thời người được quyền phán xét đến, và Ta sẽ trao quyền ấy (cho nó).

 

Án trên Ammôn

33 Còn ngươi, hỡi con người, hãy tuyên sấm và nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này trên con cái Ammôn và trên lời nhiếc móc của chúng. Ngươi sẽ nói: Gươm! Gươm đã tuốt để làm thịt, chuốt để giết sạch, khiến nó sấn tới như chớp, 34 ngõ hầu trong khi người ta bày trò ma giáo chiêm bốc cho ngươi và bói dối cho ngươi, thì gươm xán xuống cổ những đứa ô danh vô đạo: Vận chúng đã đến vào thời oan khiên kết liễu. 35 Xỏ gươm vào vỏ! Ở chốn ngươi được gầy tạo, trong xứ sở ngươi, Ta sẽ xử tội ngươi; Ta sẽ trút thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi; Ta sẽ thổi cho bùng cháy lửa chấn nộ của Ta trên ngươi. Ta sẽ nộp ngươi trong tay những đồ cục súc, những tay thợ tru diệt. 37 Ngươi sẽ là mồi lửa thiêu. Máu ngươi sẽ đổ tại xứ sở; ngươi sẽ không được ai nhớ đến, vì chính Ta, Yavê, Ta đã nói.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page