Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 12 -

 

Hành trang Lưu đày

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, ngươi ở giữa một nhà loạn tặc, những kẻ có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nhà loạn tặc. 3 Phần ngươi, hỡi con người, hãy soạn hành trang Lưu đày, và hãy rời đi ban ngày trước mắt chúng; ngươi sẽ rời đi khỏi chỗ ngươi ở, mà qua một chỗ khác, trước mắt chúng. Có lẽ chúng sẽ thấy chúng là một nhà loạn tặc. 4 Ngươi sẽ vác hành trang Lưu đày ra, giữa ban ngày, trước mắt chúng, và chiều đến ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như thường xảy ra khi ngươi Lưu đày ra đi.

5 Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét vách mà vác đồ ra. 6 Trước mắt chúng, ngươi sẽ chất đồ lên vai, trong đêm tối ngươi sẽ vác ra: ngươi sẽ che mặt để đừng trông thấy xứ sở, vì Ta đã đặt ngươi làm điềm báo cho nhà Israel.

7 Tôi đã làm thế, như tôi đã được lịnh: Tôi đã vác hành trang Lưu đày ra, giữa ban ngày, và chiều đến tôi đã lấy tay khoét vách. Trong đêm tối, tôi đã vác đồ ra; tôi đã chất đồ lên vai trước mắt họ.

8 Và sáng (hôm sau) xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 9 Con người hỡi, Nhà Israel, nhà loạn tặc ấy lại đã không hỏi ngươi đó sao: "Ông làm gì thế?" 10 Ngươi hãy nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Sấm ngôn này đem về ông hoàng ở Yêrusalem và về toàn thể Nhà Israel ở trong thành. 11 Ngươi hãy nói: Tôi là triệu báo cho các ông. Ðiều tôi đã làm sẽ là điều sẽ xảy ra cho họ. Họ sẽ phải đi đày, đi tù. 12 Và ông hoàng ở giữa họ sẽ chất đồ lên vai. Trong đêm tối, ông sẽ ra đi, và họ sẽ khoét vách để đưa ông ra lối đó. Ông sẽ che mặt, ngõ hầu ông không thấy xứ tận mắt. 13 Ta sẽ giăng lưới chặn nó lại và nó sẽ sa vào lưới săn; Ta sẽ dẫn nó đến Babel, xứ Kanđu, nhưng nó sẽ không thấy xứ ấy và nó sẽ chết ở đó. 14 Tất cả những ai là quân vệ tống ở quanh nó và tất cả binh đội của nó, Ta sẽ cho tán loạn theo mọi luồng gió và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo chúng. 15 Và chúng sẽ biết Ta là Yavê khi Ta phân tán chúng trong các dân tộc và để chúng tản mác trong các xứ. 16 Nhưng trong chúng, Ta sẽ chừa lại một số nhỏ thoát gươm, thoát đói, thoát ôn dịch, ngõ hầu chúng thuật lại tất cả những điều ghê tởm của chúng giữa các dân tộc, những nơi chúng sẽ đến và chúng sẽ biết Ta là Yavê!

17 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 18 Con người hỡi, bánh của ngươi, ngươi sẽ rùng mình mà ăn; nước của ngươi, ngươi sẽ run rẩy sợ sệt mà uống. 19 Ngươi sẽ nói với dân hàng xứ: Ðức Chúa Yavê phán thế này về dân cư Yêrusalem nơi thửa đất của Israel: Bánh của chúng, chúng sẽ sợ sệt mà ăn; và nước của chúng, chúng sẽ kinh rởn mà uống, hầu xứ của chúng sẽ bị bỏ hoang không người ở, vì lòng độc ác của tất cả dân cư trong xứ. 20 Các thành đông người ở sẽ bị tàn phá, và xứ sẽ thành hoang vu. Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê!

 

Hai câu cách ngôn lạc quan

21 Xảy có lời Yavê đến với tôi: 22 Con người hỡi, làm sao lại có cách ngôn này giữa các ngươi trên thửa đất Israel, rằng: "Thời gian dần dà, thị kiến tiêu ma tất cả"? 23 Cho nên ngươi hãy nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sẽ bắt nín đi câu cách ngôn ấy và chúng sẽ không nói sáo như thế nữa trong Israel. Trái lại ngươi hãy bảo chúng: Ngày thánh đã gần và mọi thị kiến sẽ thành sự thực. 24 Vì mọi thị kiến hão huyền hay quẻ bói xu mị sẽ không còn được có nữa giữa Nhà Israel. 25 Vì chính Ta là Yavê, Ta sẽ nói: Ðiều Ta nói sẽ thành sự và sẽ không lần lữa mãi đâu, nhưng về chính những ngày của các ngươi, hỡi nhà loạn tặc, mà Ta sẽ nói và Ta sẽ thi hành, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

26 Xảy có lời của Yavê đến với tôi, rằng: 27 Con người hỡi, này Nhà Israel nói: "Thị kiến ông ấy thấy là cho những ngày xa xôi, ông ấy tuyên sấm cho những thời xa xăm". 28 Cho nên ngươi hãy nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Các lời của Ta sẽ không còn lần lữa, điều Ta nói sẽ thành sự, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page