Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 37 -

 

Israel sẽ được hồi sinh

1 Tay Yavê đã đến trên tôi. Trong thần khí của Yavê, Người đem tôi ra và đặt tôi ở giữa cánh đồng. (Cánh đồng ấy) đầy những xương. 2 Người dẫn tôi đi quanh quất trên những xương ấy. Và này: Các xương ấy nằm la liệt trên mặt cánh đồng. Và này: Chúng đã khô đét cả. 3 Người phán với tôi: "Con người hỡi, các xương ấy hồi sinh được chăng?" Tôi thưa: "Lạy Ðức Chúa Yavê, chính Người biết!" 4 Người mới phán với tôi: "Hãy tuyên sấm trên các xương ấy và nói với chúng: Các xương khô kia, hãy nghe lời của Yavê! 5 Ðức Chúa Yavê phán với các xương ấy: Này Ta sẽ đem thần khí đến trên các ngươi. Và các ngươi sẽ sống. 6 Trên các ngươi, Ta sẽ cột gân vào. Trên các ngươi, Ta sẽ cho thịt mọc. Trên các ngươi, Ta sẽ căng da. Ta sẽ ban thần khí xuống trong các ngươi. Và các ngươi sẽ sống. Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê!"

7 Tôi đã tuyên sấm như đã được lịnh. Tôi vừa tuyên sấm, thì xảy có tiếng vang dậy. Và này: Thật là huyên náo! Các xương xích lại, cái này với cái nọ. 8 Tôi nhìn. Và này: Trên các xương đã có gân. Thịt mọc lên. Và da từ bên trên đã căng lên trên các xương. Nhưng không có thần khí trong đó.

9 Người (lại) phán với tôi: "Hãy tuyên sấm cho thần khí! Hãy tuyên sấm, hỡi con người, và nói với thần khí: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Từ bốn luồng gió, thần khí hỡi, hãy đến; hãy thổi vào các tử thi này, để chúng được sống!" 10 Tôi đã tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí đã nhập vào các xương. Chúng đã hồi sinh. Và chúng đã đứng dậy trên chân của chúng. Một đạo binh lớn, rất lớn.

11 Bấy giờ Người phán với tôi: "Con người hỡi, các xương ấy tức là toàn thể Nhà Israel. Này chúng nói: Xương chúng tôi đã khô. Hi vọng tiêu ma. Chúng tôi đã bị chặt phăng mất!" 12 Cho nên ngươi hãy tuyên sấm và nói với chúng: "Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi! Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi mồ, hỡi dân Ta! Ta sẽ dẫn các ngươi về lại thửa đất của Israel. 13 Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, khi Ta mở cửa mồ các ngươi và đem các ngươi lên khỏi mồ, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ ban thần khí của Ta xuống trong các ngươi. Và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư nơi thửa đất của các ngươi. Và các ngươi sẽ biết chính Ta, Yavê, Ta đã nói và sẽ thi hành - Sấm của Yavê.

 

Hai thanh gỗ

15 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 16 Phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy một thanh gỗ và hãy viết trên đó: "Yuđa và con cái Israel liên minh với nó". Ðoạn ngươi lấy một thanh gỗ khác và hãy viết trên đó: "Yuse (thanh gỗ của Ephraim) và toàn thể Nhà Israel liên minh với nó". 17 Ngươi hãy đặt chúng sít lại với nhau, làm một thanh gỗ mà thôi, khiến chúng nên một trong tay ngươi.

18 Khi con cái dân ngươi hỏi ngươi: "Ông không giải cho chúng tôi biết sao? Ông ngụ ý gì với các vật ấy". 19 Ngươi hãy nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta sẽ lấy thanh gỗ của Yuse (ở trong tay Ephraim) và các chi tộc Israel liên minh với nó, mà đặt chúng áp vào thanh gỗ của Yuđa. Ta sẽ làm cho chúng nên một thanh gỗ mà thôi. Và chúng sẽ chỉ là một trong tay Ta.

20 Những thanh gỗ trên đó ngươi viết chữ phải ở trong tay ngươi, cho mắt chúng (trông thấy). 21 Ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta sẽ kéo con cái Israel ra khỏi các dân, những nơi chúng đã đến. Ta sẽ thâu họp chúng lại từ khắp tứ phía. Ta sẽ đem chúng về lại thửa đất của chúng. 22 Ta sẽ làm cho chúng nên một dân tộc mà thôi trong xứ, trên núi non của Israel. Và một vua mà thôi sẽ làm vua trên chúng hết thảy. Chúng sẽ không còn là hai dân tộc nữa. Chúng sẽ không còn chia đôi thành hai nước nữa. 23 Chúng sẽ không để mình ra nhơ uế bởi các thần dơ dáy, các thần xú uế và tất cả những sự ngụy nghịch của chúng nữa. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi sự bội phản do đó chúng đã mắc tội. Ta sẽ tẩy sạch chúng. Và chúng sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 24 Ðavit, tôi tớ Ta sẽ làm vua trên chúng. Chúng hết thảy sẽ chỉ có một mục tử mà thôi. Chúng sẽ đi theo các phán quyết của Ta. Chúng sẽ giữ các luật điều của Ta và sẽ thi hành. 25 Chúng sẽ cư ngụ trên đất Ta đã ban cho Yacob, tôi tớ của Ta. Nơi cha ông chúng đã cư ngụ, chúng cũng sẽ cư ngụ, chúng và con cái chúng, cháu chắt chúng cho đến muôn đời. Ðavit tôi tớ của Ta sẽ là lãnh tụ của chúng cho đến đời đời. 26 Ta sẽ kết với chúng Giao ước bình an. Ðó là Giao ước đời đời với chúng. Ta sẽ thiết lập chúng. Ta sẽ cho chúng nên đông đảo. Ta sẽ đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến đời đời. 27 Nhà tạm của Ta sẽ ở nơi chúng. Và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Còn chúng, chúng sẽ là dân của Ta. 28 Và các dân tộc sẽ biết Ta là Yavê Ðấng tác thánh Israel, một khi thánh điện của Ta sẽ ở giữa chúng cho đến đời đời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page