Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 35 -

 

Sấm về núi Sêir

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy quay mặt hướng về núi Sêir, mà tuyên sấm trên nó. 3 Ngươi sẽ nói với nó: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta chống lại ngươi, hỡi núi Sêir. Ta sẽ giương tay chống với ngươi. Ta sẽ biến ngươi thành hoang vu, nên điềm rởn ốc. 4 Các thành của ngươi, Ta sẽ cho hóa nên phế tích. Ngươi sẽ thành hoang vu. Và ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

5 Nhân vì ngươi ôm mối thù vạn đại; ngươi đã phó nộp con cái Israel cho tay gươm phanh xác, vào thời cùng quẫn của chúng, vào thời oan khiên kết liễu. 6 Cho nên, Ta sống! - Sấm của Ðức Chúa Yavê - Ta sẽe cho ngươi thành (vũng) máu, và máu sẽ đuổi theo ngươi - Ngươi đã mắc tội (đổ) máu, thì máu sẽ đuổi theo ngươi. 7 Ta sẽ biến núi Sêir thành hoang vu, nên điềm rởn ốc. Ta sẽ tiễu trừ khỏi đó kẻ qua người lại. 8 Núi non của nó, Ta sẽ chất đầy thây lũ chết đâm; các gò nỗng, các thung lũng và mọi lòng suối của ngươi, lũ chết gươm đâm sẽ ngã gục trên đó. 9 Ta sẽ biến ngươi thành cảnh hoang vu vạn đại. Các thành của ngươi sẽ không (ai) ở. Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

10 Nhân vì ngươi nói: "Cả hai dân tộc (ấy), cả hai xứ (ấy) đều thuộc về ta, ta sẽ chiếm lấy", trong khi Yavê có đó; 11 cho nên, Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê, -- Ta sẽ xử sự chiếu theo lòng nóng giận, sự đố kị ngươi đã thi thố ra, bởi lòng căm hờn của ngươi đối với chúng. Nơi ngươi Ta sẽ tỏ mình ra, khi Ta xử án ngươi. 12 Bấy giờ ngươi sẽ biết chính Ta, Yavê, Ta đã nghe các lời sỉ mạ ngươi đã nói về núi non Israel, mà rằng: "Chúng đã tan hoang! Chúng đã bị thí cho chúng ta ngốn hết!" 13 Các ngươi đã bành miệng ra trên Ta. Các ngươi đã buông lời xấc xược phạm đến Ta. Ta đã nghe cả!

14 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sẽ biến ngươi thành hoang vu, làm cho tất cả thiên hạ vui mừng. 15 Cũng như ngươi vui mừng khi thấy cơ nghiệp nhà Israel tan hoang, Ta cũng sẽ làm cho ngươi như vậy: Núi Sêir sẽ thành hoang vu, và toàn thể Eđom cũng vậy; và chúng sẽ biết Ta là Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page