Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 09 -

 

Hình phạt

1 Ðoạn tai tôi (nghe) Người cất tiếng lớn mà gọi rằng: "Tai ương hình phạt trên thành đã đến nơi, mỗi người có đồ để tru diệt nơi tay". 2 Và này: Có sáu người đi đến từ Cổng trên, cổng trổ về hướng Bắc, mỗi người có đồ để tàn phá nơi tay. Và giữa họ có một người nữa mình vận trúc bâu và có bút nghiên ký lục bên sườn. Họ vào và đứng bên cạnh tế đàn bằng đồng.

3 Và vinh quang Yavê cất mình lên khỏi (ngai) Kêrub Người ngự, mà đến nơi thềm Ðền (thờ). Người gọi người vận trúc bâu và có bút nghiên ký lục bên sườn. 4 Và Yavê phán bảo người ấy: "Hãy rảo qua thành, qua giữa Yêrusalem, và niêm dấu chữ thập trên trán các kẻ hằng rên rỉ kêu lên vì tất cả những điều ghê tởm làm trong thành".

5 Còn với những người kia, tai tôi (đã nghe) Người phán: "Hãy rảo qua thành theo sau nó và chém giết: Không được rớm mắt, không được xót thương. 6 (Tất cả) già lão và thanh niên, thiếu nữ, cùng với đàn bà trẻ con, các ngươi hãy giết, hãy tru diệt đi! Nhưng tất cả những ai có mang trên mình chữ thập, các ngươi chớ có đụng đến! Các ngươi sẽ bắt đầu từ thánh điện của Ta". Và họ đã bắt đầu với những kỳ lão ở trước chính điện. 7 Người phán với họ: "Chính điện, hãy làm cho ra nhơ uế; các tiền đình, hãy chất đầy thây ma! Rồi hãy ra và hãy chém giết trong thành".

8 Và xảy ra là trong khi họ chém giết, và chỉ còn tôi sót lại, tôi đã phục mình sấp mặt mà kêu lên rằng: "A! Lạy Ðức Chúa Yavê. Phải chăng Người trút phẫn nộ xuống Yêrusalem mà tru diệt tất cả số sót của Israel hay sao?" 9 Nhưng Người phán với tôi: "Tội Nhà Israel và Yuđa thật là quá, quá lớn, xứ đầy máu đổ; thành đầy phi pháp, quả chúng đã nói: Yavê đã bỏ xứ, và Yavê không thấy! 10 Cả Ta nữa, Ta sẽ không rớm mắt, Ta sẽ không đoái thương! Ðường lối chúng, Ta sẽ giáng xuống trên đầu chúng".

11 Và này, người vận áo trúc bâu và có bút nghiên ký lục bên sườn, đã báo cáo lại tự sự mà rằng: "Tôi đã thi hành như Người đã truyền cho tôi!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page