Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 22 -

 

Thành sát nhân

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Còn ngươi, hỡi con người, ngươi không hạch tội, (phải) ngươi không hạch tội thành vấy máu hay sao! Ngươi sẽ vạch ra cho nó biết mọi ghê tởm của nó. 3 Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Hỡi thành đổ máu khắp châu thành mà kéo đến cho mình thời (án phạt); và tạc lấy những thần dơ dáy mà nhuốm lấy uế nhơ! 4 Bởi ngươi đã vấy máu ngươi đổ ra, ngươi đã chuốc lấy tội vạ; bởi các thần dơ dáy ngươi đã tạc, ngươi đã ra nhơ uế; ngươi đã kéo lại gần những ngày sau hết của ngươi, và thời hạn những năm của ngươi đã đến; cho nên Ta sẽ để ngươi cho các dân tộc thóa mạ, cho tất cả các xứ bêu nhuốc. 5 Gần (ngươi), xa ngươi, chúng đều bêu nhuốc ngươi, một kẻ nhơ uế lừng danh và vĩ đại bởi hỗn loạn. 6 Này các ông hoàng của Israel, mỗi người tùy (sức) cánh tay mình, nơi ngươi, chỉ biết đổ máu. 7 Nơi ngươi, người ta khinh dể cha mẹ; ở giữa ngươi, người ta hà hiếp kẻ tha phương; nơi ngươi, người ta áp bức mồ côi góa bụa. 8 Ngươi rẻ rúng các vật thánh của Ta. Ngươi phạm thánh trên các Hưu lễ của Ta. 9 Nơi ngươi, có những kẻ vu vạ cáo gian để gây đổ máu. Nơi ngươi, người ta ăn trên núi ; ở giữa ngươi, người ta làm điều ô tục. 10 Nơi ngươi, người ta thông dâm với vợ của cha. Nơi ngươi, người ta hiếp đàn bà vào thời uế nhơ kinh nguyệt. 11 Nơi ngươi, kẻ thì làm điều ghê tởm với vợ người đồng loại, kẻ lại làm điều uế nhơ ô tục với con dâu, kẻ khác hiếp cả em gái, con cùng một cha. 12 Nơi ngươi, người ta nhận quà mưu chuyện đổ máu. Ngươi (cho vay) lấy lời ăn lãi. Ngươi áp bức để trục lợi trên người đồng loại. Và ngươi đã quên Ta, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

13 Nhưng này, Ta đập tay (căm phẫn) trước cái lợi ngươi đã làm ra, trước máu vấy mình ngươi (đổ ra) ở giữa ngươi. 14 Họa chăng lòng ngươi vững được hay tay ngươi cứng cáp một khi đã đến những ngày Ta quyết xử trí với ngươi? Chính Ta, Yavê, Ta đã nói và Ta sẽ làm. 15 Ta sẽ cho ngươi tan tác trong các dân tộc và rải rác khắp các xứ, và hủy sạch nhơ uế khỏi ngươi, 16 và vì cớ ngươi, Ta đành để mình phải ô danh trước mắt các dân tộc, và ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

17 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 18 Con người hỡi, đối với Ta, nhà Israel đã thành bọt sắt. Chúng hết thảy là đồng, kẽm, sắt, chì trong lò. Chúng là bọt bạc. 19 Cho nên, ngươi hãy nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì các ngươi hết thảy đều là bọt sắt, cho nên này Ta dồn các ngươi vào giữa Yêrusalem. 20 Như người ta đổ dồn bạc, đồng, sắt, chì, kẽm vào lò và thụt cho lửa đỏ bên dưới để hun thế nào, cũng vậy trong cơn giận của Ta, trong sự phẫn nộ của Ta, Ta sẽ dồn các ngươi lại và chất lò hun cháy các ngươi. 21 Ta sẽ gom các ngươi lại, đoạn Ta thổi lửa chấn nộ của Ta trên các ngươi, mà hun các ngươi trong thành. 22 Như người ta hun bạc trong lò, cũng vậy các ngươi sẽ bị hun trong thành và các ngươi sẽ biết chính Ta, Yavê, Ta đã trút phẫn nộ của Ta xuống trên các ngươi.

23 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 24 Con người hỡi, hãy nói với nó: Ngươi là đất không được gió thuận mưa hòa trong ngày thịnh nộ. 25 (Một xứ) trong đó các ông hoàng giống như sư tử rống tham mồi. Chúng đã ngốn mạng người, đoạt của cải và đồ sang quí, tăng số góa bụa trong vùng. 26 Các tư tế của nó đã hành hung lề luật của Ta, và coi các vật thánh của Ta như đồ dung tục; chúng đã không phân tách giữa thánh và tục, không dạy cho biết nhơ và sạch khác nhau thế nào; chúng đã nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy các Hưu lễ của Ta; vì vậy Ta đã bị ố danh ở giữa chúng. 27 Quan quyền của nó, ở bên trong nó, như sói tham mồi, những mưu chuyện đổ máu hại mạng người để trục lợi. 28 Các tiên tri của nó chỉ tô vôi cho chúng: Những kẻ thấy hão bói quàng cho chúng, những rằng: "Ðức Chúa Yavê phán thế này", trong khi Yavê đã không nói. 29 Dân hàng xứ là lũ cường hào ác bá, là quân đầu trộm đuôi cướp; chúng áp bức kẻ khó, người nghèo, và bắt nạt kẻ tha phương trái phép. 30 Ta đã kiếm trong hàng ngũ chúng xem có người nào đắp lũy và đứng trước nhan Ta nơi chỗ tường sập để bầu chữa cho xứ sở, cản ngăn Ta hủy diệt nó, nhưng Ta đã không tìm ra. 31 Vậy nên Ta đã trút thịnh nộ xuống trên chúng và tận diệt chúng đi trong lửa chấn nộ của Ta; đường lối chúng, Ta đã giáng xuống trên đầu chúng, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page