Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 11 -

 

Về những kẻ ở lại nhà

1 Và thần khí nhắc tôi lên và đem tôi đến Cổng Tiền đình của Nhà Yavê, Cổng trổ về hướng Ðông; và này: Nơi lối vào Cổng có 25 người; và tôi thấy ở giữa họ có Yaazanyah con của Azzur và Pơlatyahu con của Bơnayahu, những vương công của dân. 2 Và Người phán với tôi: Con người hỡi, đó là kẻ mưu mô ác quái, và bàn chuyện gian tà trong thành này. 3 Chúng nói: "Không gần đâu, việc xây nhà cửa. Thành là nồi, ta là thịt!" 4 Cho nên hãy tuyên sấm trên chúng, hãy tuyên sấm, hỡi con người.

5 Bấy giờ thần khí Yavê bổ xuống trên tôi. Và Người phán với tôi: Hãy nói: Yavê phán thế này: Các ngươi đã nói như thế, hỡi Nhà Israel; và những gì nảy lên nơi thần khí các ngươi, Ta biết (lắm). 6 Các ngươi đã gia tăng lũ chết chém của các ngươi trong thành này và chất đầy lũ chết chém nơi phố xá. 7 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Lũ chết chém của các ngươi mà các ngươi chất trong thành, đó là thịt và (thành) là nồi, còn chính các ngươi, Ta sẽ lôi ra khỏi đó. 8 Các ngươi sợ gươm, Ta sẽ đem gươm đến trên các ngươi, sấm của Ðức Chúa Yavê.

9 Ta sẽ lôi các ngươi ra khỏi thành, và nộp các ngươi trong tay ngoại nhân, và Ta sẽ xử án trên các ngươi.

10 Các ngươi sẽ gục xuống vì gươm đâm; Ta sẽ xét xử các ngươi trên bờ cõi Israel, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. 11 Ðối với các ngươi, thành sẽ không phải là nồi và các ngươi sẽ không phải là thịt trong đó: Chính trên bờ cõi Israel, Ta sẽ xét xử các ngươi. 12 Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, Ðấng mà các ngươi không đi theo các luật điều, và không làm theo các phán quyết, (trong khi) các ngươi làm theo phán quyết của các dân tộc xung quanh.

13 Tôi đang tuyên sấm, thì Pơlatyahu con của Bơnayah chết, tôi liền phục mình sấp mặt xuống và kêu lớn tiếng rằng: "Ôi! Lạy Ðức Chúa Yavê, phải chăng Người sẽ tru di tận tuyệt số sót của Israel?"

 

Lời hứa cho nhóm Lưu đày

14 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 15 Con người hỡi, anh em ngươi hết thảy, những người thuộc tông tộc ngươi và toàn thể Nhà Israel tất cả, những người mà dân cư Yêrusalem nói là: "Chúng đã xa cách Yavê; còn chúng ta đây, xứ này đã được ban cho làm sở hữu!" 16 Cho nên ngươi hãy nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ðã hẳn, Ta đã đem chúng đi xa đến các dân tộc; đã hẳn, Ta đã phân tán chúng trong các xứ và Ta nên thánh điện, tạm một ít cho chúng nơi các xứ chúng đến. 17 Cho nên ngươi hãy nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sẽ thâu họp các ngươi lại từ giữa các dân, Ta sẽ nhặt các ngươi từ giữa các xứ, nơi các ngươi đã bị phân tán và Ta sẽ cho các ngươi thửa đất Israel.

18 Chúng sẽ đến đó và chúng sẽ khử trừ khỏi đó mọi thần xú uế và mọi điều ghê tởm (của đất ấy). 19 Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng mới; Ta sẽ ban một thần khí mới vào tâm khảm chúng; Ta sẽ cất khỏi xác thịt chúng, quả tim đá và ban cho chúng, quả tim thịt, 20 ngõ hầu chúng đi theo luật điều của Ta, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 21 Còn những kẻ lòng đi theo các thần xú uế và những điều ghê tởm của chúng, thì đường lối chúng, Ta sẽ giáng xuống trên đầu chúng, sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Yavê bỏ Yêrusalem

22 Bấy giờ các Kêrubim cất cánh cùng các bánh xe đồng thời với vinh quang của Thiên Chúa Israel bên trên chúng. 23 Và vinh quang Yavê từ giữa thành đi lên và dừng lại trên núi ở phía Ðông của thành. 24 Và thần khí nhắc tôi lên và đem tôi về xứ Kanđu với những người Lưu đày, -- (sự xảy ra) trong thị kiến, trong thần khí của Thiên Chúa. -Bấy giờ thị kiến tôi đã thấy vụt tan mất khỏi tôi. 25 Và tôi đã thuật lại cho những người Lưu đày tất cả các lời Yavê đã tỏ cho tôi thấy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page