Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 44 -

 

Ðóng cổng phía Ðông

1 Ngài đem tôi trở lại cổng bên ngoài của thánh điện, quay về hướng Ðông. Nhưng cổng đã đóng. 2 Yavê phán với tôi: Cổng này sẽ phải đóng lại không được mở. Không người nào sẽ vào ngang qua đó. Vì Yavê Thiên Chúa của Israel đã đi qua đó. Nó sẽ phải đóng lại. 3 Còn vị lãnh tụ, vì là lãnh tụ, sẽ được ngồi ở đó mà ăn bánh trước nhan Yavê. Người sẽ từ lối tiền sảnh nơi cổng đi vào, và cũng theo đường ấy mà ra.

 

Sứ vụ mới

4 Ðoạn Ngài đem tôi ngang qua cổng Bắc vào trước Ðền. Tôi nhìn, thì này: Vinh quang Yavê đầy cả Ðền của Yavê. Và tôi đã phục mình sấp mặt xuống. 5 Yavê phán với tôi: Con người hỡi, hãy chú ý! Hãy (mở) mắt mà nhìn. Hãy (vểnh) tai mà nghe mọi điều Ta sẽ phán bảo ngươi. Về mọi qui định quan hệ đến Ðền của Yavê và mọi luật lệ liên can đến đó. Ngươi phải chú ý đến những lối vào Ðền, và mọi lối ra của thánh điện. 6 Ngươi sẽ nói với nhà loạn tặc, Nhà Israel: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Quá lắm rồi! Với tất cả những ghê tởm của các ngươi, hỡi Nhà Israel. 7 Các ngươi đã dẫn lại ngoại kiều lòng không cắt bì, thân xác không cắt bì, cho chúng nó ở trong thánh điện của Ta để chúng làm cho nó ra ô tục, cái Ðền của Ta, mỗi khi các ngươi tiến dâng mỡ và máu, lương thực của Ta. Các ngươi đã hủy giao ước của Ta vì mọi điều ghê tởm của các ngươi. 8 Các ngươi đã chẳng tự mình chăm giữ thánh vụ thờ Ta. Nhưng các ngươi đã đặt ngoại kiều làm người giữ việc phụng sự Ta trong thánh điện của Ta. 9 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ngoại kiều hết thảy, những kẻ lòng không cắt bì, thân xác không cắt bì, không ai, không ngoại kiều nào ở giữa con cái Israel được vào thánh điện của Ta.

 

Các Lêvit

10 Còn các Lêvit, những kẻ đã rời xa Ta, khi Israel lạc đường chạy theo các thần dơ dáy của chúng, chúng sẽ mang lấy tội của chúng. 11 Nơi thánh điện của Ta, chúng sẽ có trách nhiệm canh gác nơi các cổng Ðền và phục vụ trong Ðền. Chúng sẽ tế cho dân hi sinh thượng hiến và lễ tế. Chúng sẽ túc trực mà phục vụ dân. 12 Nhân vì chúng đã phục vụ dân trước mặt các thần dơ dáy của chúng và đã nên dịp tội cho nhà Israel. Cho nên, Ta giơ tay lên chống lại chúng, -- sấm của Ðức Chúa Yavê, -- chúng sẽ mang lấy tội của chúng. 13 Chúng sẽ không được lại gần Ta hành lễ, để được lại gần các của thánh. Những của cực thánh của Ta. Chúng sẽ mang lấy hổ nhục của chúng và những điều ghê tởm chúng đã làm. 14 Ta sẽ đặt chúng làm những người canh giữ Ðền, trông nom mọi việc phục vụ và mọi sự phải làm trong đó.

 

Các tư tế

15 Còn các tư tế Lêvit, con cái Sađok, những kẻ giữ việc phụng sự trong thánh điện của Ta, khi con cái Israel lạc đường xa Ta, chúng sẽ được gần Ta mà phụng sự và chầu trước nhan Ta, để dâng tiến lên Ta mỡ và máu, -- sấm của Ðức Chúa Yavê. 16 Chúng sẽ vào thánh điện của Ta. Chúng sẽ ở gần bàn của Ta mà phục vụ Ta và giữ việc phụng sự Ta. 17 Khi chúng vào các cổng tiền đình bên trong, chúng sẽ mặc áo trúc bâu. Chúng sẽ không mang len vào mình khi chúng phải phục vụ nơi các cổng tiền đình bên trong và trong Ðền. 18 Trên đầu chúng phải có khăn trúc bâu. Bên hông có quần lót trúc bâu. Chúng sẽ không thắt mình (cái gì làm tháo) mồ hôi. 19 Khi chúng phải ra với dân nơi tiền đình bên ngoài chúng phải cởi y phục chúng đã dùng khi hành lễ. Chúng sẽ để lại y phục ấy nơi phòng thánh, và mặc áo khác, để chúng đừng truyền sự thánh cho dân, bởi y phục của chúng. 20 Chúng không được cạo trọc đầu, cũng không được xõa tóc. Nhưng sẽ lo húi đầu. 21 Không tư tế nào được uống rượu khi vào tiền đình bên trong. 22 Các tư tế không được cưới đàn bà góa hay bị rẫy. Chúng chỉ được cưới lấy trinh nữ thuộc dòng giống nhà Israel, hay là đàn bà góa, thì phải là vợ góa của một tư tế. 23 Chúng sẽ chỉ giáo cho dân Ta hay, thánh và tục khác biệt làm sao, và dạy cho nó biết nhơ sạch phân minh. 24 Chúng sẽ chủ tọa phiên xử khi có kiện tụng. Chúng sẽ phân xử chiếu theo các phán quyết của Ta. Các luật lệ và qui định của Ta, chúng sẽ tuân giữ trong tất cả các khánh tiết của Ta. Chúng sẽ tôn trọng (như ngày) thánh các Hưu lễ của Ta. 25 Chúng không được đến bên người chết mà mắc uế, trừ phi là cha mẹ, con trai con gái, anh em, và chị em chưa có chồng. (Vì những người này) chúng có thể để mình mắc uế. 26 Sau khi đã tẩy uế, nó sẽ tính cho mình 7 ngày. 27 Ngày nó vào lại cung thánh, tiền đình bên trong để hành lễ trong cung thánh, nó sẽ dâng một lễ tạ tội, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

28 Chúng sẽ không có cơ nghiệp. Chính Ta là cơ nghiệp của chúng. Các ngươi sẽ không cấp sở hữu cho chúng trong Israel. Chính Ta là sở hữu của chúng. 29 Chúng được ăn của cúng, hi sinh tạ tội và đền tạ. Tất cả những gì hiến phù trong Israel sẽ thuộc về chúng. 30 Mọi của đầu mùa hảo hạng về mọi sự và mọi của lễ trích trên mọi của lễ sẽ là phần của các tư tế, ngõ hầu phúc chúc lành đậu lại nhà các ngươi. 31 Mọi thú vật chết hay bị vồ xé, dù là chim hay thú vật, các tư tế sẽ không được ăn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page