Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 45 -

 

Phân chia xứ. Phần của Yavê

1 Khi các ngươi gieo thăm chia xứ làm phần cơ nghiệp, các ngươi sẽ trích ra phần đất cúng dâng Yavê, làm của thánh xứ tách ra, dài 25 ngàn (xích) và rộng 20 ngàn (xích). Phần ấy phải là của thánh trong tất cả ranh giới của nó. 2 Trong phần đất ấy, sẽ có một khu 500 (xích) trên 500 (xích) dành cho thánh cung, và một vùng cận giao 50 xích. 3 Trong khoảng đã đo rồi ấy, các ngươi sẽ đo thêm một khu dài 25 ngàn (xích), rộng 10 ngàn (xích). Trong đó sẽ có thánh điện, đất cực thánh. 4 Ðó là đất thánh của xứ được chừa ra cho các tư tế phục vụ thánh điện, những người được tiến lại gần phục vụ Yavê. Họ sẽ có chỗ làm nhà ở và một vùng đồng cỏ chăn súc vật. 5 (Và một khu) dài 25 ngàn (xích), rộng 10 ngàn (xích) sẽ được dành làm sở hữu cho các Lêvit phục vụ Ðền. (Ở đó) họ có những thành để ở.

6 Ðể làm sở hữu của thành, các ngươi sẽ cấp (một khu) rộng 5 ngàn (xích), dài 25 ngàn (xích), dọc theo phần đất cúng làm của thánh. Khu ấy sẽ là sở hữu của toàn thể Nhà Israel.

 

Phần của lãnh tụ

7 Dành cho vị lãnh tụ, có một khu ở hai bên đất cúng làm của thánh, và công điền của thành. (Khu ấy chạy) dọc theo đất cúng làm của thánh, và dọc theo công điền của thành - về hướng Tây thì giáp phía Tây, và về hướng Ðông thì giáp phía Ðông các khu ấy. Còn chiều dài thì cũng bằng một phần (đã chia cho từng chi tộc), từ ranh giới phía Tây đến ranh giới phía Ðông 8 của xứ. Ðó là sở hữu của người trong Israel. (Như thế) các lãnh tụ của Israel sẽ không áp bức dân Ta nữa. Và họ sẽ để xứ thuộc về Nhà Israel, thuộc về các chi tộc.

9 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Quá lắm rồi, hỡi các lãnh tụ Israel! Hãy chừa thói hung ác lộng hành. Hãy làm theo lẽ phải, điều thiện! Hãy chấm dứt những việc truất hữu dân của Ta, -- sấm của Ðức Chúa Yavê. 10 Các ngươi hãy có cân đúng, êpha đúng, thùng đúng! 11 Êpha và thùng phải đồng một lường. Như thế một thùng là một phần mười của homer, và một êpha cũng là một phần mười của homer. Cứ chiếu theo homer mà tính lường của chúng. 12 Một seqel có 20 lạng. Và 20 seqel với 25 seqel và 15 seqel là một yến.

 

Cúng nạp

13 Ðây là cúng vật các ngươi sẽ trích ra: Một phần sáu êpha trên mỗi homer lúa miến; và một phần sáu êpha trên mỗi homer lúa mạch. 14 Qui định về dầu: Dầu lường bằng thùng, một phần mười thùng trên mỗi kor, 10 thùng là một homer, vì 10 thùng làm một kor. 15 Một con chiên nên mỗi đàn chiên 200 con, bổ vào súc vật của Israel để làm lỡi cúng, thượng hiến và kỳ an, hầu kéo xuống ơn xá tội trên chúng, -- sấm của Ðức Chúa Yavê. 16 Toàn dân trong xứ có nhiệm vụ nạp cúng vật ấy cho vị lãnh tụ trong Israel. 17 Còn phần vụ của vị lãnh tụ là lo cho có (lễ vật dâng làm) thượng hiến, cúng chay và quán tế, trong các ngày đại lễ, các ngày sóc, Hưu lễ và tất cả các khánh tiết của Nhà Israel. Người sẽ cung cấp lễ vật tạ tội, lỡi cúng, thượng hiến và kỳ an, hầu kéo xuống ơn xá tội cho Nhà Israel.

 

Ðại lễ trong năm

18 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Tháng giêng, mồng một tháng ấy, ngươi sẽ lấy một con bò tơ hoàn hảo, và ngươi sẽ làm lễ tạ tội cho thánh điện. 19 Tư tế sẽ lấy máu hy sinh tạ tôi mà thoa các thành cửa của Ðền và trên bốn góc của nấc tế đàn, và trên các thành cửa nơi cổng tiền đình bên trong. 20 Ngày mồng bảy tháng ấy, ngươi cũng sẽ làm như thế, cho người sơ ý hay vô ý thức mắc tội, các ngươi sẽ làm lễ xá tội cho Ðền.

21 Tháng thứ nhất, ngày mười bốn tháng ấy, các ngươi sẽ có lễ Vượt qua, một đại lễ, suốt bảy ngày người ta sẽ ăn bánh không men. 22 Ngày ấy, vị lãnh tụ sẽ dâng vì mình và vì toàn dân trong xứ, một con bò tơ làm lễ tạ tội. 23 Suốt bảy ngày của đại lễ, ông sẽ dâng bảy con bò tơ và bảy cừu đực hoàn hảo làm thượng hiến cho Yavê, mỗi ngày suốt bảy ngày; và mỗi ngày, một con dê làm lễ tạ tội . 24 Ông sẽ dâng làm cúng chay với mỗi con bò tơ một êpha (bột) và mỗi con cừu đực một êpha (bột); và với mỗi êpha (bột), thì có một hin dầu. 25 Tháng bảy, ngày mười lăm tháng ấy, vào ngày đại lễ, suốt bảy ngày, ông sẽ dâng y như thế về các lễ vật tạ tội, thượng hiến và cúng chay; và cũng như thế về dầu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page