Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 18 -

 

Con đường hối cải sẵn mở

1 (Xảy) có lời của Yavê đến với tôi, rằng: 2 Làm sao các ngươi lại bô bô câu cách ngôn này khắp thửa đất Israel, rằng: "Cha ăn nho xanh, con ghê răng". 3 Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê. Các ngươi không được bô bô câu cách ngôn ấy nữa trong Israel. 4 Này, mạng nào cũng thuộc về Ta, mạng cha cũng như mạng con: Chúng đều thuộc về Ta. Mạng nào có tội, mạng ấy phải chết.

5 Kẻ nào là người lương thiện, làm theo lẽ phải, sự thiện, 6 không ăn trên núi, không ngước mắt lên các thần dơ dáy nhà Israel, không làm uế nhơ vợ người đồng loại, không lại gần đàn bà vào kỳ uế tạp, 7 không áp bức người ta, trả của cầm cho người cầm đợ, không cướp giựt của người, cho kẻ đói ăn, lấy áo mặc phủ kẻ mình trần, 8 không cho (vay) ăn lời, không đặt nặng lãi, rút tay khỏi việc oan khiên, giữa người với người xử án công minh. 9 Luật điều của Ta, nó đi theo, phán quyết của Ta, nó giữ lấy mà thi hành, kẻ ấy là người công chính, phải, nó sẽ được sống, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

10 Nhưng nó sinh ra đứa con hung đồ, khát máu và làm điều nào trong các điều ấy 11 mà cha nó đã không làm: Ăn trên núi, làm uế nhơ vợ người đồng loại, 12 áp bức kẻ khó người nghèo, cướp giựt của người, không trả của cầm, ngước mắt lên các thần dơ dáy, làm điều ghê tởm, 13 cho vay ăn lời và lấy nặng lãi, đã hẳn, nó sẽ không được sống. Nó đã làm tất cả những điều ghê tởm ấy. Phải giết nó đi, máu nó đổ không oan!

14 Và này nó sinh con. Và con nó thấy tất cả các tội lỗi cha nó đã làm; nó đã thấy, nhưng đã không làm như thế: 15 Không ăn trên núi, không ngước mắt lên các thần dơ dáy nhà Israel, làm không nhơ uế vợ người đồng loại, 16 không áp bức người ta, không giữ của cầm đồ, không cướp giựt của người, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo mặc phủ kẻ mình trần, 17 rút tay khỏi việc oan khiên, không lấy lời lấy lãi, nhưng làm theo phán quyết, đi theo luật điều của Ta: Nó sẽ không chết vì tội cha nó; phải, nó sẽ được sống! 18 Cha nó đã chuyên hà hiếp, cướp giựt của người và làm điều bất lương giữa hàng bà con - vậy nên (cha nó) bởi tội của mình mà phải chết.

19 Nhưng các ngươi hỏi: "Tại sao con không mang lấy tội của cha?" - (Không), một khi con đã làm theo lẽ phải, sự thiện, đã giữ tất cả các luật điều của Ta và đã thi hành, phải, nó sẽ được sống. 20 Mạng nào đắc tội, mạng ấy phải chết, con không mang lấy tội của cha; và cha không mang lấy tội của con; sự thiện của người công chính đậu trên người công chính; cái ác của đứa ác nhân đậu trên đứa ác nhân. 21 Nhưng nếu ác nhân trở lại bỏ tất cả các tội lỗi đã làm, và giữ tất cả các luật điều của Ta, và làm điều phải, sự thiện, phải, nó sẽ được sống, không phải chết. 22 Mọi điều ngụy nghịch nó đã làm sẽ (được quên đi cho nó) không còn nhớ đến, nó đã làm sự công chính, nó sẽ được sống. 23 Họa chăng Ta được vui thú nơi cái chết của đứa ác nhân? - sấm của Ðức Chúa Yavê. Ta lại không muốn nó bỏ đường lối nó mà trở lại và được sống sao? 24 Nhưng nếu người công chính quay lưng cho sự công chính, làm điều ngang trái chiếu theo tất cả những điều ghê tởm ác nhân làm, nó làm thế, mà sống được sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhớ đến; vì sự bội tín nó đã lộ ra và tội lỗi nó đã phạm, vì các điều ấy, nó sẽ phải chết.

25 Thế mà các ngươi dám nói: "Ðường lối của Ðức Chúa không chỉnh". Hãy nghe đây, hỡi nhà Israel, phải chăng đường lối của Ta không chỉnh? Lại không phải là các đường lối của các ngươi không chỉnh đó sao? 26 Khi người công chính quay lưng cho sự công chính, và làm điều ngang trái, và vì đó mà chết, nó phải chết vì sự ngang trái nó đã làm. 27 Còn khi ác nhân bỏ điều ác nó đã làm mà trở lại, cùng làm điều phải, sự thiện, nó sẽ cứu sống mạng nó. 28 Nó đã thấy. Và bỏ mọi điều ngụy nghịch nó đã làm mà trở lại, đã hẳn nó sẽ được sống, không phải chết.

29 Thế mà nhà Israel dám nói: "Ðường lối của Ðức Chúa không chỉnh". Phải chăng đường lối của Ta không chỉnh, hỡi nhà Israel? Lại không phải là các đường lối của các ngươi không chỉnh đó sao?

30 Cho nên Ta sẽ xét xử các ngươi mỗi người theo đường lối của nó, hỡi nhà Israel, -- sấm của Ðức Chúa Yavê. Hãy trở lại, hãy hồi đầu bỏ mọi điều ngụy nghịch của các ngươi, khiến các ngươi không còn dịp tội. 31 Hãy quăng khỏi các ngươi mọi điều ngụy nghịch các ngươi đã phạm đến Ta. Hãy tạo cho mình một tấm lòng mới, một thần khí mới! Tạo sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Israel? 32 Quả thế, Ta không vui gì nơi cái chết của kẻ phải chết - sấm của Ðức Chúa Yavê. Hãy hồi đầu và các ngươi sẽ sống.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page