Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 24 -

 

Nồi bắc trên lửa

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi, năm thứ chín, tháng mười, mồng mười tháng ấy, mà rằng: 2 Con người hỡi, hãy ghi kỹ nhật kỳ hôm nay, chính ngày hôm nay. Chính ngày hôm nay, vua Babel sẽ tấn công Yêrusalem. 3 Ngươi hãy ra câu ví cho nhà loạn tặc; ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Hãy bắc nồi, bắc lên, rồi lấy nước đổ vào!

4 Hãy nhặt thịt miếng, tất cả những miếng ngon. Ðùi, vai,

cả những xương hảo hạng, cũng chất đầy vào.

5 Bắt lấy những cừu dê hảo hạng!

Rồi sắp củi thành vòng bên dưới!

Thịt miếng trong nồi, hãy nấu đi,

và luộc cả những xương trong đó.

6 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Khốn cho thành (sát nhân) đẫm máu, cái nồi đã bị rỉ sét. Mà rỉ sét cọ không ra! Sẽ bắt nồi nhả ra hết miếng này đến miếng nọ, chứ không phải bắt thăm. 7 Vì ở giữa thành, ngàn máu nó (đổ); nó đã bày ra trên sườn đá trọc, chứ không đổ xuống đất, cho cát bụi phủ đi. 8 Ðể làm nổi lên cơn phẫn nộ, để kéo xuống quả báo, Ta đã bày máu nó đổ trên sườn đá trọc, mà không phủ đi.

9 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Khốn cho thành (sát nhân) đẫm máu! Cả Ta nữa cũng làm một giàn hỏa thiêu lớn, 10 chất cho nhiều củi, đốt bừng lửa lên, nấu thịt cho xong, rồi hắt cả nồi thịt hầm, để cho xương cốt cháy đi, 11 đoạn đặt nồi không trên than của nó, cho nồi cháy đi, cho đồng đỏ rực, cho nhơ bẩn trong nồi tan biến, cho rỉ sét của nó thiêu sạch. 12 Nhưng nó bị rỉ sét quá nhiều, trong lửa rỉ sét của nó không bong đi được. 13 Vì sự nhơ uế, ô tục của ngươi, bởi Ta đã muốn tẩy sạch ngươi mà ngươi không sạch được nhơ uế, thì ngươi sẽ không còn sạch được nữa, cho đến khi Ta hả được cơn phẫn nộ của Ta trên ngươi. 14 Chính Ta Yavê, Ta đã nói. Sự sẽ xảy đến và Ta sẽ làm, không hề lơi, không thương tình, không hối hận. Người ta sẽ xử án ngươi chiếu theo đường lối cùng những việc làm của ngươi, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Tiên tri bị thử thách

15 Xảy có lời Yavê đến với tôi, rằng: 16 Con người hỡi, này Ta sẽ tàn nhẫn cất khỏi ngươi vui thú của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được than, không được khóc, không được sa nước mắt. 17 Hãy ở bất động như người chết mà rên, chứ không được làm tang; hãy chít khăn trên mình, chân mang dép; râu mép ngươi không được che, và bánh tang tóc ngươi không được ăn.

18 Tôi đã nói với dân chúng ban sáng. Và chiều đến thì vợ tôi chết. Và sáng hôm sau tôi đã làm như tôi đã được lịnh. 19 Dân chúng đã hỏi tôi: "Ông không giảng giải cho chúng tôi hay biết sao? Thế nghĩa là gì các điều ông làm đó?" 20 Bấy giờ tôi nói với họ: Lời Yavê đã đến với tôi, mà rằng: 21 Hãy nói với Nhà Israel. Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này thánh điện của Ta, điều làm các ngươi dương dương tự đại, cái vui thú của mắt các ngươi, điều tâm hồn các ngươi mộ mến, Ta sẽ phạm đến. Những con trai con gái các ngươi đã để lại sẽ ngã gục gươm đâm. 22 Các ngươi sẽ làm như Ta đã làm: Các ngươi sẽ không che râu mép, không ăn bánh tang; 23 Khăn trên đầu, dép dưới chân, các ngươi sẽ không than, không khóc. Các ngươi sẽ tan rữa ra trong tội lỗi của các ngươi, và ngó nhau mà rên xiết. 24 Êzêkiel sẽ là triệu báo cho các ngươi; mọi điều nó làm, các ngươi sẽ làm. Và khi sự xảy ra, các ngươi sẽ biết Ta là Yavê!

25 Còn ngươi, hỡi con người, vào ngày Ta cất khỏi chúng đồn trú của chúng, mối hân hoan sán lạn của chúng, cái vui thú của mắt chúng, và điều tâm hồn chúng ngưỡng mộ, (làm một với) con trai con gái chúng, 26 ngày ấy một người thoát nạn sẽ đến loan tin vào tai ngươi, 27 ngày ấy miệng ngươi sẽ được mở ra đón người thoát nạn, và ngươi sẽ nói được, không còn câm nữa, và ngươi sẽ nên triệu báo cho chúng và chúng sẽ biết Ta là Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page