Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 05 -

 

Cạo tóc tai

1 Phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy gươm sắc bén, ngươi lấy nó làm như dao của thợ cạo, mà lướt qua đầu ngươi, râu ngươi, đoạn ngươi lấy bàn cân mà chia (tóc tai) thành phần. 2 Một phần ba, ngươi sẽ lấy lửa đốt ở giữa thành, khi đã mãn những ngày hãm (thành); ngươi sẽ lấy một phần ba (và) dùng gươm mà băm xung quanh (thành); và một phần ba, ngươi sẽ tung trước gió, và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo sau chúng. 3 Nhưng trong số ấy, ngươi sẽ lấy chút ít mà lận vào vạt áo ngươi. 4 Và cũng trong số ấy, ngươi còn lấy (một phần) mà ném vào lửa và đốt đi trong lửa. Ðoạn ngươi sẽ nói với toàn thể Nhà Israel:

5 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ðó là Yêrusalem! Trong hàng các dân tộc, Ta đã đặt nó ở giữa, và các xứ khác xung quanh nó. 6 Nhưng nó đã dấy loạn chống lại các phán quyết của Ta - mà ra bất lương hơn các dân tộc khác - chống lại các luật điều của Ta hơn các xứ xung quanh nó. Quả thế, chúng đã khinh màng các phán quyết của Ta, và không đi theo các luật điều của Ta. 7 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán như vầy: Bởi các ngươi loạn tặc hơn các dân tộc ở xung quanh các ngươi, và đã không đi theo các luật điều của Ta, và không làm theo các phán quyết của Ta; và lề lối các dân tộc xung quanh các ngươi, các ngươi (lại) làm theo, 8 cho nên Ðức Chúa Yavê phán như vầy: Này Ta chống lại ngươi, cả Ta nữa. Ở giữa ngươi, Ta sẽ ra án phạt trước mắt các dân tộc. 9 Và Ta sẽ làm trên ngươi điều Ta chưa hề làm và cũng không còn làm như thế nữa, vì tất cả những điều nhờm tởm của ngươi. 10 Cho nên ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, và con sẽ ăn thịt cha; Ta sẽ ra án phạt trên ngươi và tung tất cả số sót của ngươi theo mọi chiều gió.

11 Cho nên: Ta sống! - sấm của Yavê - bởi ngươi đã làm nhơ uế thánh điện của Ta, với tất cả những điều xú uế, tất cả những điều nhờm tởm của ngươi, thì cả Ta nữa, Ta cũng sẽ cạo, mà không rớm mắt, không chạnh thương.

12 Một phần ba của ngươi sẽ chết dịch hay vong mạng vì đói kém ở giữa ngươi; một phần ba sẽ ngã gục gươm đâm xung quanh ngươi; và một phần ba thì Ta sẽ tung theo mọi chiều gió, và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo sau chúng. 13 Ta sẽ trị chúng cho đã giận, cho hả cơn phẫn nộ của Ta mà trả thù và chúng sẽ biết chính Ta, Yavê, Ta đã nói theo lòng ghen của Ta khi Ta trị chúng cho đã cơn phẫn nộ của Ta. 14 Ta sẽ biến ngươi nên cảnh điêu tàn, nên cái ô nhục giữa các dân tộc xung quanh ngươi, trước mặt mọi người qua lại. 15 Ngươi sẽ nên trò ô nhục và lời sỉ mạ, nên bài học, nên điều kinh rởn đối với các dân tộc xung quanh ngươi, khi Ta ra án phạt trên ngươi, trong giận dữ và phẫn nộ mà phẫn nộ trừng trị ngươi. Chính Ta, Yavê, Ta đã nói. 16 Khi Ta phái đến trên ngươi những mũi tên ác độc của nạn đói làm phương tru diệt, -- Ta phái chúng đến để tru diệt các ngươi, và Ta sẽ còn chất thêm đói kém trên các ngươi - Ta sẽ bẻ gãy gậy bánh của ngươi. 17 Ta sẽ phái đói kém đến trên các ngươi với thú dữ; chúng sẽ làm ngươi không con không cái, trong khi ôn dịch và chém giết ngang qua trên các ngươi và Ta sẽ đem gươm đến trên các ngươi. Chính Ta, Yavê, Ta đã nói.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page