Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 20 -

 

Lịch sử tội lỗi của Israel

1 Xảy ra là năm thứ bảy, tháng năm (ngày) mồng 10 tháng ấy, có những người thuộc hàng kỳ mục Israel đến thỉnh ý Yavê; và họ ngồi trước mặt tôi. 2 Có lời Yavê đến với tôi rằng: 3 Con người hỡi, hãy nói với các kỳ mục Israel, ngươi sẽ bảo chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Các ngươi đến thỉnh ý Ta ư? Ta sống! Ta sẽ không đáp lời các ngươi thỉnh ý Ta - sấm của Ðức Chúa Yavê. 4 Ngươi không hạch tội chúng, ngươi không hạch tội hay sao? Hãy vạch ra cho chúng biết các điều ghê tởm của cha ông chúng. 5 Ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Vào ngày Ta chọn Israel, Ta đã giơ tay (thề) với dòng giống nhà Yacob, và ở đất Aicập, Ta đã cho chúng biết Ta; Ta đã giơ tay (thề) với chúng rằng: Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi. 6 Ngày ấy, Ta đã giơ tay (thề) là Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất Aicập, đến đất Ta đã do thám tìm cho chúng, (đất) chảy tràn sữa mật, kim hoa giữa muôn miền.

7 Và Ta đã nói với chúng: Các ngươi mỗi người, hãy quăng đi những thần xú uế mắt mình bám lấy và đừng để mình ra nhơ uế bởi các thần dơ dáy của Aicập. Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi. 8 Nhưng chúng đã làm loạn với Ta, đã chẳng muốn nghe Ta, mỗi người đã chẳng quăng đi những thần xú uế của mình, đã không bỏ đi các thần dơ dáy Aicập; nên Ta đã nghĩ phải trút phẫn nộ của Ta trên chúng, phải trị chúng cho đã cơn giận của Ta ngay giữa đất Aicập. 9 Song Ta đã xử (khoan nhân) vì Danh Ta, hầu Danh Ta khỏi bị phạm thánh trước mắt các dân tộc giữa đó chúng ở, trước mắt những kẻ đã được Ta cho biết là Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất Aicập.

10 Vậy Ta đã đem chúng ra khỏi đất Aicập và dẫn chúng vào sa mạc. 11 Ta đã ban cho chúng luật điều của Ta, Ta đã tỏ cho chúng biết các phán quyết của Ta, để người ta làm theo và nhờ đó mà được sống. 12 Ta cũng đã ban cho chúng các Hưu lễ của Ta hầu làm dấu (Giao ước) giữa Ta và chúng, để thiên hạ biết chính Ta Yavê là Ðấng tác thánh chúng. 13 Nhưng Nhà Israel đã làm loạn với Ta trong sa mạc. Chúng đã không đi theo các luật điều của Ta, chúng đã khinh màng các phán quyết của Ta, những điều người ta phải làm theo để nhờ đó mà được sống; chúng đã phạm thánh đến các Hưu lễ của Ta quá đỗi. Nên Ta đã nghĩ phải trút phẫn nộ của Ta trên chúng trong sa mạc mà tận diệt chúng đi. 14 Song Ta đã xử (cách khoan nhân) vì Danh Ta, hầu Danh Ta khỏi bị phạm thánh trước mắt những dân tộc, những mắt (đã thấy) Ta dẫn chúng ra đi. 15 Với chúng, Ta đã giơ tay trong sa mạc (mà thề) là sẽ không cho chúng vào đất Ta đã (định) ban, đất tràn lan sữa mật, kim hoa giữa muôn miền. 16 Nhân vì chung đã khinh màng các phán quyết của Ta; và luật điều của Ta, chúng đã không theo; chúng đã phạm thánh đến các Hưu lễ của Ta - vì lòng chúng bám sau các thần dơ dáy của chúng. 17 Song trên chúng, Ta đã rớm mắt (thương tình) không nỡ tiêu hủy chúng đi và Ta không nỡ thi hành án tận diệt chúng trong sa mạc.

18 Và Ta đã nói với con cái chúng trong sa mạc: Các ngươi chớ đi theo luật điều của cha ông các ngươi; các phán quyết của chúng, các ngươi chớ giữ; các ngươi đừng để mình ra nhơ uế bởi những thần dơ dáy của chúng! 19 Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi. Các ngươi hãy đii theo luật điều của Ta, hãy giữ các phán quyết của Ta mà thi hành, 20 Hãy thánh hóa các Hưu lễ của Ta, hầu làm dấu (Giao ước) giữa Ta và các ngươi để thiên hạ biết Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi. 21 Nhưng con cái (cũng) đã làm loạn với Ta: Chúng đã không đi theo luật điều của Ta, chúng đã khinh màng các phán quyết của Ta, những điều người ta đã phải làm theo để nhờ đó mà được sống; chúng đã phạm thánh đến các Hưu lễ của Ta. Nên Ta đã nghĩ phải trút phẫn nộ của Ta trên chúng, và trị chúng trong sa mạc cho đã cơn giận của Ta. 22 Nhưng Ta đã rút tay lại, Ta đã xử (cách khoan nhân) vì Danh Ta, hầu Danh Ta khỏi bị phạm thánh trước mắt các dân tộc, những mắt (đã thấy) Ta dẫn chúng ra đi. 23 Nhưng với chúng, Ta đã giơ tay trong sa mạc (mà thề) là sẽ cho chúng tản mác giữa các dân tộc, sẽ tung chúng ra trong các xứ. 24 Nhân vì chúng không làm theo các phán quyết của Ta; và luật điều của Ta, chúng đã khinh màng; chúng đã phạm thánh đến các Hưu lễ của Ta; và mắt chúng nhìn theo các thần dơ dáy của cha ông chúng. 25 Ta đã ban cho chúng cả những luật điều bất lương, và những phán quyết do đó chúng không được sống. 26 Ta đã làm cho chúng ra nhơ uế bởi các của lễ chúng dâng, khi chúng chuyền (qua lửa) mọi con đầu lòng, hầu làm cho chúng phải rởn ốc, ngõ hầu chúng biết Ta là Yavê.

27 Cho nên, con người hỡi, hãy nói với nhà Israel, ngươi sẽ bảo chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Còn nơi điều này nữa, cha ông các ngươi đã xúc phạm đến Ta, do bởi sự bội tín chúng phạm đến Ta. 28 Ta đã đem chúng vào đất mà Ta đã giơ tay (thề là) sẽ ban cho chúng, (thế mà) hễ đâu chúng thấy đồi nào cao, cây nào rậm, thì ở đó chúng đã tế sát hy sinh, đã dâng của cúng khiêu cơn thịnh nộ, đã đệ lên hinh hương giải hờn và đổ xuống rượu tế. 29 Và Ta đã nói với chúng: Cao đàn là gì mà các ngươi đến đó? Vậy mới có tên gọi chỗ như thế là "Cao đàn" cho đến ngày nay.

30 Cho nên ngươi hãy nói với nhà Israel: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Theo đường của cha ông các ngươi, các ngươi đã để mình ra nhơ uế, đã đàng điếm theo sau các thần xú uế của chúng, 31 đã dâng lễ vật, đã chuyền qua lửa con cái các ngươi mà nên nhơ uế vì các thần dơ dáy của các ngươi cho đến ngày nay, làm thế, há Ta sẽ đáp lời các ngươi thỉnh ý Ta sao, hỡi nhà Israel? Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê, -- Ta sẽ không đáp lời các ngươi thỉnh ý Ta! 32 Sẽ không bao giờ xảy ra (ý nghĩ) nảy lên nơi thần khí các ngươi làm các ngươi nói: "Chúng ta sẽ nên như các dân tộc, như các bộ tộc các xứ, khi phụng sự gỗ đá". 33 Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê. Với bàn tay mạnh, cánh tay giương, và phẫn nộ trút xuống, Ta sẽ ngự trị làm vua trên các ngươi. 34 Bằng bàn tay mạnh, cánh tay giương và phẫn nộ trút xuống, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân, và thâu họp các ngươi từ các xứ, những nơi các ngươi tản mác. 35 Ta sẽ đem các ngươi vào sa mạc các dân, và mặt nhìn mặt, Ta sẽ đối chất với các ngươi ở đó. 36 Cũng như Ta đã đối chất với cha ông các ngươi trong sa mạc đất Aicập thế nào, Ta cũng sẽ đối chất với các ngươi như vậy, -- sấm của Ðức Chúa Yavê. 37 Ta sẽ duyệt các ngươi qua dưới gậy và cho các ngươi qua, vừa qua Ta vừa đếm, 38 và Ta sẽ loại ra khỏi các ngươi những kẻ phản loạn, những đứa ngụy nghịch với Ta, Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất chúng cư ngụ nhưng chúng sẽ không được vào thửa đất của Israel. Và các ngươi sẽ biết Ta là Ðức Chúa Yavê.

39 Còn các ngươi, hỡi Nhà Israel, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Các ngươi, mỗi người hãy quăng đi các thần dơ dáy của mình (hãy phụng thờ, và sau đó, nếu các ngươi không nghe Ta) và đừng làm ố Danh thánh Ta nữa bởi các lễ vật và các thần dơ dáy của các ngươi. 40 Vì trên núi thánh của Ta, trên núi non vòi vọi của Israel, -- sấm của Ðức Chúa Yavê, -- toàn thể Nhà Israel, tất cả sẽ phụng thờ Ta trong xứ. Ở đó, Ta sẽ thương đón nhận chúng; ở đó, Ta sẽ nhìn đến của lễ và của mọi điều các ngươi dâng lên, tất cả những của thánh các ngươi hiến. 41 Ta sẽ thương đón nhận hinh hương giải hờn, khi Ta đem các ngươi ra khỏi các dân và thâu họp các ngươi từ các xứ, những nơi các ngươi tản mác, và trên các ngươi Ta sẽ hiến thánh trứơc mắt các dân tộc. 42 Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, khi Ta đem các ngươi vào thửa đất của Israel, đất Ta đã giơ tay lên (mà thề) là Ta ban cho cha ông các ngươi. 43 Và ở đó các ngươi sẽ nhớ lại hạnh kiểm của các ngươi, tất cả các việc do đó các ngươi đã để mình ra nhơ uế, và các ngươi sẽ phải ớn về chính mình vì những sự dữ các ngươi đã làm. 44 Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, bởi Ta đã xử (cách khoan nhân) với các ngươi vì Danh Ta, chứ không chiếu theo hạnh kiểm xấu xa và những việc đồi bại của các ngươi, hỡi Nhà Israel, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page