Vietnamese Catholic Church NEWS
Tin Tức và Thời Sự
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
trong năm 1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Home