Chúc Mừng
Ngân Khánh Giám Mục
Ðức Cha Phaolô Huỳnh Ðông Các
và Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Home