Vietnamese Catholic Church NEWS
Tin Tức và Thời Sự
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
trong năm 1997~1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Home