Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 36 -

 

5- Tình Hình Israel Cuối Thời Quân Chủ

 

Yôakhaz

1 Dân trong xứ đã chọn Yôakhaz con của Yôsya mà tôn làm vua kế vị cha ở Yêrusalem. 2 Yôakhaz được hai mươi ba tuổi khi lên làm vua và trị vì ba tháng ở Yêrusalem. 3 Vua Aicập đã truất ngôi ông ở Yêrusalem, và ra cống thuế cho xứ là một trăm tạ bạc và một tạ vàng. 4 Vua Aicập đặt Êlyaqim là anh lên làm vua Yuđa và Yêrusalem và đã đổi tên cho là Yôyaqim; con Yôakhaz là em, thì Nơkô đã bắt và đưa qua Aicập.

 

Yôyaqim

5 Yôyaqim được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua và đã trị vì mười một năm ở Yêrusalem. Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, Thiên Chúa của ông. 6 Nabukôđônor đã lên đánh ông và xiềng ông bằng hai xích đồng để điệu ông về Babel. 7 Nabukôđônor đã đem về Babel một phần đồ vật trong Nhà Yavê và đem đặt trong Ðền của ông ở Babel. 8 Còn các việc khác của Yôyaqim, những điều gở ông đã làm, và các điều xẩy đến cho ông, này các điều ấy đã được chép trong sách các vua Israel và Yuđa. Và Yôyakin con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Yôyakin

9 Yôyakin được mười tám tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì ba tháng mười ngày ở Yêrusalem. Ông đã làm sự dữ trước mặt Yavê Thiên Chúa của ông. 10 Vào buổi xuân về, Nabukôđônor sai người đến điệu ông đi Babel làm một với những đồ quí giá trong Nhà Yavê, và đặt Sêđêqya là chú ông làm vua Yuđa và Yêrusalem.

 

Sêđêqya

11 Sêđêqya được hai mươi mốt tuổi khi lên làm vua và đã trị vì mười một năm ở Yêrusalem, 12 Ông đã không hạ mình trước mặt tiên tri Yêrêmya truyền lịnh Yavê. 13 Ông cũng đã dấy loạn chống lại vua Nabukôđônôsor, vua này đã bắt ông lấy Thiên Chúa thề (trung thành): Ông đã cứng cổ, chai lòng không chịu trở lại với Yavê Thiên Chúa của Israel.

 

Dân tộc

14 Tất cả hàng lãnh đạo Yuđa, các tư tế và dân chúng đã tăng gia thất trung bội nghĩa, chiếu theo các điều gở nơi các dân ngoại; họ đã làm nhơ uế Nhà Yavê đã tác thánh ở Yêrusalem. 15 Ðã bao lần và ngay từ tảng sáng, Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ đã gửi các sứ giả của Người đến, vì Người chạnh thương dân Người và chốn Người lưu ngụ.

16 Nhưng họ đã nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, đã khinh lời Người và chế diễu các tiên tri của Người, khiến phẫn nộ của Yavê đã bộc lên trên dân của Người, không còn phương chạy chữa.

 

Ðổ vỡ

17 Bấy giờ Người đã cho vua quân Kanđê tiến lên đánh chúng, Người đã cho gươm chém giết tất cả những hạng thượng lưu, ngay trong Thánh điện của chúng. Người đã không chạnh thương thành niên, thiếu nữ, người già tóc bạc: Người đã nộp tất cả trong tay ông. 18 Tất cả đồ vật nơi Nhà Thiên Chúa, lớn hay bé, các kho của Nhà Yavê, các kho của vua, và hàng lãnh đạo, ông đã bắt đem cả về Babel. 19 Chúng đã đốt nhà của Thiên Chúa và triệt hạ tường thành Yêrusalem; chúng đã phóng hỏa tất cả lâu đài, mọi đồ sang quí để làm mồi cho tiêu diệt. 20 Những ai sót lại không bị gươm đâm, ông đã đày qua Babel, bắt làm tôi mọi cho ông và con cái ông, cho đến khi triều đại Batư lên ngôi, 21 để ứng nghiệm lời của Yavê nhờ miệng của Yêrêmya. Cho đến khi đất đã trả bù những ngày Hưu lễ, cho đến khi mãn bảy mươi năm tròn.

 

Về tương lai

22 Năm thứ nhất đời Kyrô, vua Batư, để lời Yavê nhờ miệng Yêrêmya được nên trọn, Yavê đã thức tỉnh tâm thần Kyrô, vua Batư, và ông đã thông cáo trong toàn đế quốc, có cả sắc chỉ, rằng: "23 Kyrô, Hoàng đế Batư tuyên bố: Yavê Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi nước dưới đất. Người đã chỉ định ta phải tái thiết cho Người ngôi nhà ở Yêrusalem tại Yuđa. Vậy ai trong các ngươi, bất cứ ai, thuộc về dân người, xin Yavê Thiên Chúa của họ ở với họ, nó hãy lên ..."

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page