Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 17 -

 

4- Yôsaphat Và Nền Hành Chánh

 

Quyền năng của Yôsaphat

1 Yôsaphat con ông lên làm vua kế vị ông; và mạnh thế át được Israel. 2 Ông đặt quân binh trong tất cả các thành lũy Yuđa và đặt những trấn thủ trong xứ Yuđa và trong và trong các thành Epharaim mà Asa cha ông đã chiếm được.

3 Yavê ở với Yôsaphat, vì ông đã đi theo đường lối ban đầu của cha ông, va ông không tìm kiếm các Ball, 4 nhưng ông tìm kiếm Thiên Chúa của cha ông và đi theo các lịnh truyền của Người, chứ khônng theo cách xử sự của Israel. 5 Yavê cho vương quyền vững mạnh trong tay ông: toàn thể Yuđa triều cống cho Yôsaphat, và ông được phú quí và vinh sang dẫy đầy.

6 Lòng ông hiên ngang trên đường lối của Yavê và ông cũng còn khử trừ các các cao đàn va nêu thờ khỏi Yuđa.

 

Dạy đạo cho dân

7 Năm thứ ba triều ông, ông phái đi dạy trong các thành Yuđa, các quan chức của ông: Ben-Khail, Obađyah, Zakaryah, Nơtael, Mikayahu. 8 Và cùng với họ, có các Lêvit: Shơmayahu, Nơtanyhu, Zơbađyahu, Asahel, Shơmiramôt, Yơhônatan, Ađôniyahu, Tobiyahu, Tôb-Ađôniyahu, những Lêvit; với họ có các tư tế Elishama, và Yohôram. 9 Họ đã dạy dỗ Yuđa, và họ có sách lề luật của Yavê. Họ đã rảo quanh tất cả các thành Yuđa mà dạy dỗ dân chúng. 10 Mọi nước xung quanh Yuđa đều khiếp sợ Yavê, và họ đã không dám gây hấn với Yôsaphat. 11 Có những người Philitin đem triều cống cho Yôsaphat nhiều lễ vật từng khối bạc. Cả dân Arập cũng dâng ông dê, cừu: bảy mươi bảy ngàn cừu đực và bảy ngàn bảy trăm dê đực. 12 Yôsaphat nên lớn lao thêm mãi đến cực điểm. Ông xây ở Yuđa thành quách và những thành thương khố.

 

Quân đội

13 Ông có những kho lớn trong các thành Yuđa, và những chiến sĩ hùng binh ở Yêrusalem. 14 Họ được phân phối như thế này theo các gia tộc: thuộc Yuđa, các tướng cai nghìn quân - Ađnah, đại tướng, với ông có ba trăm ngàn hùng binh, 15 bên cạnh ông, Yơhôkhanan, đại tướng, với ông có hai trăm tám mươi nghìn người; 16 bên cạnh ông, Amasyah con của Zikri, chí nguyên phục vụ Yavê, với ông có hai trăm ngàn hùng binh.

17 Thuộc Benyamin, hùng binh Elyđa, với ông có hai trăm ngàn người trang bị cung nỏ và khiên mộc; 18 bên cạnh ông, Yơhôzabađ, với ông có một trăm tám mươi ngàn người trang bị để đầu quân.

19 Ðó là những người phục dịch, không kể những người vua đã đặt trong các thành lũy trong toàn cõi Yuđa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page