Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 26 -

 

Ðầu triều Ôzya

1 Toàn dân Yuđa đã đặt Ôzya mới mười sáu tuổi làm vua kế vị cha là Amaxya. 2 Chính ông đã tái thiết Elat và đã thu hồi được thành ấy về cho Yuđa, sau khi vua đã nằm xuống với tổ tiên. 3 Ôzya được mười sáu tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì năm mươi hai năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơkholyahu, quê ở Yêrusalem. 4 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Amaxya cha ông đã làm. 5 Ông chuyên cần tìm kiếm Thiên Chúa trong những ngày đời Zakarya, người dạy đường kính sợ Thiên Chúa. Và trong những ngày ông tìm kiếm Yavê, thì Thiên Chúa cho ông được thịnh đạt.

6 Ông đã xuất chinh đánh Philitin, phá đổ tường thành của Gat, tường thành của Asđôđ; ông đã xây thành trong (vùng) Asđôđ và (vùng) quân Philitin. 7 Thiên Chúa trợ giúp ông đánh quân philitin, quân Á rập ở Gur-Baal, và dân Maôn. 8 Dân Maôn đã dâng cống lễ cho Ôzya và danh ông đã lan đến đường vào Aicập, vì ông đã nên hùng cường đến cực điểm.

9 Ôzya xây tháp ở Yêrusalem trên Cổng góc thành, Cổng thung lũng và trên Xó-hẻm; và bố phòng các tháp ấy. 10 Ông cũng đã xây tháp trong sa mạc và đào nhiều bể cạn vì có nhiều đàn súc vật ở vùng Hạ-Bạn cũng như ở cao nguyên; ông có người cày ruộng, có thợ vườn nho trên núi đồi, trong những vườn trái cây; ông là người hâm mộ canh nông.

11 Ôzya có một đạo binh thiện chiến: đầu quân theo từng toán, quân số do kiểm tra nhờ tay Yơiel viên ký lục, và Maasêyahu, viên thư lại, dưới quyền Khananyahu, một tướng lãnh của vua. 12 Tổng số những trưởng tộc của các hùng binh ấy là hai ngàn sáu trăm. 13 Dưới quyền họ có một đạo quân gồm có ba trăm lẽ bảy ngàn năm trăm lính thiện chiến, anh dũng để trợ lực vua dẹp giặc. 14 Ôzya trang bị cho họ, cho mỗi trận chiến: thuẫn, đòng, cùng mũ chiến, áo giáp, cung nỏ và đá bắn ná. 15 Ở Yêrusalem ông cho làm những thứ xảo công do một xảo thủ đã xảo chế ra, để đặt trên tháp, và trên các góc thành mà bắn tên và đá lớn. Danh ông đã đồn xa, vì ông có biệt tài kiếm được trợ giúp đắc lực đến đỗi ông đã nên hùng cường.

 

Kiêu ngạo và hình phạt

16 Nhưng khi đã nên hùng cường, lòng ông sinh kiêu ngạo đến phải hư đi: ông đã ở thất trung với Yavê Thiên Chúa ông thờ; ông đã dám vào Ðền thờ Yavê để huân yên trên hương án. 17 Azaryahu vị tư tế cũng vào theo ông cùng với tám mươi tư tế của Yavê, những người cương nghị. 18 Họ đứng cản vua Ôzya mà nói với ông: "Ôzya, thượng hương không phải quyền ngài mà là quyền của hàng tư tế, con cái Aharôn, những người đã được hiến thánh để thượng hương. Ra ngay khỏi thánh điện vì ngài đã làm trái; vinh quang do bởi Thiên Chúa không thuộc phần ngài!" 19 Ôzya, tay cầm lư hương để thượng hương, mới phẫn nộ; nhưng, ngay khi ông phẫn nộ với các tư tế thì phung hủi đã xuất hiện trên trán ông trước mặt các tư tế, trong Nhà Yavê, ngay bên cạnh hương án. 20 Thượng tế Azaryahu và tất cả tư tế quay lại phía ông, và này ông đã bị phùng hủi trên trán! Họ liền xua ông ra khỏi nơi đó; và cả ông cũng vội vã ra đi, vì Yavê đã đánh phạt ông.

21 Vua Ôzya đã mắc tật phung mãi cho đến chết và ông đã biệt cư trong cung cấm như người phung hủi, vì ông đã bị loại ra khỏi Nhà Yavê. Yôtam con ông là tướng phủ thì cũng làm ngự sử trên dân trong xứ. 22 Phần sự nghiệp khác của Ôzya từ đầu chí cuối, chính tiên tri Ysaya, con của Amos đã chép lại. 23 Ôzya đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã chôn cất ông với tổ tiên trong nghĩa địa các vua vì người ta nói: Ông đã mắc tật phung. Và Yôtam con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page