Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 10 -

 

IV. Các Cải Cách Ðầu Tiên Của Nền Quân Chủ

1- Rôbôam Và Việc Qui Tụ Các Lêvit

 

Sự ly khai

1 Rôbôam trẩy đi Sikem, vì toàn thể Israel đã đến Sikem để tôn ông làm vua. 2 Yơrôbôam con của Nơat vừa nghe tin - khi ông đang ở Aicập; ông đã chạy trốn qua bên ấy để thoát vua Salômon - Yơrôbôam từ Aicập trở về; 3 người ta mới sai gọi ông; và Yơrôbôam cùng toàn thể Israel đã đến.

Và họ nói với Rôbôam rằng: "4 Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi quá nặng nề. Còn ngài, giảm bớt công việc cực khổ của cha ngài và ách nặng ông đã quàng trên chúng tôi. Và (như vậy) chúng tôi sẽ làm tôi ngài". 5 Ông bảo họ: "Chờ ba ngày nữa, rồi trở lại với ta!" Và dân đã đi về.

6 Vua Rôbôam bàn bạc với những người có tuổi đã hầu hạ Salômon thời còn sống, rằng: "Các ngươi bàn thế nào, để trả lời cho dân ấy?" 7 Họ nói với ông rằng: "Nếu ngài ở nhân lành với dân ấy và làm vui lòng dân, nói với chúng những lời êm đẹp, ắt chúng sẽ là nô lệ của ngài trọn kiếp". 8 Nhưng ông đã bỏ qua lời bàn của những người có tuổi đã khuyên ông, mà đi bàn bạc với bọn trẻ đã cùng ông lớn lên và bấy giờ đang hầu hạ ông. 9 Ông nói với họ: "Các ngươi bàn bạc đi, xem chúng ta phải trả lời làm sao với dân ấy; chúng đã nói vơi ta rằng: Xin ngài giảm bớt ách cha ngài đã quàng trên chúng tôi". 10 Và họ đã nói với ông, bọn trẻ đã cùng ông lớn lên ấy, rằng: "Ngài sẽ nói thế này với dân đã nói với ngài: Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi nên quá nặng, phần ngài, xin ngài giảm bớt đi cho chúng tôi - ngài sẽ bảo chúng: (Ngón) út của ta còn lớn hơn cạnh sườn cha ta! 11 Vậy này, cha ta đã đè ách nặng trên các ngươi, ta sẽ chất thêm trên ách của các ngươi; cha ta lấy roi trừng trị các ngươi, ta thời bằng bò cạp".

12 Ngày thứ ba, Yơrôbôam và toàn dân đến với Rôbôam như vua đã bảo: các ngươi hãy trở lại với ta ngày thứ ba. 13 Vua đã trả lời họ rất cứng; vua Rôbôam đã bỏ qua lời khuyên của những người có tuổi. 14 Ông đã nói với họ theo lời khuyên của bọn trẻ: "Cha ta đã làm cho ách các ngươi ra gánh nặng, ta sẽ chất thêm trên các ngươi; cha ta đã trừng trị các ngươi bằng roi, ta thời bằng bò cạp". 15 Vậy vua đã không nghe dân; âu cũng là do bởi Thiên Chúa xoay như vậy, ngõ hầu Yavê cho ứng nghiệm lời Người đã phán ngang qua Akhiyahu người Silô về Yơrôbôam, con của Nơbat. 16 Toàn thể Israel (khi) thấy vua không nghe họ, thì đáp lại với vua rằng:

"Nào ta có phần nào nơi Ðavit?

Không khoản nào nơi con vua Ysai!

Mỗi người [về lều mình], hỡi Israel!

Hãy liệu lấy nhà người, hỡi Ðavit!"

Và toàn thể đã lui về lều. 17 Chỉ có con cái Israel cư trú trong các thành Yuđa (mới chịu) Rôbôam làm vua trên họ. 18 Vua Rôbôam phái Hâđôram, viên cai khổ dịch; nhưng con cái Israel đã ném đá ông và ông đã chết. Vua Rôbôam chỉ kịp lên xe chạy trốn về Yêrusalem. 19 Như vậy là Israel là ly khai với nhà Ðavit cho đến ngày nay.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page