Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 28 -

 

V. Những Cải Cách Lớn Dưới Triều Êzêkya Và Yôsya

1- Thất Trung Của Akhaz, Cha Của Êzêkya

 

Ðầu triều

1 Akhaz được hai mươi tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Ông đã không làm điều ngay chính trước mắt Yavê, như Ðavit cha ông đã làm. 2 Ông đã đi theo đường lối của các vua Israel; ông đã đúc cả tượng kính các Baal. 3 Ông là người đã huân yên trong thung lũng Ben-Hinnom ông đã thiêu lửa các con ông, theo những điều nhờm tởm các dân ngoại đã làm, nhưng dân Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel. 4 Ông đã tế lễ và huân yên trên các cao đàn, và trên các đồi núi và dưới mọi cây cối sum sê.

5 Yavê Thiên Chúa của ông đã phó nộp ông trong tay vua Aram; quân Aram đã đánh bại ông và bắt một số lớn tù binh mà dẫn về Ðama; ông cũng bị phó nộp trong tay vua Israel; vua này đã đánh ông một trận đại bại. 6 Pêpakh con của Rơmalyahu đã giết của Yuđa, nội một ngày, một trăm hai mươi ngàn người, hết thảy đều là người anh dũng: ấy vì chúng đã bỏ Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên chúng. 7 Zikri, một võ biền của Ephraim, đã giết hoàng tử Maasêyahu, Azriqam, tể tướng đầu triều, Elqanah quan đệ nhị sau vua. 8 Con cái Israel bắt của anh em họ hai trăm ngàn người, đàn bà, con trai, con gái làm tù binh và cướp một số chiến vật lớn hơn của họ, và đem chiến vật về Samari.

 

Tiên tri Ôđeđ

9 Ở đó có một tiên tri của Yavê, tên là Ôđeđ. Ông ra đón đạo binh đang đi về Samari mà nói với họ: "Này bởi Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi đã phẫn nộ với Yuđa, nên người đã phó nộp chúng trong tay các ngươi, và các ngươi giận dữ chém giết chúng, (tội) thật tày trời. 10 Bấy giờ các ngươi định bắt con cái Yuđa và Yêrusalem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi! Thế nơi các ngươi, tội vạ hẳn không có đối với Yavê Thiên Chúa của các ngươi hay sao? 11 Vậy bây giờ, các ngươi hãy nghe ta: là hãy để những tù binh các ngươi bắt được của anh em các ngươi ra về; vì lửa giận Yavê thịnh nộ đang ở trên các ngươi".

12 Có ít người thuộc hạng cầm đầu con cái Ephraim: Azaryhu con của Yơhôkhanan, Bêrêkyahu con của Mơshillêmôt, Yơkhizqiyahu con của Shallum, Amasa con của Khađlai: (các người ấy) đứng lên cự lại những kẻ đi trận về, 13 và nói với họ: "Các anh không được dẫn đám tù binh ấy về đây! Quả là tội vạ đối với Yavê trên chúng ta điều các anh định làm, (và như vậy) chất thêm vào lỗi lầm và tội vạ của chúng ta, vì quá nhiều rồi tội vạ của chúng ta, và lửa thịnh nộ đang (ngăm đe) Israel". 14 Lính tráng đã bỏ tù binh và chiến vật trước mặt các tướng lãnh và toàn thể đại hội. 15 Bấy giờ những người đã được chỉ tên, chỗi dậy khích lệ tù binh, họ lấy chiến vật mặc cho những ai mình trần; họ phát cho (tù binh) áo mặc, dép đi; họ cho ăn, cho uống, cho tắm rửa, rồi chở lên lừa tất cả những ai đi không vững, và đưa tù binh về anh em họ ở Yêrikhô, thành Chà là; đoạn họ lui về Samari.

 

Akhaz phạm lỗi và chết

16 Thuở ấy vua Akhaz sai người đến với các vua Assur để xin tiếp viện.

17 Quân Eđom cũng đến lại, đánh Yuđa và bắt tù bình. 18 Quân Philitin đã xông vào các thành Hạ-Bạn, và vùng Namsa của Yuđa và đã chiếm được Bet-Shêmesh, Ayyalôn, Gơđerốt cùng Sôkô và các thành phụ thuộc; và họ đã lập cư ở các nơi ấy. 19 Là vì Yavê đã hạ Yuđa xuống nhân vì Akhaz vua Israel, bởi ông đã để Yuđa ra trác táng và thất trung bất nghĩa với Yavê.

20 Nhưng Têglat-Phalasar, vua Assur đã đến trên ông và trấn áp ông, chứ không trợ lực. 21 Quả Akhaz đã vơ vét của cải Nhà Yavê đền vua và các tướng lãnh mà nộp cho vua Assur, nhưng cũng chẳng được tiếp viện. 22 Lúc lâm bĩ như thế, ông vẫn tiếp tục bội nghĩa với Yavê, ông, vua Akhaz. 23 Ông đã tế cho các thần Ðama đã đánh bại ông và ông nghĩ: "Bởi các thần của các vua Aram đã đáp cứu họ, ta sẽ tế cho các thần ấy để được đáp cứu!" Nhưng chính các thần ấy đã làm cho ông và toàn thể Yuđa liểng xiểng.

24 Akhaz thâu lại các đồ vật trong Nhà của Thiên Chúa; ông đập nát các đồ vật trong Nhà của Thiên Chúa, đóng cửa Nhà Yavê lại và dựng cho mình tế đàn ở mọi xó Yêrusalem. 25 Và trong mỗi thành Yuđa, ông làm cao đàn để huân yên cho các thần khác mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ông.

26 Còn các việc khác và tất cả hành động của Akhaz từ đầu chí cuối, này các điều ấy đã được chép trong sách các vua Yuđa và Israel. 27 Akhaz đã năm xuống với tổ tiên và người ta chôn cất ông trong thành, ở Yêrusalem, vì người ta không đem chôn cất ông trong mộ các vua Israel. Và Êzêkya con ông lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page