Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 21 -

 

5- Thất Trung Của Yôram, Ôkhôzya, Athalya Và Yôas

 

1 Yôsaphat đã nằm xuống với tổ tiên và được tống táng với tổ tiên trong thành Ðavit. Và Yôram con ông lên làm vua kế vị ông.

 

Triều Yôram

2 Ông có các em, con cái của Yôsaphat, là: Azaryah, Yơkhiel, Zakaryahu, Azaryhu, Mikael, Shơphatyahu. Các người này hết thảy đều là con của Yôsaphat vua Israel. 3 Cha họ đã ban cho họ nhiều quà: bạc, vàng, báu vật, với những thành trì ở Yuđa; còn vương quyền, thì ông chuyển cho Yôram, vì là con cả. 4 Yôram lên kế vị ngôi cha, và nên vững mạnh rồi thì ông cho tuốt gươm giết hết các em và cả ít tướng lĩnh Israel.

5 Yôram được ba mươi hai tuổi khi lên làm vua và trị vì tám năm ở Yêrusalem. 6 Ông đã đi theo đường lối của các vua Israel như những điều nhà Akhab làm, vì con gái của Akhab là vợ ông; và ông đã làm sự dữ trước mặt Yavê. 7 Nhưng Yavê không nỡ hũy diệt nhà Ðavit nhân vì Giao ước Người đã kết với Ðavit, theo điều Người đã phán là sẽ ban cho ông và con cái ông được có đèn luôn mãi.

8 Vào thời ông, Eđom đã khởi loạn rũ quyền Yuđa và lập cho mình một vị vua. 9 Yôram vượt qua (ranh giới) với các tướng lĩnh và tất cả đoàn xe trận. Ðang đêm ông đã chỗi dậy và đánh xuyên qua quân Eđom bao vây ông cùng các quan xe trận. 10 Eđom đã khởi loạn rũ quyền Yuđa cho đến ngày nay. Bấy giờ Libnah cũng khởi loạn rũ quyền ông vào thời ấy.

Vì ông đã bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ông. 11 Ông cũng đã làm cả những cao đàn trên các đồi núi Yuđa và đã làm dịp cho dân cư Yêrusalem làm trò thất trung ngoại tình và Yuđa lạc lối.

12 Có văn thư của Elya tiên tri đến với ông, rằng: "Yavê Thiên Chúa của Ðavit cha ngươi phán thế này: Bởi vì ngươi không noi theo đường lối của Yôsaphat cha ngươi, và đường lối của Asa vua Yuđa, 13 mà noi theo đường đi của các vua Israel và rủ rê Yuđa và dân cư Yêrusalem làm trò đĩ điếm như nhà Akhab đã làm, ngươi lại giết các em ngươi, thuộc nhà cha ngươi, những người lương hảo hơn ngươi, 14 thì này: Yavê sắp đánh phạt một đòn nặng nề trên dân ngươi, trên con cái, thê thiếp và tất cả các sản nghiệp của ngươi. 15 Chính ngươi sẽ (lâm) trọng bịnh, bệnh tình nơi tạng phủ ngươi, đến đỗi bệnh sẽ làm ngươi lòi ruột ra ngày này qua ngày khác".

16 Yavê đã xúi tâm thần quân Philitin, Á rập sống bên cạnh dân Kushi chống lại Yôram. 17 Họ đã tiến lên Yuđa, xông vào cướp bóc sản nghiệp gặp được của hoàng gia, và bắt cả con cái, thê thiếp của Yôram, không chừa lại ai ngoài Ôkhôzya, con út của ông. 18 Sau mọi điều ấy, Yavê đã phạt ông mắc bịnh tạng phủ vô phương điều trị. 19 Và ngày này qua ngày khác, như vậy đến mãi hai năm, ruột ông lòi ra vì bịnh tình và ông đã chết vì những bịnh hiểm độc. Dân không lo hương khói cho ông như đã lo cho tổ tiên ông.

20 Ông được ba mươi hai tuổi khi lên ngôi vua và trị vì tám năm ở Yêrusalem. Ông đã quá vãng không ai thương tiếc; và người ta đã chôn cất ông trong thành Ðavit, nhưng không phải trong mộ các vua.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page