Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 08 -

 

Hoàn tất các công trình xây cất

1 Sau hai mươi năm - khoảng thời gian Salômon đã xây Nhà của Yavê và nhà của ông - 2 Salômon đã xây lại các thành Khuram đã tặng cho Salômon, và ông đã định cư con cái Israel trong các thành ấy. 3 Salômon đã trảy đi Khamat-Xôbah, và đã làm bá chủ vùng ấy. 4 Ông đã xây lại Tađmor trong sa mạc và tất cả các thành thương khố ông đã xây lại trong vùng Khamat. 5 Ông đã xây lại Bet-Khôrôn-hạ và Bet-Khôrôn-thượng, những thành quách tường cao, cổng đóng then cài, 6 và Balaat, cùng tất cả các thành thương khố thuộc về Salômon, các thành trữ xe trận, các thành chứa ngựa, (tóm lại) tất cả những gì Salômon hứng thích xây cất ở Yêrusalem và ở Liban, và trong toàn lãnh địa của ông.

 

Tổ chức khổ dịch

7 Tất cả dân chúng còn sót lại thuộc (các dân) Hit-tit, Amori, Phơrizi, Khiuvi và Yơbusi, những người không thuộc Israel, 8 con cái họ, những kẻ còn sót lại sau họ trong xứ và con cái Israel không tận diệt, thì Salômon cho sung vào khổ dịch cho đến ngày nay. 9 Còn trong hàng con cái Israel, Salômon không bắt làm nô lệ trong công việc của ông, vì họ là chiến binh, quan kị mã, quan cai xe trận, và cai chiến mã của ông. 10 Ðây là (số) những quan chức các tổng trấn của vua Salômon đã đặt: hai trăm năm mươi người có quyền trên dân.

11 Salômon cho công chúa Pharaô, rời khỏi thành của Ðavit mà lên nhà ông đã xây cho nàng, vì ông nói: "Không phụ nữ nào được ở với ta trong nhà của Ðavit vua Israel, vì đó là những nơi thánh, những nơi khám của Yavê đã đến".

 

Phụng vụ thời Salômon

12 Bấy giờ Salômon thường thượng tiến lễ thượng hiến cho Yavê trên tế đàn của Yavê, ông đã xây trước tiền đường; 13 mỗi ngày theo lệ mỗi ngày, ông thượng tiến theo lịnh truyền của Môsê cho các hưu lễ, các ngày sóc, các lễ bái, và ba lần mỗi năm vào lễ Bánh không men, lễ các Tuần và lễ Nhà tạm. 14 Ông theo qui định Ðavit cha ông đã ra, mà cắt đặt các ban tư tế phụng sự; các Lêvít vào chức vụ để xướng vịnh và hành sự trước mặt các tư tế, ngày nào việc ấy; các người giữ theo ban của mỗi cửa, vì đó là lịnh truyền của Ðavit, người của Thiên Chúa. 15 Và người ta đã không sai lịnh của vua về hàng tư tế và Lêvit, trong bất cứ điều gì, kể cả các kho trữ. 16 Như thế mọi công việc Salômon làm đã hoàn tất, từ ngày đặt móng nhà Yavê cho đến lúc hoàn thành. Nhà Yavê đã nên hoàn hảo.

17 Bấy giờ Salômon trẩy đi Exiôn-Gêber và Êlat, trên bờ biển trong đất Eđom. 18 Khuram nhờ tay tôi tớ gửi đến cho ông, đoàn tàu cùng những tôi tớ thạo nghề biển. Và họ đã đi Ophir làm một với tôi tớ của Salômon và cất lấy ở đó bồn trăm năm mươi tạ vàng mà đem về cho Salômon.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page