Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 16 -

 

1 Năm ba mươi sáu triều Asa, Baasa vua Israel tiến đánh Yuđa và xây Ramah, để không cho ai ra vào được với Asa vua Yuđa. 2 Asa rút ra bạc vàng trong kho Nhà Yavê và nhà của vua và gửi đến cho Ben Hađađ vua Aram, ngự trị ở Ðama, mà rằng: "3 Có giao ước giữa tôi và ngài, giữa cha tôi và cha ngài. Này tôi xin gửi dâng ngài bạc vàng. Nào! Xin ngài đoạn giao với Baasa, vua Israel. đẻ y rút quân khỏi tôi". 4 Ben-Hađađ nghe lời vua Asa và đã sai binh tướng của ông đến các thành Israel. Họ đã đánh Lyyôn, Ðan, Abel-Maim và tất cả các thương khố nơi các thành Neptali. 5 Vừa nghe tin, Baasa liền thôi xây Ramah, và đã bỏ dỡ công việc. 6 Vua Asa dẫn toàn thể Yuđa và họ đã khuân đá gỗ ở Ramah mà Baasa đã dùng để xây cất. Với đá gỗ ấy, (Asa) đã xây Ghêba và Mispa.

7 thuở ấy, Khanani, thầy chiêm, đến gặp Asa vua Yuđa và bảo ông: "Bởi ngài đã dựa vào Aram, chứ không dựa vào Yavê Thiên Chúa của ngài, cho nên đạo binh của vua Aram, đã luột tay ngài. 8 Quân Kushi và Lybi lại không có binh đông, lắm xe lắm ngựa đó sao? Thế mà bởi ngài dựa vào Yavê, thì Người đã phó nộp chúng trong tay ngài. 9 Là vì Yavê có mắt rảo quanh khắp các thiên hạ, để làm cho những kẻ thành tâm với Người được vững mạnh. Trong việc này, ngài đã làm điều điên dại, vì từ nay sẽ có giặc giã cho ngài". 10 Asa, tức tối với thầy chiêm, đã đeo gông ông và tống ông vào tù, vì (Asa) phẫn nộ ông về việc ấy; thời này Asa đã hành hạ nhiều người trong dân.

 

Cuối triều

11 Này sự nghiệp của Asa từ đầu chí cuối, đã được chép trong sách các vua Yuđa và Israel. 12 Năm ba mươi chín triều ông, Asa mắc bịnh nơi chân, bịnh tình rất trầm trọng; nhưng ngay cả trong cơn bịnh, ông đã không thỉnh vấn Yavê, mà là lang y. 13 Asa đã nằm xuống với tổ tiên; ông đã chết năm bốn mươi mốt triều ông. 14 Người ta đã tống táng ông trong những ngôi mộ ông đã đào trong thành Ðavit. Người ta đặt ông trên linh sàng đã chất đầy hương trầm và các thứ dầu thơm chế tạo theo kiểu nhà nghề; đoạn người ta đã đốt lên khói hương cho ông, vô số kể.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page