Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 18 -

 

Yôsaphat và Akhab

1 Dẫu Yôsaphat được phú quí vinh sang đầy dẫy, ông cũng đã thông gia với Akhab, 2 Ít năm sau, ông xuống thăm Akhab ở Samari. Akhab đã tế sát nào chiên nào bò mừng ông và đám người đi với ông, rồi rủ ông lên đánh Ramôt-Galaađ. 3 Akhab vua Israel nói với Yôsaphat vua Yuđa: "Ngài đi Ramôt-Galaađ với tôi không?" Ông trả lời: "Chúng ta là một, tôi và ngài, dân ngài và dân tôi; chúng tôi sẽ ở với ngài trong trận mạc".

4 Yôsaphat nói vơi vua Israel: "Bây giờ xin ngài thỉnh lời Yavê trước đã". 5 Vua Israel triệu tập các tiên tri lại, gồm bốn trăm người, và nói với họ: "Chúng ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ hay là ta phải đình lại?" Họ tâu: "Tiến lên, Thiên Chúa sẽ nộp thành trong tay các vua". 6 Yôsaphat nói: "Ở đây không còn tiên tri nào của Yavê nữa sao, để nhờ ngài chúng ta thỉnh vấn?" 7 Vua Israel nói vơi Yôsaphat: "Còn một người nữa để nhờ để thỉnh vấn Yavê, nhưng tôi, tôi ghét hắn, vì hắn không bao giờ tuyên sấm gì may cho tôi, mà suốt đời (luôn báo) điều dữ. Ðó là Mikayahu, con của Yimla". Yôsaphat nói: "Xin đức vua đừng nói thế". 8 Vua Israel mới gọi một hoạn quan mà bảo: "Ði kiếm Mikayahu, con của Yimla, mau!".

9 Vua Israel và Yôsaphat vua Yuđa mỗi người ngồi trên ngai mình, y chỉnh tề; họ ngồi ở "sân lúa" nơi chỗ vào cổng thành Samari, còn tất cả các tiên tri đang lên đồng trước mặt họ. 10 Sêđêqya con của Kơnaanah làm cho mình những sừng bằng sắt, và nói: "Yavê phán thế này: Với những sừng này, ngươi sẽ húc quân Aram cho đến tận huyệt". 11 Tất cả các tiên tri đều tuyên sấm như thế, mà rằng: "Tiến lên Ramôt-Galaađ, ngài sẽ thành công; Yavê sẽ nộp thành trong tay các vua".

12 Sứ giả đi triệu Mikayahu nói với ông rằng: "Này, lời các tiên tri: Cùng một tiếng (họ đều báo) điềm may cho vua; phải chi lời ông cũng như một lời người nào trong họ, ông cũng báo được điềm may". 13 Mikayahu đáp lại: "Yavê hằng sống (tôi thề) là Thiên Chúa tôi phán sao, tôi sẽ nói vậy". 14 Ông vào yết kiến vua, và vua nói: "Mika, chúng ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ, hay phải đình lại?" Ông tâu vua: "Tiến lên, các ngài sẽ thành công; chúng sẽ bị nộp trong tay các ngài". 15 Vua mới bảo ông: "Ta còn phải nhắc nhà ngươi mấy lần nữa là nhà ngươi phải nói với ta sự thật mà thôi, nhân Danh Yavê!" 16 Bấy giờ ông nói:

"Tôi thấy toàn thể Israel tan tác trên đồi non,

Như đàn chiên không người chăn dắt.

Và Yavê phán: Chúng không còn thủ.

Chúng về bình an, ai nơi nhà ấy".

17 Vua Israel nói với Yôsaphat: "Tôi lại đã không nói với ngài sao, hắn không hề tuyên sấm gì may cho tôi, mà chỉ toàn là điềm dữ!" 18 (Mikayahu) liền nói:

"Ðã vậy, các ngài hãy nghe lời Yavê! Tôi đã thấy Yavê ngự trên ngai và tất cả các cơ binh trên trời đứng chấu hai bên tả hữu. 19 Và Yavê phán: Ai sẽ dụ được Akhab vua Israel cho nó tiến lên mà ngã gục ở Ramôt-Galaađ? - Và kẻ nói thế này, người nói thế kia. 20 Thần khí mới ra đứng trước nhan Yavê và nói: Tôi sẽ dụ được nó! Yavê phán hỏi: Làm sao? 21 Thần khí đáp: Tôi sẽ trẩy đi và làm thần khí dối láo nơi miệng các tiên tri hết thảy! Và Yavê phán: Ngươi sẽ dụ được. Và thế nào ngươi cũng được việc. Hãy trẩy đi và làm như thế!" 22 Và bây giờ, này Yavê đã đặt thần khí dối láo nơi miệng các tiên tri của ngài đây, vì Yavê đã định để ngài mắc họa!"

23 Bấy giờ Sêđê, con của Kơnaanah tiến lại mà vả mặt Mikayahu và nói: "Thần khí Yavê đã ngang qua đường nào để ra khỏi ta mà đến nói với ngươi?" 24 Mikayahu nói: "Này, ngày ấy chính ngươi sẽ thấy, ngày ngươi chạy từ phòng này qua phòng khác để lẩn trốn!" 25 Ðoạn vua Israel nói: "Bắt lấy Mikayahu mà trao cho đô trưởng Amôn và hoàng tử Yôas! 26 Các ngươi sẽ nói: "Vua phán thế này: Các ngươi sẽ tống tên này vào nhà giam và hạn chế bánh ăn nước uống của nó lại, chờ lúc ta trở về bình an vô sự!"

27 Mikayahu mới nói: "Nếu ngài trở về bình an vô sự, thì chắc rằng Yavê đã không phán nơi tôi". Ðoạn ông nói: "Các dân hết thảy hãy nghe..." 28 Vua Israel và Yôsaphat vua Yuđa tiếng lên Ramôt-Galaađ. 29 Vua Israel nói với Yôsaphat: "Tôi sẽ trá hình mà ra trận; còn ngài, ngài cứ bận y phục của ngài". Vậy Israel đã trá hình, và họ đã ra trận. 30 (Số là) Vua Aram đã ra lệnh cho các viên cai xe trận của ông rằng: "Các ngươi đừng giao chiến với ai, dù nhỏ, dù lớn, mà chỉ nhắm một mình vua Israel thôi!" 31 Vậy khi các viên cai xe trận thấy vua Yôsaphat họ liền nói với nhau: "Vua Israel đó!" Và họ quay lại phía ông mà xông đánh. Nhưng Yôsaphat kêu lên; Yavê đã đáp cứu ông và Thiên Chúa xua họ đi khỏi ông. 32 Các viên cai xe trận vừa thấy ông không phải là vua Israel thì họ rút lui không đuổi theo ông.

33 Có người trương cung bắn hờ, tình cờ trúng ngay vua Israel vào giữa khớp nối liền áo giáp; vua bảo người đánh xe: "Quay (ngựa) lại đem ta ra ngoài vòng chiến, vì ta bị thương rồi!" 34 Trận chiến ngày ấy cứ càng thêm mãi ác liệt. Vua Israel phải tựa mình đứng trên xe quay mặt về phía quân Aram mãi đến chiều. Và ông đã chết vào lúc mặt trời lặn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page