Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 04 -

 

1 Ông làm tế đàn bằng đồng: hai mươi xích bề dài, hai mươi xích bề rộng; mươi xích bề cao. 2 Ông làm một cái Biển bằng (đồng) đúc, từ lợi này qua lợi bên kia là mười xích; tròn xoay, năm xích bề cao, một dây ba mươi xích mơi bao được trọn vòng. 3 Bên dưới nó, có những hình bò chạy vòng - cứ mỗi xích mười con - chúng vây quanh Biển; có hai hàng bò (như thế), đúc cả một khối. 4 (Biển) đặt trên mười hai (tượng) bò, ba con quay hướng Bắc, ba con quay hướng Tây, ba con quay hướng Nam, ba con quay hướng Ðông. Biển đặt bên trên chúng; còn mông chúng hết thảy đều quay về bên trong. 5 Bề dày một tấc, lợi làm theo kiểu miệng chén, như hoa sen. Biển đựng được ba ngàn thùng (nước).

6 Ông làm mười cái vạc; ông đặt năm cái bên hữu và năm cái bên tả, để dùng vào việc rửa ráy; ở đó người ta rửa những đồ thượng hiến, còn Biển thì dùng cho việc tắm rửa của tư tế. 7 Ông làm mười cây đèn vàng, chiếu theo qui luật, và ông đặt trong Ðền thờ, năm (cây) bên hữu và năm (cây) bên tả. 8 Ông làm mười cái bàn; ông sắp trong Ðền thờ, năm cái bên hữu và năm cái bên tả. Ông cũng làm một trăm cái quán tôn vàng.

9 Ông làm Tiền đình tư tế, cùng những cửa sân; ông đã dát đồng cửa ấy. 10 Còn Biển, ông đặt bên hữu Nhà, phía đằng trước, về hướng Nam.

11 Khuram đã làm nồi, xẻng và quán tôn. Khuram đã làm xong mọi việc ông phải làm cho Salômon (để trang bị) Nhà của Thiên Chúa.

12 Hai trụ, và những tang của các đẩu trên đầu hai trụ, hai màng lưới để phủ lên trên tang của hai đẩu trên đầu các trụ. 13 Bốn trăm quả lựu cho hai màng lưới, tức là hai trụ lựu cho mỗi màng lưới, để che tang của hai đẩu ở bên trên các trụ.

14 mười cái giá với mười cái vạc đặt trên giá;

15 một Biển và mười hai con bo ở bên dưới nó;

16 nồi, xẻng, nĩa, tất cả các vật dụng (ấy). Khuram-tiên-sinh với vua Salômon đã làm (để trang bị) Nhà Yavê, (các vật dụng ấy) đều bằng đồng chuốt bóng. 17 Vua đã cho đúc các đồ vật ấy trong vùng châu thổ Yordan, trên đất bện làm khuôn, từ Sukkôt đến Xartan. 18 Salômon đã cho làm các đồ vật ấy rất nhiều, đến đỗi số lượng đồng không kể xiết được.

19 Salômon đã làm tất cả các vật dụng Nhà của Thiên Chúa cần dùng: bàn thờ vàng, và những cái bàn trên đó (người ta đặt) bánh trưng hiến, 20 và những chân đèn và các đèn, để đốt theo lệ, trước hậu tẩm, (tất cả) bằng vàng Yavê, 21 hoa đèn, và đèn cùng nhịp cắt bấc bằng vàng, thứ vàng thập thượng, 22 dao, quán tôn, bát, liệu lư bằng vàng Yavê; lối vào Nhà, các cửa bên trong vào cung cực thánh và các cửa nhà của Ðền thờ đều bằng vàng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page