Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 33 -

 

3- Bất Trung Của Manassê Và Amon

 

Manassê

1 Manassê được mười hai tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì năm mươi lăm năm ở Yêrusalem. 2 Ông đã làm sự dữ trước mặt Yavê, những điều gở, các dân ngoại đã làm, những dân mà Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel. 3 Ông đã xây lại những cao đàn Êzêkya cha ông đã triệt hạ; ông đã dựng những tế đàn kính các Baal, và tạc những Ashêrah. Ông đã thờ lạy tất cả các cơ binh trên trời và đã phụng sự chúng. 4 Ông đã xây những tế đàn trong nhà Yavê, nơi mà Yavê đã phán: "Ở Yêrusalem, Danh Ta sẽ ở luôn mãi".

5 Ðể kính tất cả các cơ binh trên trời, ông đã xây những tế đàn trong hai Tiền đình của nhà Yavê. 6 Chính ông cũng đã chuyền qua lửa các con trai ông, trong thung lũng Ben-Hinnom, và đã chiêm tinh, làm yêu thuật, phù thủy, lập ra nào đồng bóng nào pháp sư, mà làm lắm điều dữ trước mặt Yavê mà chọc tức Người. 7 Tượng hình nhân ông đã tạc, ông đặt trong Nhà của Thiên Chúa, nơi mà Thiên Chúa đã phán với Ðavit và với con ông là Salômon: "Nơi Nhà này và tại Yêrusalem, Ta đã chọn giữa tất cả các chi tộc Israel, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi. 8 Và Ta sẽ không còn để chân Israel rời khỏi thửa đất Ta đã định cho tổ tiên các ngươi, miễn là chúng tuân giữ mọi điều Ta đã truyền cho chúng, theo tất cả lề luật, luật điều, phán quyết, ban xuống nhờ tay Môsê". 9 Manassê đã làm lạc đường Yuđa và dân cư Yêrusalem, khiến chúng làm sự dữ (còn) hơn các dân ngoại Yavê đã hũy diệt trước mặt con cái Israel. 10 Yavê đã phán với Manassê và dân của ông, nhưng chúng đã không quan tâm.

 

Ði đày và trở lại

11 Yavê mới cho những tướng lãnh thuộc quyền vua Assur đến trên chúng; và họ đã dùng câu liêm bắt Manassê đi, xích bằng hai xích đồng mà điệu về Babel. 12 Khi lâm bĩ, ông đã xoa dịu nhan Yavê Thiên Chúa của ông; và ông đã hạ mình khiêm nhường quá đỗi trước nhan Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ông. 13 Ông khẩn nguyện với Người và đã được nhậm lời, (Yavê) đã nghe lời ông van xin mà cho ông được về lại Yêrusalem làm vua lại. Và (như vậy) Manassê biết Yavê mới là Thiên Chúa. 14 Sau đó ông xây tường ngoài thành Ðavit, phía Tây Ghikhôn, trong Khe, và lối ngoài cổng hàng Cá; tường ấy bao vòng Ophel; ông đã xây rất cao. Ông đã đặt lãnh binh trong tất cả các thành trì Yuđa.

15 Ông loại đi khỏi Nhà Yavê các thần tha bang và hình nhân, cùng tất cả các tế đàn ông đã xây trên mái nhà Yavê và ở Yêrusalem, ông đã cho quăng đi bên ngoài thành. 16 Ông tái lập tế đàn của Yavê và tế trên đó lễ tế kỳ an và tạ ơn. Ông bảo Yuđa phải phụng thờ Yavê Thiên Chúa của Israel, 17 dầu vậy, dân chúng vẫn còn tế lễ trên các cao đàn, nhưng chỉ tế cho Yavê Thiên Chúa của họ.

18 Còn các việc khác của Manassê, kinh nguyện của ông với Thiên Chúa của ông và các vị linh thị đã nói với ông nhân Danh Yavê Thiên Chúa của Israel, này các điều ấy ở trong Ký sự các vua Israel. 19 Kinh nguyện của ông, và việc ông được nhậm lời, tất cả các tội lỗi, và phản bội các ông, những nơi ông đã xây cao đàn, dựng Ashêrah và thần tượng trước khi ông hạ mình ăn năn, thì này các điều ấy được chép trong Ký sự của Khôzai. 20 Manassê đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã chôn cất ông trong vườn nhà ông. Và Amon con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Amon

21 Amon được hai mươi hai tuổi khi lên làm vua và đã trị vì hai năm ở Yêrusalem. 22 Ông đã làm sự dữ trước mặt Yavê như Manassê cha ông đã làm; tất cả những thần tượng Manassê cha ông đã làm, Amon đã đem dâng tế lễ và phụng thờ chúng. 23 Nhưng ông đã không hạ mình (ăn năn) trước nhan Yavê như Manassê cha ông, trái lại ông đã gia tăng tội khiên. 24 Các thuộc hạ của ông đã âm mưu hại ông và đã giết ông trong nhà ông. 25 Nhưng dân trong xứ đã hạ sát những người âm mưu hại vua Amon và dân trong xứ đã tôn Yôsya con ông làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page