Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 06 -

 

1 Bấy giờ Salômon nói:

"Yavê phán: Người sẽ ở trong đám mấy đen.

2 Vậy mà tôi đã được xây cung điện cho Người,

Làm tòa Người ngự cho đến muôn đời!"

 

Chúc văn khánh thành của Salômon

3 Ðoạn vua quay mặt lại mà chúc lành cho toàn thể đại hội Israel, trong khi toàn thể đại hội Israel đứng chầu. 4 Ông nói:

"Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Israel, Ðấng đã phán tự miệng với Ðavit cha tôi, và đã tra tay làm cho nên trọn (điều Người) đã nói: 5 Từ ngày Ta đem dân Ta ra khỏi đất Aicập, Ta đã không chọn thành nào trong toàn thể các chi tộc Israel để xây nhà làm chỗ cho Danh Ta ở; Ta dã không chọn người nào làm thủ lĩnh dân Ta là Israel. 6 Nhưng Ta đã chọn Yêrusalem làm chỗ cho Danh Ta ở; Ta đã chọn Ðavit để nó cai trị dân Ta là Israel.

"7 Và Ðavit đã cho tôi những hoài bảo xây Nhà cho Yavê Thiên Chúa của Israel. 8 Nhưng Yavê đã phán vơi Ðavit cha tôi: Bởi ngươi đã hoài bão xây Nhà cho Danh Ta, ngươi đã làm phải vì việc ngươi hoài bão như thế. 9 Duy có điều không phải là chính ngươi sẽ xây Nhà mà là con ngươi, kẻ sẽ xuất tự sườn ngươi, chính nó mới xây nhà cho Danh Ta. 10 Yavê đã làm ứng nghiệm lời Người đã phán: Tôi đã đứng lên kế vị Ðavit cha tôi và ngồi ngai Israel, theo như Yavê đã phán, và tôi đã xây Nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của Israel. 11 Ở đó tôi đã đặt Khám, trong có Giao ước Yavê đã kết với con cái Israel".

 

Lời nguyện của của Salômon

12 Ðoạn ông đứng trước tê đàn của Yavê, trước mặt toàn thể đại hội Israel và ông giang tay ra. - 13 Salômon đã làm một cái bục bằng đồng và đặt ở giữa sân, năm xích chiều dài, năm xích chiều rộng, và ba xích chiều cao; ông đứng trên bục, đoạn quì gối xuống trước mặt toàn thể đại hội Israel và giang tay lên trời, 14 và nói:

"Yavê Thiên Chúa của Israel, không có thần linh nào như Người trên trời dưới đất, Ðấng giữ giao ước và ân nghĩa với các tôi tớ Người, những kẻ hết lòng đi trước Nhan người. 15 Ðấng đã giữ lời với tôi tớ Người là Ðavit cha tôi, (lời) Người đã phán tự miệng Người và đã tra tay làm cho nên chọn ngay ngày hôm nay. 16 Vậy bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, xin hãy giữ với tôi tớ người là Ðavit cha tôi, điều Người đã phán, mà rằng: Sẽ không tiệt khỏi trước Nhan Ta, người của ngươi ngự trên ngai Israel, duy có điều là con cái ngươi phải giữ đường lối chúng là đi theo lề luật của Ta, như ngươi đã đi trước Nhan Ta. 17 Vậy bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, ươc gì được nên ứng nghiệm lời Người đã phán với tôi tớ Người là Ðavit. 18 Họa chăng là Thiên Chúa lại ở với người phàm dưới đất? Kìa trời và thượng đỉnh tầng trời không tài nào chứa nổi Người, huống hồ là cái nhà này tôi mới xây lên. 19 Xin Người đoái đến lời khấn nguyện van xin khẩn nguyện tôi tớ mình nguyện trước nhan Người 20 mà để mắt ngày đêm đoái xem Nhà này, đến chỗ mà Người phán hứa sẽ đặt Danh Người ở đó, để nhậm lời khấn nguyện tôi tớ Người nguyện trong chốn này.

 

Cầu nguyện cho dân

"21 Xin Người nghe lời tôi tớ Người và dân Israel của Người van xin hướng về nơi này. Từ nơi Người ngự, từ trời cao, xin Người đoái nghe và tha thứ.

"22 Khi có người nào mắc tội với người đồng loại và bị người ấy đòi phải thề rủa, mà đến thề rủa trước mặt tế đàn của Người, nơi nhà này, 23 thì từ trời xin Người nghe và can thiệp: Người sẽ phân xử cho các tôi tớ Người, và báo phạt kẻ ác mà trả lại trên đầu nó đường ác nó theo; còn thiện giả thì thiện báo, Người trả lại các đức Người ta đã làm.

"24 Giả như dân Israel của Người bại trận trước mặt kẻ thù, chỉ chúng có tội với Người; nếu chúng trở lại và ngợi khen Danh Người, nếu chúng khẩn nguyện van xin trước nhan Người nơi nhà này, 25 phần Người, từ trời xin Người đoái nghe và tha tội cho dân Israel của Người, và đưa chúng về lại nơi thửa đất Người đã ban cho chúng và cha ông chúng.

"26 khi trời bị cầm lại, khiến không có mưa, vì chúng có tội với Người, nếu chúng hướng về nơi này mà khẩn nguyện và ngợi khen Danh Người, và bỏ tội lỗi trở lại với Người, vì Người đã hạ chúng xuống, 27 phần Người, trên trời xin Người đoái nghe và tha tội cho các tôi tớ của người là dân Israel của Ngươi - vì Người dạy chúng nẻo đường tốt lành chúng phải đi - xin Người ban mưa xuống đất của Người, đất Người đã ban cho dân Người làm cơ nghiệp.

"28 Khi trong xứ có nạn đói, hay ôn dịch, khi có nạn lúa vàng úa hay thối đen, hay châu chấu cào cào, khi có địch thù vây hãm nơi một cổng thành nào, hay bất cứ tai ương, bất cứ bịnh hoạn nào, 29 bất cứ điều gì khiến phải (thốt lến) lời khẩn nguỵên van xin, nơi một người nào hay nơi toàn thể dân Israel của Người, điều mỗi người cảm thấy như tai họa, thống khổ mà giang tay hương về nhà này, 30 phần Người, từ nơi tòa Người ngự, xin Người đoái nghe và tha thứ, xin Người trả cho mỗi người tùy hành vi của nó, vì Người biết lòng nó, và chỉ một mình Người mới biết lòng con cái loài người, 31 ngõ hầu chúng kính sợ Người mà đi theo đường lối của Người mọi ngày chúng sống trên thửa đất Người ban cho cha ông chúng tôi.

"32 Và cả những người xa lạ không thuộc con cái Israel của Người, kẻ tự phương xa mà đến vì Danh Người, bởi người ta đã nghe đồn về Danh lớn lao của Người và tay mạnh, cánh tay dương của Người, nếu họ đến và hướng về Nhà này mà khẩn nguyện, 33 phần Người, từ trời, từ nơi tòa Người ngự, xin Người đoái nghe và làm theo mọi điều kẻ xa lạ kêu lên với Người, ngõ hầu hết thảy các dân thiên hạ được biết Danh Người mà kính sợ Người như dân Israel của Người và được biết danh Ngừơi đã được kêu khấn trên Nhà tôi đã xây này.

"34 Khi dân Người xuất chinh giao chiến với địch thù, trên đường Người sai chúng đi, nếu chúng khẩn nguyện với Người, hướng mặt về thành Người đã chọn này và Nhà tôi đã xây cho Danh Người, 35 Tự trời xin Người đoái nghe lời chúng khẩn nguyện van xin, và thi hành án công minh cho chúng.

"36 Khi chúng có tội với Người-vì không có ai là không có tội - và Người thịnh nộ mà phó nộp chúng cho kẻ thù, để quân giặc bắt chúng đi đày nơi đất nghịch xa hay gần, 37 nhưng rồi chúng hồi tâm, nơi đất chúng bị đày ải, và trở lại cùng kêu van với Người nơi đất lưu đày, mà rằng: Chúng tôi đã lầm lỗi, đã phạm tội, và đã làm trái, 38 chúng trở lại với Người hết lòng, hết linh hồn nơi đất lưu đày, nơi người ta đày chúng; và khẩn nguyện hướng mặt về đất của chúng, (đất) Người đã ban cho cha ông chúng, về thành Người đã chọn, và Nhà tôi đã xây cho Danh Người, 39 từ trời, từ tòa Người ngự, xin Người đoái nghe lời chúng khẩn nguyện van xin, và thi hành án công minh cho chúng, và tha các tội lỗi chúng đã phạm đến Người.

40 Vậy bây giờ, lạy Thiên Chúa tôi thờ, xin mắt Người rộng mở và tai người lắng nghe lời khẩn nguyên dâng ở chỗ này.

41 Bây giờ, xin hãy chỗi dậy, lạy Yavê Thiên Chúa. Vào nơi Người nghỉ, Người và Khám uy thiêng của Người.

Các tư tế của Người, lạy Yavê Thiên Chúa, hãy mặc lấy ơn cứu độ.

Và các kẻ thành tín của Người, hãy vui hưởng phúc lành.

42 Lạy Yavê Thiên Chúa xin đừng hăt hủi mặt vị Kitô của Ngươi, xin Người nhớ lại các ân nghĩa của Ðavit, tôi tớ của Người".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page