Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 23 -

 

Yôas lên ngôi

1 Ðến năm thứ bảy, Yơhôyađa cương quyết kết nạp vào Giao ước với ông các bách quản: Azarah con của Yơrôkham, Ishmael con của Yơhôkhanan, Azaryahu con của Obeđ, Maasehyahu con của Ađayahu, Elishaphat con của Zikri. 2 Họ rảo khắp Yuđa, và thâu họp lại các Lêvit thuộc tất cả các thành Yuđa, cùng cả trưởng tộc của Israel. Và người ta kéo đến Yêrusalem. 3 Toàn thể đại hội kết ước với vua trong nhà của Thiên Chúa và (Yơhôyađa) nói với họ: "Này là con vua: ngài phải làm vua chiếu theo điều Yavê đã phán về con cái Ðavit! 4 Ðây là điều các ông phải thi hành: một phần ba trong số các ông, những người lâm phiên ngày hưu lễ, dù là tư tế hay Lêvit, sẽ làm đội canh giữ ngưỡng cửa; 5 một phần ba nơi hoàng cung; và một phần ba nơi Cổng Móng tường; và toàn dân trong các Tiền đình của Nhà Yavê. 6 Không ai được vào Nhà Yavê, trừ phi là tư tế và những Lêvit đương phiên phục dịch, vì họ đã được hiến thánh; và toàn dân sẽ giữ những điều Yavê truyền giữ. 7 Các Lêvit sẽ bao quanh vua, mỗi người sẵn nơi tay khí giới của mình - Ai vào Nhà sẽ bị giết; các ông sẽ theo sát vua, khi ngài ra vào".

8 Các Lêvit và toàn thể Yuđa đã thi hành đúng lịnh của Yơhôyađa vị tư tế. Họ đã đem theo mình những ai lâm phiên ngày Hưu lễ và những ai mãn phiên ngày hưu lễ, vì Yơhôyađa vị tư tế không thải về một ban nào cả. 9 Yơhôyađa vị tư tế trao cho các bách quản: giáo, mộc và thuẫn của vua Ðavit cất trong Nhà của Thiên Chúa. 10 Ðoạn ông đặt toàn dân, mỗi người tay cầm lao, đứng từ cánh hữu Nhà đến cánh tả Nhà, trước tế đàn và trước Nhà, xung quanh vua. 11 Bấy giờ người ta rước con vua ra vào trong vương miện và bằng sắc, và người ta phong vương trong khi Yơhôyađa và các con ông xức dầu (cho con vua); rồi người ta hoan hô: "Vạn tuế đức vua!".

12 Athalya nghe tiếng dân chạy lại và xướng hát mừng vua thì đến với dân trong Nhà Yavê. 13 Và trông lên thì này, vua đứng ở cột trụ nơi cửa vào, cùng với các tướng lãnh và kèn loa bên vua, và toàn dân trong xứ hoan lạc thổi loa, các ca sĩ với nhạc khí điều khiển xướng hát. Athalya mới xé áo mình và la lên: "Mưu phản, mưu phản!" 14 Yơhôyađa vị tư tế truyền cho các bách quản, cai binh, ông bảo họ: "Hãy dẫn nó ra khỏi hàng ngũ! Ai đi theo nó sẽ phải chết bằng gươm!" Và tư tế nói: "Các người không được giết nó nơi Nhà Yavê!" 15 Họ liền tra tay túm lấy bà và khi bà đến lối vào Cổng-ngựa, thì họ đã giết bà ở đó.

 

Công cuộc cải tổ

16 Bấy giờ Yơhôyađa đã kết giao ước giữa ông và toàn dân cùng vua, để làm dân của Yavê. 17 Ðoạn toàn dân kéo vào điện Baal mà triệt hạ các tế đàn và đập bể tượng ảnh. Còn Mattan, tư tế của Baal, thì họ giết ngay trước các tế đàn.

18 Yơhôyađa đặt phiên trông nom nhà Yavê trong tay các tư tế, các Lêvit - ông đã đặt những ban tư tế và Lêvit - Ðavit đã phân phối trong Nhà Yavê để thượng tiến các thượng hiến cho Yavê như đã viết trong Luật Môsê, với hân hoan và ca hát theo chỉ thị của Ðavit. 19 Ông cũng đặt tuần canh nơi các cửa nhà Yavê, để cấm những ai nhiễm uế trong bất cứ trường hợp nào vào đó. 20 Ông đem theo mình các viên bách quản, các thân hào, các người quyền thế trong dân làm một với toàn dân trong xứ. Họ rước vua từ Nhà Yavê xuống. Và theo cổng trên, họ vào hoàng cung và đặt vua ngồi trên ngai. 21 Toàn dân trong xứ mừng rỡ, và kinh thành được yên hàn. Còn Athalya, thì họ đã tuốt gươm xử tử.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page