Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 31 -

 

Phục hưng tế tự

1 Khi mọi sự ấy đã xong xuôi, toàn thể Israel có mặt (kéo nhau) ra các thành Yuđa mà đạp phá các bài vị, băm nát nêu thờ, triệt hạ cao đàn và tế đàn khỏi tất cả Yuđa, Benyamin, Ephraim và Manassê, cho đến tận tuyệt; đoạn tất cả con cái Israel lên đường ai về gia nghiệp nấy trong các thành của họ.

 

Cải tổ hàng giáo sĩ

2 Êzêkya tái lập các ban tư tế và Lêvit chiếu theo các ban (có trước kia) mỗi người vào nhiệm vụ của mình, dù là tư tế hay Lêvit, để lo lễ thượng hiến và kỳ an, để phụng sự, tạ ơn, ngợi khen - nơi các cổng của doanh trại Yavê. 3 Vua trích một phần sản nghiệp để dùng làm thượng hiến: thượng hiến sáng và chiều, thượng hiến các ngày hưu lễ, ngày sóc và ngày khánh tiết, như đã chép trong luật của Yavê. 4 Ông bảo dân, những người ở Yêrusalem, dâng phần dành cho hàng tư tế và Lêvit, để họ có thể chín chắn (thi hành) Luật của Yavê. 5 Lời vừa lan ra, thì con cái Israel gia tăng đem đến của đầu mùa về lúa miến, rượu mộng, dầu tươi và mật ong, và về mọi thứ thổ sản; họ đem đến thập phân về mọi thứ, nhiều lắm. 6 Con cái Israel và Yuđa, dân cư trong các thành Yuđa, cả họ nữa cũng đem thập phân về bò, cừu; thập phân về các của thánh, hiến thánh cho Yavê Thiên Chúa của họ. Họ chất hết đống này đến đống khác. 7 Tháng ba, họ bắt đầu chất đống và xong vào thánh bảy. 8 Êzêkya và hàng lãnh đạo đến xem các đống, và các ngài chúc tụng Yavê và dân của người là Israel. 9 Êzêkya mới hỏi han các tư tế và Lêvit về các đống ấy. 10 Azaryahu thượng tế thuộc nhà Sađok mới thưa với ông và nói: "Từ khi khởi sự đem giáo liễm lại cho nhà Yavê, ngươi ta được ăn no chán mà con dư nhiều, vì Yavê đã chúc lành cho dân của Người; và này, đống kia là phần dư lại".

11 Ðoạn Êzêkya truyền dọn các phòng trong Nhà Yavê. Dọn rồi, 12 một cách tín cẩn, người ta đã đem vào giáo liễm, thập phân và của thánh. Lêvit Kônanyahu làm cai chính và Shimơi là em làm phó; 13 và Yơkhiel, Azaryahu, Nakhat, Asahel, Yơrimôt, Yôzabađ, Eliel, Yismakyahu, Makhat, Bơnanyahu làm ủy viên dưới quyền Kônanyahu và Shimơi em ông, với sự ủy quyền của vua Êzêkya và Azaryahu thủ lãnh coi Nhà của Thiên Chúa. 14 Qôrê con của Ymlah, Lêvit giữ cửa hướng đông đứng coi những lễ vật tự nguyện dâng Thiên Chúa, để phân phát giáo liễm của Yavê và những vật cực thánh. 15 Dưới quyền ông có Eden, Minyamin, Yêshua, Shơmayahu, Amaryahu, Shơkanyahu: trong các thành của hàng tư tế, một cách tín cẩn, họ lo phân phát cho anh em họ theo các ban, lớn cũng như bé; 16 miễn là họ được đăng sổ nam nhân, từ ba tuổi trở lên, thuộc (gia đình) bất kỳ người nào đến gia đình Yavê, ngày nào việc nấy, mà phụng sự theo chức vụ chiếu theo các ban của họ.

17 Về việc đăng sổ, thì (sổ) các tư tế được làm theo gia tộc; còn (sổ) các Lêvit - phục dịch từ hai mươi tuổi trở lên - sẽ làm theo chức vụ chiếu theo các ban của họ. 18 Việc đăng sổ ấy, dù theo cấp nào, sẽ gồm cả trẻ thơ vì nhờ cha chúng chúng cũng được tán thành.

19 Còn về những tư tế, con cái Aharôn ở đồng quê, ở đồng cỏ thuộc các thành của họ, thì trong mỗi thành, đã có những người được chỉ đích danh lo phân phát các phần cho mỗi nam nhân của hàng tư tế, và cho mỗi Lêvit đã đăng sổ.

20 Êzêkya đã làm như thế trong toàn cõi Yuđa, ông đã làm sự lành, ngay chính, tính thành trước nhan Yavê, Thiên Chúa của ông. 21 Và trong mọi công việc ông đã khởi sự, hoặc để phục vụ Nhà của Thiên Chúa, hoặc là những điều liên can đến lề luật và lịnh truyền, ông đều đã làm với chủ ý là hết lòng tìm kiếm Thiên Chúa của ông; nên ông đã được may mắn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page