Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 29 -

 

2- Thời Phục Hưng Dưới Triều Êzêkya

 

Ðầu triều

1 Êzêkya lên làm vua năm hai mươi lăm tuổi và đã trị vì hai mươi chín năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Abiyah, con của Zakaryahu. 2 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Ðavit cha ông đã làm.

 

Tẩy uế đền thờ

3 Chính ông, (ngay) tháng thứ nhất năm thứ nhất triều ông, ông đã mở và đã tu bổ cửa nhà Yavê. 4 Ông mời các tư tế và các Lêvit đến và tập họp họ nơi công trường phía Ðông. 5 Ông nói với họ:

"Hỡi hàng Lêvit, bây giờ các ông hãy thanh tẩy mình và thánh tẩy nhà Yavê, Thiên Chúa của các tổ tiên ông, và loại uế ra khỏi cung thánh. 6 Quả tổ tiên chúng ta đã bất trung và làm sự dữ trước mắt Yavê Thiên Chúa của chúng ta. Họ đã bỏ Người và ngoảnh mặt không trông lên Nhà tạm của Yavê và quay lưng lại với Người. 7 Họ đã đóng cửa Tiền đường, đã dập tắt đèn chầu, không huân yên hương nhang, không thượng tiến lễ thượng hiến trong cung thánh cho Thiên Chúa của Israel. 8 Nên nghĩa nộ của Yavê đã giáng xuống Yuđa và Yêrusalem, Người đã để chúng nên đồ khủng khiếp, kinh tởm, bêu riếu như các ông đã thấy và chưng kiến tận mắt. 9 Kìa cha ông chúng ta đã lăn nhào vì gươm đâm, con trai và con gái vợ chúng ta đã bị bắt đày vì thế. 10 Bây giờ ta đã lập tâm kết giao ước với Yavê Thiên Chúa của Israel, (mong rằng) Người sẽ hối lại lửa giận của Người trên ta. 11 Bây giờ, hỡi các con, đừng có lơ là, vì Yavê đã chọn các ngươi, cho các ngươi chầu trước nhan Người mà phụng sự Người, để nên tôi bộc cho Người và huân yên cho Người".

12 Các Lêvit liễn chỗi dậy: Makhat con của Amasai, Yôel con của Azaryahu, thuộc con cái Qơbat; và thuộc con cái Mơrari: Qish con của Abđi, Azaryahu con của Yơhallêlel; thuộc nhóm Gersôn: Yôakh con của Zimmah, Eđen con của Yôakh; 13 thuộc con cái Elixaphan: Shimri và Yơiel; thuộc con cái Asaph: Zakaryahu và Mattanyahu; 14 thuộc con cái Hêman: Yơkhiel và Shimơi; thuộc con cái Yơđuntun: Shơmayah và Uzziel. 15 Họ thâu họp lại anh em họ và thanh tẩy mình, đoạn theo lịnh vua đúng như lời Yavê, họ vào thánh tẩy Nhà Yavê.

16 Các tư tế vào thánh tẩy bên trong Nhà Yavê. Tất cả những gì nhơ uế gặp thấy trong đền thờ của Yavê, họ đều đem ra Tiền đình của Nhà Yavê mà chuyển cho Lêvit đem vất ngoài (thành) trong khe Kêđrôn. 17 Họ bắt đầu thánh tẩy ngày mồng một tháng giêng; mồng tám tháng ấy họ vào đến Tiền đường của Yavê và họ đã thánh tẩy Nhà Yavê tám ngày; và đến ngày mười sáu tháng giêng, họ đã hoàn tất.

 

Tái cung hiến Ðền thờ

18 Họ vào gặp vua Êzêkyahu, bên trong Ðền và thưa: "Chúng tôi đã thánh tẩy tất cả Nhà Yavê, tế đàn thượng hiến với tất cả đồ vật, soạn bàn trưng hiến với tất cả đồ vật. 19 Tất cả những đồ vật vua Akhaz phạm thượng đã loại đi dưới triều ông, chúng tôi đã sửa chữa và thánh tẩy: này các vật có trước tế đàn Yavê".

20 Vua Êzêkya dậy sớm, hội lại những thủ lãnh trong thành và đi lên nhà Yavê. 21 Người ta dẫn đến bảy bò tơ, bảy cừu đực, bảy con chiên (làm thượng hiến), và bảy con dê đực làm lễ tạ tội cho triều đình, cho thánh điện và cho Yuđa. Ðoạn ông bảo các tư tế, con cái Aharôn thượng tiến (sinh lễ) trên tế đàn của Yavê. 22 Người ta hạ sát bò, và các tư tế đón lấy huyết mà rẩy lên tế đàn; người ta đã hạ sát chiên, và họ cũng đã ra tay rảy huyết lên tế đàn. 23 Người ta dẫn những dê đực tạ tội trước mặt vua và đại hội, và họ đã ấn tay trên đầu chúng. 24 Các tư tế hạ sát chúng và lấy huyết làm lễ tạ tội trên tế đàn, để tạ tội cho toàn thể Israel, vì vua truyền (dâng) thượng hiến và tạ tội cho toàn thể Israel.

25 Ông cũng đặt các Lêvit nơi Nhà Yavê, với chũm chọe, đàn sắt, đàn cầm, chiếu theo lịnh của Ðavit, và Gađ thầy chiêm của vua, cùng Natan vị tiên tri, vì lịnh phát tự Yavê ban ngang qua các tiên tri của Người. 26 Các Lêvit đứng vào chỗ với các nhạc khí của Ðavit, và các tư tế với loa. 27 Êzêkya truyền thượng tiến lễ thượng hiến trên tế đàn. Và khi lễ thượng hiến bắt đầu thì cũng khởi sự hát mừng Yavê và thổi loa, hòa với (tiếng) nhạc khí của Ðavit vua Israel. 28 Toàn thể đại hội bái lạy, ca vãn xướng lên, loa rúc thổi, mọi sự cho đến khi hoàn tất thượng hiến.

 

Dân dâng lễ tế

29 Thượng tiến xong rồi, thì vua và mọi người bên ông, quì gối mà bái lạy. 30 Ðoạn vua Êzêkya và các thủ lãnh bảo các Lêvit xướng lên các lời Ðavit và của Asaph thầy chiêm mà hát mừng Yavê; họ đã hân hoan hát xướng, rồi khấu đầu bái lạy. 31 Bấy giờ Êzêkya lên tiếng nói: "Nay các ngươi đã trọn niềm hiến mình cho Yavê rồi, thì hãy tiến lại, đem lễ tạ ơn đến Nhà Yavê!" Và đại hội đã đem dâng lễ vật tạ ơn, và phàm ai có lòng hảo tâm thì đem lại thượng hiến. 32 Số (hi sinh) thượng hiến lễ hội đem dâng là bảy mươi bò, một trăm cừu đực, hai trăm chiên; tất cả ngần ấy đều là thượng hiến cho Yavê. 33 Lễ vật thánh là: sáu trăm bò, và ba ngàn cừu. 34 Nhưng có điều là tư tế quá ít không đủ để lột da tất cả các (hi sinh) thượng hiến. Anh em họ là các Lêvit đã trợ giúp cho đến khi xong việc, và chờ cho các tư tế thanh tẩy mình, vì các Lêvit nhiệt tâm thanh tẩy mình hơn là các tư tế. 35 Lại nữa, có nhiều hi sinh thượng hiến, cùng với mỡ các lễ tế kỳ an và quán tế kèm theo thượng hiến. Như vậy là việc phụng sự được tái lập nơi Nhà Yavê. 36 Êzêkya và toàn dân vui mừng vì những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân, vì việc đã tiến hành mau lẹ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page