Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 13 -

 

2- Abiyah Và Hàng Tư Tế

 

Chiến tranh

1 Năm mười tám đời vua Yơrôbôam, Abiyah lên làm vua Yuđa. 2 Ông đã trị vì ba năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Mikayahu, con gái của Uriel, quê ở Gibơrah. Ðã có chiến tranh giữa Abiyah và Yơrôbôam. 3 Abiyah khai chiến với một đạo binh hùng là bốn trăm ngàn tinh binh; và Yơrôbôam dàn trận chống lại ông với tám trăm ngàn tinh binh toàn những hùng binh.

 

Diễn từ của Abiyah

4 Abiyah đứng trên núi Xơmaraim thuộc vùng núi Ephraim mà nói: "Hãy nghe ta, Yơrôbôam và toàn thể Israel! 5 Các ngươi lại không biết (điều nào sao)? Là Yavê Thiên Chúa của Israel đã ban vương quyền vĩnh viễn trên Israel cho Ðavit, cho ông và con cái ông làm Giao ước muối. 6 Thế mà Yơrôbôam con của Nơbat, nô lệ của Salômon, con của Ðavit, đã dấy lên làm loạn với chúa công của hắn. 7 Những người đốn mạt, những đứa vô loại đã tụ tập với hắn; và chúng đã tranh hùng tranh bá với Rôbôam con của Salômon; và Rôbôam còn non dại và nhát đảm đã không cự lại với chúng được. 8 Bây giờ các ngươi định cư lại với quyền của Yavê nơi tay con cái Ðavit! các ngươi là một đám đông, và có với các ngươi, những con bê vàng, Yơrôbôam đã tạc ra làm thần cho các ngươi. 9 Các ngươi lại đã không trục xuất những tư tế của Yavê, con cái của Aharôn và hàng tư tế và tạo cho mình những tư tế như các dân trong xứ khác đó sao? Bất cứ ai đem đến bò tơ với bảy cừu đực để được tấn phong, đều thành tư tế, cho thứ không phải là thần. 10 Còn chúng ta, Thiên Chúa của chúng ta là Ðức Yavê và chúng ta đã không bỏ Người: Các tư tế phụng sự Yavê là con cái Aharôn, là hàng Lêvit tại chức. 11 Sáng sáng, chiều chiều họ huân yên cho Yavê, thượng hiến, nhang xạ lan, bánh bày hàng trên soạn bàn tinh sạch, cùng trụ đăng với đèn chiều chiều thắp lên. Chúng ta mới giữ giới điều của Yavê Thiên Chúa của chúng ta, còn các ngươi đã bỏ Người. 12 Này, với chúng ta có Thiên Chúa cầm đầu, có các tư tế của Người với loa xung trận để hò la xung trận đánh các ngươi. Hỡi con cái Israel, thôi đừng giao chiến chống lại Yavê Thiên Chúa của tổ tiên các ngươi - Vì các ngươi sẽ không thành công đâu!".

 

Trận chiến

13 Yơrôbôam đem quân phục kích đánh tập hậu; và như vậy (đại binh) thì ở trước mặt Yuđa, còn quân phục kích thì ở đằng sau. 14 Yuđa quay lại, thì này họ phải giao chiến cả trước mặt và sau lưng. Họ mới kêu lên Yavê và các tư tế gióng loa mà thổi. 15 Người Yuđa hò hét xung phong. Và xảy ra là khi người Yuđa vừa hò hét xung phong thì Thiên Chúa đánh bại Yơrôbôam và toàn thể Israel trước mặt Abiyah và Yuđa. 16 Con cái Israel tẩu thoát trước mặt Yuđa nhưng Thiên Chúa phó nộp chúng trong tay họ. 17 Abiyah và dân của ông đã đánh chúng đại bại, và số thương vong của Israel lên đến năm trăm ngàn tinh binh. 18 Thuở ấy con cái Israel đã bị hạ xuống và con cái Yuđa đã nên mạnh thế vì họ đã dựa vào Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ.

 

Cuối triều đại

19 Abiyah đuổi theo Yơrôbôam và đã chiếm được của ông, thành Bethel và các thành phụ thuộc, Yơshanah và các thành phụ thuộc, Ephrôn và các thành phụ thuộc. 20 Yơrôbôam không còn lấy sức lại được nữa trong thời Abiyah. Và Yavê đã đánh phạt ông và ông đã chết. 21 Abiyah đã thắng thế; ông đã cưới mười bốn vợ và đã sinh được hai mươi hai con trai và mười sáu con gái. 22 Còn các việc khác của Abiyah, hành động và lời nói của ông đã được chép trong thư chú của tiên tri Iđđô. 23 Abiyah đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã tống táng ông trong thành Ðavit. Asa con ông đã lên làm vua kế vị ông.

Vào thời ông, xứ đã được yên hàn mười năm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page