Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 30 -

 

Lễ vượt qua

1 Êzêkya sai (sứ) đi khắp cả Israel và Yuđa - ông cũng đã viết công hàm cho Ephraim và Manasê - mời họ đến Nhà Yavê ở Yêrusalem, để cử hành lễ Vượt qua mừng Yavê Thiên Chúa của Israel. 2 Vua bàn với hàng lãnh đạo và toàn thể đại hội ở Yêrusalem hầu cử hành Lễ Vượt qua vào tháng hai. 3 Là vì họ không thể cử hành lễ đúng thời đã định, bởi không đủ số tư tế đã thanh tẩy mình và dân không kịp tề tựu về Yêrusalem. 4 Ðiều ấy đã được vua và toàn thể đại hội lấy làm vừa ý. 5 Vậy họ quyết định chuyển đi lời hiệu triệu trong toàn thể Israel, từ Bơer-Sêba đến Ðan, mời đến cử hành Lễ Vượt qua mừng Yavê Thiên Chúa của Israel ở Yêrusalem, vì họ không có mấy người đã cử hành chiếu theo điều đã chép. 6 Bấy giờ những phái viên, cầm công hàm do tay vua và hàng lãnh đạo trao cho, đã đi khắp cả Israel và Yuđa, và rao theo lịnh vua: "Con cái Israel, hãy trở lại với Yavê Thiên Chúa của Abraham, Ysaac và Israel, ngõ hầu Người trở lại với những người thoát nạn, những người trong những người còn sót, thoát bàn tay các vua Assur. 7 Ðừng ở như cha ông và các anh em ngươi, những kẻ đã bội nghĩa với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, nên Người đã để cho điêu tàn như chính các ngươi trông thấy. 8 Bây giờ, đừng cứng cổ như tổ tiên các người! Hãy suy phục Yavê và hãy đến thánh điện của Người, (đền) Người đã tác thánh cho đến muôn đời; hãy phụng sự Yavê Thiên Chúa của các ngươi, ngõ hầu Người hối lại lửa giận của Người trên các ngươi. 9 Quả thế, các ngươi có trở lại với Yavê thì anh em, con cái các ngươi mới gặp được chạnh thương của những người đày họ mà trở lại xứ này vì Yavê Thiên Chúa của ta đầy dung thứ chạnh thương, Người sẽ không ngoảnh mặt đi với các ngươi nếu các ngươi trở lại với Người".

10 Các phái viên đã rảo qua từ thành này đến thành nọ trong đất Ephraim và Manasê, cho đến Zabulôn. Nhưng người ta cười nhạo, chế diễu họ. 11 Tuy vậy cũng có những người thuộc Asher, Manassê và Zabulôn biết hạ mình và đến Yêrusalem. 12 Tại Yuđa, Yavê cũng ra tay quyền phép cho họ được đồng tâm nhất trí thi hành lịnh của vua và hàng lãnh đạo đúng với lời Yavê. 13 Dân chúng đông đảo tập hợp lại ở Yêrusalem để cử hành Lễ Bánh không men vào tháng hai - một đại hội rất mực đông đảo. 14 Họ đã chỗi dậy mà loại đi những tế đàn ở Yêrusalem: tất cả những nhang án họ cũng loại đi mà quăng xuống khe Kêđrôn.

15 Họ đã tế sát (chiên) Vượt qua ngày mười bốn tháng hai. Các tư tế Lêvit tự lấy làm xấu hổ và đã thanh tẩy mình; rồi họ đã đem các thượng hiến vào nhà Yavê. 16 Họ đứng vào chỗ dành cho họ chiếu theo nghi thức như Luật Môsê, người của Thiên Chúa (đã định). Các tư tế lấy huyết từ tay các Lêvit, tiến lên mà rảy. 17 Vì trong đại hội có lắm người đã không thanh tẩy mình, nên các Lêvit đã đảm lấy việc tế sát (chiên) Vượt qua để hiến thánh cho Yavê thay cho tất cả những ai không trong sạch. 18 Và vì một số đông dân chúng, lắm người thuộc Ephraim, Manassê, Issakhar, Zabulôn, không thanh tẩy mình mà đã ăn (chiên) Vượt qua, không đúng theo điều đã viết. Vậy Êzêkya đã khẩn cầu cho họ mà rằng: "Yavê nhân lành, xin Người xá tội cho 19 tất cả nhưng ai đã hướng cả lòng mình tìm kiếm Thiên Chúa, Yavê Thiên Chúa của cha ông họ, dẫu không phù hợp với sự trong sạch xứng với của thánh". 20 Yavê đã nhậm lời Êzêkya và Người đã để dân an lành.

21 Con cái Israel có mặt ở Yêrusalem đã vui mừng hớn hở cử hành Lễ Bánh không men bảy ngày. Ngày ngày các Lêvit và hàng tư tế ngợi khen Yavê hòa với (tiếng) nhạc khí oai hùng của Yavê. 22 Êzêkya tưởng lệ các Lêvit đã tỏ ra rất am tường lịch lãm về những sự thuộc về Yavê. Vậy khi người ta đã mừng xong thời lễ bảy ngày, là đã tế lễ các lễ tế kỳ an và nói lên lòng tri ân đối với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, 23 toàn thể đại hội bàn với nhau là cử hành bảy ngày khác nữa. Vậy họ đã cử hành thêm bảy ngày lễ vui, 24 vì Êzêkya đã hiến cho đại hội một ngàn bò tơ và bảy ngàn cừu; hàng lãnh đạo đã hiến cho đại hội một ngàn bò tơ và mười ngàn cừu. Các tư tế đã thanh tẩy mình cũng có nhiều. 25 Toàn thể đại hội Yuđa, các tư tế, các Lêvit, và tất cả đại hội từ Israel đến, những kiều dân tự đất Israel đến, hay lập cư ở Yuđa, ai nấy đều mừng rỡ, 26 thật là một cuộc vui lớn ở Yêrusalem, vì từ những ngày của Salômon con của Ðavit, vua Israel, không có gì sánh được như thế ở Yêrusalem. 27 Ðoạn tư tế Lêvit đứng lên chúc lành cho dân; và tiếng họ đã được đoái nghe, lời cầu của họ lên thấu nhà thánh trên trời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page