Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 32 -

 

Cuộc xâm lăng của Sennakêrib

1 Sau những việc ấy do lòng tín thành của (Êzêkya), Sennakêrib vua Assur đến xâm lược Yuđa; ông đặt trại bên các thành trì và truyền công phá chiếm lấy cho ông. 2 Êzêkya thấy Sennakêrib đến với ý định tấn công Yêrusalem. 3 Ông bàn với hàng lãnh đạo và các võ biền của ông để bít nước các suối bên ngoài thành. Và họ đã trợ giúp ông. 4 Dân chúng tụ tập đông đảo tụ tập lại và bít tất cả các suối mạch, và khe chảy trong lòng đất, họ nói: "Tại sao (lại để) các vua Assur đến và gặp nhiều nước?" 5 Ông phấn chấn ra tay xây lại tất cả tường thành đã đổ, và dựng tháp (trên đó), với một tường thành khác bên ngoài; ông đã củng cố (đàn) Millô của thành Ðavit. Rồi ông làm rất nhiều lao với thuẫn đỡ. 6 Ông đặt tướng binh cai dân. Ðoạn ông thâu họp họ lại với ông ở công trường Cổng thành, và ra lời ủy lạo lòng họ rằng: "7 Hãy mạnh mẽ, can cường, đừng sợ hãi, đừng tán đảm trước mặt vua Assur, trước mặt tất cả đoàn lũ đi với ông, vì có ở với ta, một Ðấng lớn hơn là những gì ở với ông ấy. 8 Với ông ấy là một cánh tay thịt, còn ở với ta là Yavê Thiên Chúa của ta để tiếp viện cho ta, và giao chinh những trận chiến của ta!" Và dân chúng đã được chống đỡ nhờ các lời lẽ của Êzêkya vua Yuđa.

 

Những lời phạm thượng của Sennakêrib

9 Sau đó, Sennakêrib vua Assur sai bộ hạ đến Yêrusalem - trong khi ông ở Lakish với tất cả thuộc hạ của ông - gặp Êzêkya vua Yuđa và toàn thể Yuđa ở Yêrusalem, mà nói: "10 Sennakêrib, vua Assur nói thế này: Các ngươi cậy vào cái gì đề mà ở lỳ trong Yêrusalem bị vây hãm? 11 Lại không phải là Êzêkya đã mê hoặc các ngươi để bỏ mặt các ngươi chết đói chết khát đó sao, khi y nói: Yavê Thiên Chúa ta sẽ giựt chúng ta khỏi bàn tay Assur? 12 Lại không phải Êzêkya ấy đã phế đi các cao đàn và tế đàn của Người, rồi nói với Yuđa và Yêrusalem rằng: Các ngươi sẽ thờ lạy trước một tế đàn mà thôi và huân yên trên đó? 13 Phải chăng các ngươi lại không biết ta và cha ông ta đã làm gì cho các dân thiên hạ? Há thần của các dân thiên hạ có thể cứu đất đai khỏi tay ta? 14 Ai trong cả các thần của nước ấy, các nước của cha ông ta đã thần tru, ai có thể cứu lấy dân mình khỏi tay ta, hầu Thiên Chúa của các ngươi cũng có thể cứu các ngươi khỏi tay ta? 15 Vậy bây giờ các ngươi đừng để Êzêkya lừa dối và mê hoăc các người như thế! Ðừng tin vào hắn vì không thần của dân nào, hay nước nào có thể cứu dân mình khỏi tay ta, thì huống hồ là các thần các ngươi thờ, họ sẽ không thể cứu các ngươi khỏi tay ta đâu!" 16 Bộ hạ của ông còn nói phạm đến Yavê Thiên Chúa và Êzêkya tôi tớ của Người. 17 Ông cũng đã viết thư từ để thóa mạ Yavê Thiên Chúa của Israel, và nói phạm đến Người rằng: "Cũng như thần linh của các nước thiên hạ đã không cứu được dân của họ khỏi tay ta, thì thần linh của Êzêkya cũng không thể cứu dân mình khỏi tay ta được". 18 Rồi họ lớn tiếng dùng tiếng Yuđa, kêu dân Yêrusalem ở trên tường thành, để làm cho dân sợ hãi, khiếp đãm, hầu chiếm lấy thành. 19 Họ nói về Thiên Chúa của Yêrusalem Yavê hệt như về các dân trên đất, tức là những đồ vật tay người phàm làm ra.

 

Thành công của lời nguyện Êzêkya

20 Bởi thế, vua Êzêkya và tiên tri Ysaya con của Amos đã khấn nguyện và kêu lên trời. 21 Bấy giờ Yavê sai một Thần sứ tru diệt tất cả binh hùng, tướng lĩnh trong trại vua Assur. Và ông đã phải lui về quê bẽ mặt. Và khi ông vào nhà của thần linh ông thờ, thì có những đứa con từ lòng dạ ông sinh ra đã tuốt gươm hạ sát ông. 22 Vậy Yavê cứu Êzêkya và dân cư Yêrusalem khỏi tay Sennakêrib vua Assur và khỏi tay mọi người và đã cho họ được an nghỉ khắp xúng quanh. 23 Có lắm người đem đến Yêrusalem lễ cúng cho Yavê và hậu tặng cho Êzêkya vua Yuđa. Và từ đó về sau ông được kính tôn trước mắt các nước hết thảy.

24 Trong những ngày ấy Êzêkya lâm bịnh đến chết được. Ông đã khẩn nguyện với Yavê và Người đã đáp lời ban cho ông một phép lạ. 25 Nhưng Êzêkya đã không đền đáp ơn huệ đã ban cho ông, vì lòng ông đã nổi kiêu, và nghĩa nộ đã giáng xuống trên ông và trên Yuđa cùng Yêrusalem. 26 Bấy giờ Êzêkya đã hạ mình nhận tội kiêu ngạo của lòng mình, ông và cả dân cư Yêrusalem, nên nghĩa nộ của Yavê đã không giáng xuống vào những ngày đời của Êzêkya. 27 Êzêkya có rất nhiều của cải, vinh sang; ông đã gầy được cho mình những kho báu bạc vàng, ngọc quí, nhũ hương, khiên mộc và đủ thứ đồ sang, 28 và những thương lẫm chứa lợi tức lúa miến, rượu mộng, dầu tươi, những chuồng cho mọ loài thú vật, và những đàn súc vật cho các chuống. 29 Ông đã lập các thành, (tậu) súc vật dê, cừu, bò vật nhiều lắm, vì Thiên Chúa đã ban cho ông một sản nghiệp rất đỗi lớn lao.

 

Tóm tắt triều Êzêkya

30 Chính ông, Êzêkya, đã bít mạch trên của nước Ghikhôn và đã khơi cho nước chảy xuống dưới về phía Tây thành Ðavit. Êzêkya đã thành công trong mọi việc ông làm. 31 Cũng vậy ngay khi hàng lãnh đạo Babel, sai những người đàm phán đến với ông, để điều tra về sự lạ đã xẩy ra trong xứ, thì chính để thử ông mà Thiên Chúa đã bỏ mặc ông, ngõ hầu biết được tất cả những gì có nơi lòng ông. 32 Còn các việc khác của Êzêkya và công đức của ông, thì này, đã được chép lại trong thị kiến của tiên tri Ysaya, con của Amos, trong sách các vua Yuđa và Israel. 33 Êzêkya đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã chôn cất ông ở cấp trên của các mộ chôn con cái Ðavit; toàn thể Yuđa và dân cư Yêrusalem đã kính bái ông khi ông chết. Và Manassê con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page