Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 22 -

 

Triều Ôkhôzya

1 Dân cư Yêrusalem tôn Ôkhôzya, con út của ông lên làm vua kế vị ông, vì các con đầu lòng đã bị quân cướp theo quân Á rập đột nhập vào trại giết sạch. Ôkhôzya con của Yôram vua Yuđa đã lên làm vua. 2 Ôkhôzya được hai mươi hai tuổi khi lên làm vua và trị vì một năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Athalya, con của Omri. 3 Cả ông nữa cũng đi theo đường lối của nhà Akhab, vì mẹ ông làm cố vấn xúi ông làm ác. 4 Ông đã làm sự dữ trước mặt Yavê, y nhà Akhab, vì sau khi cha ông chết rồi, chúng là quân sư cho ông làm ông hư đốn. 5 Và cũng theo lời chỉ vẽ của chúng, ông đã dùng Yôram con của Akhab vua Israel xuất chinh đi đánh Khazael vua Aram, ở Ramôt-Galaađ. Quân Aram đã đánh Yôram bị thương. 6 (Yôram) đã lùi về điều trị ở Yizrơel vì các thương tích người ta đã gây ra cho ông ở Ramah, trong lúc ông giao chiến với Khazael, vua Aram.

Ôkhôzya con của Yôram vua Yuđa, đã xuống thăm Yôram con của Akhab ở Yizroel, vì ông lâm bịnh. 7 Do bởi Thiên Chúa, Ôkhôzya đi thăm Yôram để chuốc lấy họa diệt vong. Ðến nơi, ông đã ra với Yôram đón Yêhu, con của Nimshi, người Yavê đã xức dầu để tiễu trừ nhà Akhab. 8 Trong khi Yêhu xử tội nhà Akhab, ông gặp những người quyền thế Yuđa và con cái của anh em ông Ôkhôzya, thuộc hạ của Ôkhôzya và ông đã giết hết. 9 Rồi (Yêhu) lùng kiếm Ôkhôzya. Người ta đã bắt được ông trong khi ông lẫn trốn ở Samari. Người ta đã dẫn ông đến cho Yêhu; và Yêhu đã giết chết ông, và người ta đã chôn cất ông, vì họ nói: "Ðó là con của Yôsaphat, một người đã hết lòng tìm kiếm Yavê!".

 

Tội ác của Athalya

Và nhà Ôkhôzya, không còn ai đủ khả năng làm vua. 10 Khi Athalya mẹ của Ôkhôzya thấy con bà đã bị chết, thì bà liền đứng lên tru diệt tất cả dòng giống của vua nhà Yuđa. 11 Nhưng Yôshêba, con gái vua, đã bồng lấy Yôas con của Ôkhôzya: Bà đã lấy trộm trẻ ấy giữa các hoàng tử bị tàn sát, mà đặt nó và người vú nuôi trong phòng để giường; và nhờ vậy Yôshêba, con vua Yôram, vợ của Yơhôyađa vị tư tế, vì bà là chị của Ôkhôzya, đã giấu được Yôas khuất mặt Athalya khiến Athalya đã không giết được nó. 12 Nó đã ở với họ trong Nhà Thiên Chúa, ẩn trốn như vậy sáu năm trong khi Athalya làm vua trên xứ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page