Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 27 -

 

Triều Yôtam

1 Yôtam được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơrushah con của Sađok. 2 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Ôzya cha ông đã làm. Có điều là ông đã không vào Ðền thờ của Yavê. Còn dân chúng thì vẫn hư đốn.

3 Chính ông đã xây Cửa trên của Nhà Yavê và ông cũng xây cất nhiều trên tường Ophel. 4 Ông đã xây nhiều thành trên vùng núi Yuđa; và trong những miền rừng, ông đã xây thành quách và tháp.

5 Ông đã giao chinh với vua con cái Ammon và đã thắng họ. Năm ấy, con cái Ammon đã nộp cho ông một trăm tạ bạc, một vạn kor lúa miến và một vạn kor lúa mạch; con cái Ammon cũng đem lại cho ông từng ấy thứ vào năm thứ hai và thứ ba. 6 Yôtam đã nên hùng cường bởi ông đã bước đi vững vàng trước nhan Yavê Thiên Chúa của ông.

7 Còn các việc khác của Yôtam, tất cả những trận chiến và hành động của ông, thì đã được chép trong Sách các vua Israel và Yuđa. 8 Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. 9 Yôtam đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã chôn cất ông trong thành Ðavit. Akhaz con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page