Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 34 -

 

4- Cuộc Cải Cách Của Yôsya

 

Yôsya

1 Yôsya được tám tuổi khi lên làm vua, và đã trị vị ba mươi mốt năm ở Yêrusalem. 2 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê và trong mọi sự đã đi theo đường lối của Ðavit cha ông: không xiêu qua phải vẹo qua trái.

 

Các cuộc cải cách đầu tiên

3 Năm thứ tám triều ông, trong lúc vẫn còn trẻ, ông đã bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa của Ðavit cha ông. Và năm mười hai, ông đã bắt đầu thanh tẩy Yuđa và Yêrusalem khỏi các cao đàn, nêu thờ, thần tượng, tượng đúc. 4 Dưới sự hiện diện của ông, người ta triệt hạ tế đàn của các Baal; ông cho đập nát các nhang án đặt trên đó; đánh bể đập thành cám các nêu thờ, các thần tượng hay tượng đúc, rồi vãi tung trên mồ mả những người tế lễ cho chúng. 5 Xương cốt các tư tế, ông cho đốt trên các tế đàn của họ. Và như thế là ông đã thanh tẩy Yuđa và Yêrusalem. 6 Trong các thành Manassê, Ephraim, Simêon cho đến Neptali, khắp xung quanh các công trường của họ, 7 ông đã triệt hạ các tế đàn, đã đập thành mảnh, thành cám, các nêu thờ, các thần tượng; đánh nát các nhang án trong toàn xứ Israel, đoạn ông trở về Yêrusalem.

 

Tu bổ Ðền thờ

8 Năm thứ mười tám triều ông, để thanh tẩy xứ và Nhà, ông sai Shaphan con của Axalyahu, và Maasêyahu, đô trưởng và Yôakh con của Yôakhaz quan ngự sử, để tu bổ Nhà của Yavê Thiên Chúa của ông. 9 Họ đến gặp Khilqiyahu, thượng tế và trao cho ông, số bạc dâng vào Nhà Thiên Chúa mà các Lêvit giữ ngưỡng cửa đã thu được nơi Manassê, Ephraim và dân cư Yêrusalem. 10 Và họ trao tay những kẻ lo công việc, những người hữu trách Nhà Yavê mà sửa chữa tu bổ Nhà. 11 Họ đã trao cho thợ mộc, thợ nề để mua đá đẽo và gỗ để làm thưng, làm xà, các gian nhà mà các vua Yuđa đã để hư hại.

12 Nhân viên lo công việc một cách trung tín, dưới sự hướng dẫn của những người đã được bổ nhiệm điều khiển họ là: Yakhat, Obađyahu, những Lêvit thuộc (họ) con cái Mơrari, Zacarya, mơshullam thuộc (họ) con cái Qơhat. Các Lêvit đều là những người thành thạo nhạc khí. 13 Họ cai cả những phu khuân vác và điều khiển tất cả nhân công, trong mỗi thứ dịch vụ. Còn có những Lêvit đứng làm ký lục, lục sự, giữ cửa.

 

Tìm thấy bản luật

14 Trong khi họ đem bạc để dâng vào Nhà Yavê ra, thì Khlqiyahu tư tế tìm thấy sách Luật của Yavê nhờ tay Môsê (truyền lại). 15 Khilqiyahu mới lên tiếng nói với Saphan viên ký lục: "Tôi tìm thấy sách Luật trong Nhà Yavê". Rồi Khilqiyahu trao sách cho Saphan. 16 Saphan đã đem sách về cho vua và báo cáo với vua thêm rằng: "Tất cả những gì đã được ký thác cho bầy tôi của ngài, thì họ đang thi hành. 17 Họ đã đúc bạc thu được trong Nhà Yavê và họ đã trao tay những người hữu trách, và các kẻ lo công việc". 18 Ðoạn Saphan viên ký lục trình với vua rằng: "Khilqiyahu tư tế đã trao cho tôi một cuốn sách", và Shaphan đọc trong sách trước mặt vua.

19 Vua vừa nghe các lời của Lề luật thì xé áo mình. 20 Ðoạn vua truyền cho Khilqiyahu, Akhiqam con của Shaphan, Abđôn con của Mikab, Shaphan viên ký lục, Asayah tôi tớ của vua, rằng: "21 Hãy đi thỉnh vấn Yavê cho ta và cho số sót lại trong Israel và Yuđa về những điều trong sách đã tìm thấy được, quả là lớn, cơn phẩn nộ của Yavê đã đổ xuống trên đầu chúng ta, bởi chưng tổ tiên chúng ta đã không giữ lời Yavê để làm theo mọi điều đã viết trong sách này".

 

Lời sấm của nữ tiên tri

22 Khilqiyahu và những người vua đã chỉ định đã đi gặp nữ tiên tri Khulđah, vợ của Shallum, viên cai nhà y phục, con của Tôqhat, con của Khasrah. Bà lưu trú ở Yêrusalem, trong quận nhì; và họ đã nói với bà (lời lẽ) như thế. 23 Và bà nói với họ: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các ngươi hãy nói với người đã sai các ngươi đến với ta: 24 Yavê phán thế này: Này ta sắp giáng họa xuống chốn này, xuống dân cư chốn này, tất cả những lời nguyền rủa viết trong sách người ta đã đọc trước mặt vua Yuđa. 25 Bởi vì chúng đã bỏ Ta và huân yên cho các thần khác, mà chọc tức Ta, với tất cả các việc tay chúng đã làm. Cơn thịnh nộ của Ta đã đổ xuống chốn này và sẽ không tắt nữa". 26 Với vua Yuđa, người sai các ông đến thỉnh vấn Yavê, các ông sẽ nói với ngài: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các lời ngươi đã nghe... 27 Bởi vì ngươi đã mủi lòng và hạ mình xuống trước nhan Thiên Chúa, khi ngươi nghe các lời của Ta về chốn này và dân cư chốn này, bởi vì ngươi đã hạ mình xuống trước nhan Ta và đã xé áo và khóc trước nhan Ta, thì cả Ta nữa Ta cũng đã nghe - sấm của Yavê. 28 Này Ta sẽ cho ngươi được sum vầy với tổ tiên, và ngươi sẽ qui hồi bằng yên trong mồ mả của ngươi. Mắt ngươi sẽ không trông thấy tất cả tai họa Ta sắp giáng xuống chồn này, và dân cư chốn này!" Và họ đã trình lại tự sự cho vua.

 

Tái lập giao ước

29 Vua sai người đi triệu tập tất cả các kỳ mục Yuđa và Yêrusalem. 30 Vua lên Nhà Yavê với tất cả các người Yuđa và dân cư Yêrusalem, các tư tế Lêvit, và tất cả dân chúng từ lớn chí bé. Ông đã đọc vào tai họ tất cả các lời trong sách Giao ước đã tìm thấy trong Nhà Yavê. 31 Vua đứng nơi chỗ của ông và kết Giao ước trước nhan Yavê, (tự buộc) theo Yavê, và tuân giữ các lịnh truyền, chứng tri, luật điều của Người hết lòng, hết linh hồn, mà thi hành các lời Giao ước đã chép trong sách ấy.

32 Ông đã cho gia nhập Giao ước tất cả những người có mặt ở Yêrusalem. Và dân cư Yêrusalem đã thi hành đúng theo Giao ước của Thiên Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ. 33 Yôsya cho hủy đi tất cả những điều gơt khỏi mọi xứ thuộc về con cái Israel và bắt buộc mọi người ở Israel phải phụng sự Yavê Thiên Chúa của họ. Suốt mọi ngày đời ông, họ đã không rời bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page