Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 14 -

 

3- Asa Và Các Cuộc Cải Cách Tế Tự

 

Asa, những năm thái bình

1 Asa đã làm sự lành, điều ngay chính trước mặt Yavê Thiên Chúa của ông. 2 Ông khử trừ những tế đàn của người dị chủng và các cao đàn; ông đập bể các bài vị, bằm nát nêu thờ. 3 Ông dạy Yuđa phải tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ và thi hành lề luật và lịnh truyền. 4 Ông khử trừ, khỏi thành Yuđa, cao đàn và nhang án. Và nước đã được yên hàn dưới quyền ông. 5 Ông đã xây các thành lũy ở Yuđa, và xứ được yên hàn; không có giặc giả chống lại ông trong những năm ấy, vì Yavê ban cho ông được an bình.

6 Ông nói với Yuđa: "Ta phải xây các thành ấy và bao quanh bằng tường lũy với tháp canh, cửa đóng then cài, trong khi xứ còn dưới quyền ta. Vì ta đã tìm kiếm Yavê, thì Người tìm kiếm ta và cho ta được an lành tứ bề".

Vậy họ đã xây và thành công.

7 Asa có một đạo binh gồm ba trăm ngàn người Yuđa, mang lá chắn và đòng, và hai trăm tám mươi ngàn người thuộc Benyamin mang thuẫn và cung ná: Hết thảy đều là những hùng binh.

 

Giặc Kushi

8 Zerakh người Kushi xuất chinh đánh họ với một đạo binh; một triệu người và ba trăm xe trận. Hắn xâm nhập tận Mareshah. 9 Asa ra nghinh đánh. Họ đã dàn trận trong thung lũng phía Bắc Mareshah. 10 Asa đã kêu lên với Yavê Thiên Chúa của ông. Ông nói: "Lạy Yavê, Người mà đáp cứu, thì mạnh thế hay yếu sức nào có thể khác chi với Người: Xin cứu chúng tôi, lạy Yavê, người là Thiên Chúa tôi, xin đừng để người phàm thắng được Người!".

11 Yavê đã đánh bại quân Kushi trước mặt Asa và Yuđa; và quân Kushi đã tẩu thoát. 12 Asa và dân đi với ông đã đuổi theo chúng đến mãi cho đến Ghêrar. Quân Kushi ngã trận đến không còn người nào sống sót, vì chúng đã bị đánh tan trước nhan Yavê và doanh trại của Người. Và người ta lấy được chiến phẩm nhiều lắm. 13 Ðoạn người ta đã đánh tất cả các thành xung quanh Ghêrar, vì kinh khủng của Yavê dáng xuống trên chúng; người ta đã cướp của các thành ấy hết thảy, vì có nhiều chiến vật trong các thành ấy. 14 Người ta đánh tất cả các lều trại có súc vật, và bắt được nhiều chiên dê và lạc đà, rồi người ta trở về Yêrusalem.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page