Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 02 -

 

1 Salômon đã kê sổ bảy mươi ngàn phu khuân vác và tám mươi ngàn người đẽo đá trên núi, và những cai điểu khiển họ là ba ngàn sáu trăm người.

2 Salômon sai (sứ) đến với Khuram vua Tyrô, mà rằng: "Cũng như ngài đã xử với Ðavit, cha tôi, và đã gửi đến cho người, bá hương, để người xây nhà để ở... 3 Này tôi sắp xây nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của tôi, để cung hiến cho Người, để huân yên nhang xạ lan trước nhan người, cùng (dâng)bánh trưng hiến luôn luôn, thượng hiến ban sáng, ban chiều, vào các hưu lễ, các ngày sóc, các lễ bái của Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, theo lịnh truyền vạn đại cho Israel. 4 Và Nhà tôi sắp xây phải là vĩ đại, vì Thiên Chúa của chúng tôi lớn hơn các thần linh hết thảy. 5 Ai nào có sức xây Nhà cho Người, vì trời, và trời của các tầng trời không chứa nổi Người. Vậy thì tôi là ai mà dám xây Nhà cho Người, chẳng qua là chỉ để (có nơi huân yên trước nhan Người. 6 Vậy bây giờ xin ngài gửi cho tôi một người có tài khôn khéo làm các đồ vàng, bạc, đồng, sắt, gấm điều, len cánh kiến và gấm tía; và biết cả điêu khắc, chạm trổ, để chung công với những thợ lành nghề có với tôi ở Yuđa và Yêrusalem, những người Ðavit, cha tôi đã chuẩn bị. 7 Xin ngài gửi cho tôi, gỗ bá hương, trắc diệp, đàn hương của núi Liban, vì tôi biết rằng tôi tớ của ngài sành nghề đốn gỗ ở Liban; và này các tôi tớ của tôi sẽ đến hợp sức với tôi tớ ngài, 8 cốt là để dọn sẵn cho thật nhiều gỗ cho tôi, vì ngôi nhà tôi sắp xây phải lớn lao, kỳ diệu. 9 Và này: cho các tiểu phu và người đốn cây, tôi sẽ cấp làm lương thực cho các tôi tớ ngài hai mươi ngàn gánh lúa mì, hai mươi ngàn gánh lúa mạch, hai mươi ngàn thùng rượu, hai mươi ngàn thùng dầu".

10 Khuram, vua Tyrô, phúc đáp bằng thư và gửi đến cho Salômon: "Vì lòng yêu mến dân Người, Yavê đã đặt ngài làm vua cai họ". 11 Rồi Khuram tiếp: "Chúc tụng Yavê Thiên Chúa Israel thờ, Ðấng đã làm nên trời đất, vì Người đã ban cho vua Ðavit, một người con khôn ngoan, thấu triệt tinh khôn hiểu biết, mà xây nhà Yavê và hoàng cung của mình. 12 Vậy bây giờ, tôi sẽ sai ngay một người khôn ngoan, có tài hiểu biết, tức là Khuram tiên sinh, 13 đó là con của một người phụ nữ trong hàng con gái Ðan; cha là một người Tyrô. Ông biết làm các đồ vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, và các thứ gấm điều, gấm tía, lụa là, len cánh kiến và điêu khắc mọi thứ đồ chạm, và sáng tác mọi thứ xảo kỷ người ta ký thác cho ông; trợ giúp ông, sẽ có những người tài ba của ngài và các người tài ba của đức ông Ðavit, vương phụ ngài. 14 Và bây giờ, xin đức ông gửi đến cho các tôi tớ ngài lúa mì, lúa mạch cùng dầu và rượu ngài đã nói.

"15 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ đốn cây trên núi Liban, đúng theo nhu cầu của ngài; chúng tôi sẽ đóng bè đem thấu Yaphô, rồi ngài sẽ cho chở lên Yêrusalem".

 

Các công việc

16 Salômon đã kê sổ tất cả những người dị chủng trên đất Israel, theo sổ Ðavit cha ông đã làm và đã thấy là có một trăm năm mươi ba ngàn sáu trăm người. 17 Ông dùng bảy mươi ngàn người trong họ làm phu khuân vác, tám mươi ngàn người làm thợ đẽo đá trên núi, và ba ngàn sáu trăm người làm cai để bắt dân làm việc.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page