Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 35 -

 

Lễ Vượt qua

1 Yôsua cử hành tại Yêrusalem lễ Vượt qua mừng Yavê, và người ta đã tế sát (chiên) Vượt qua (ngày) mười bốn tháng thứ nhất.

2 Ông bổ các tư tế vào chức vụ của họ và khích lệ họ trong việc phụng sự Nhà Yavê. 3 Ông bảo các Lêvit, những người giáo huấn Israel và đã được hiến thánh cho Yavê: "Từ khi người ta đã đặt Khám thánh trong nhà Salômon con của Ðavit vua Israel đã xây: các ông không còn phải khiêng trên vai nữa. Bây giờ các ông phải phục vụ Yavê, Thiên Chúa của các ông và dân Israel của Người. 4 Các ông hãy sẵn sàng từng gia tộc, sung vào các ban chiếu theo bút tích của Ðavit vua Israel và sắc lệnh của Salômon con ông. 5 Hãy đứng trong cung thánh, theo các chi họ, gia tộc, (mà phục vụ) anh em các ông, các người trong dân, và theo phân bộ gia tộc của Lêvit, 6 Hãy tế sát (chiên) Vượt qua, hãy lột da và hãy chuẩn bị sẵn sàng cho anh em các ông để họ có thể cử hành lơì Yavê truyền ngang qua Môsê.

7 Yôsua đã cấp cho con cái trong dân thú vật nhỏ - chiên và dê - tất cả làm sính tế Vượt qua cho mọi người có mặt, một số là ba mươi ngàn con; còn bò vật là ba ngàn con; các vật ấy đều lấy từ tài sản của vua. 8 Và hàng lãnh đạo của vua đã cấp tùy lòng thảo, cho dân, cho tư tế và Lêvit. Khilqiyahu, Zakaryahu, và Yơkhiel, tức là những người quản lĩnh Nhà Thiên Chúa, đã tặng cho các tư tế hai ngàn sáu trăm (vật) là sinh tế Vượt qua, và ba trăm con bò. 9 Kônayahu, Shơmayahu, Nơtanel cùng anh em, Khashabyahu, Yơiel, Yôzabađ, hàng lãnh đạo của các Lêvit đã cấp cho các Lêvit năm ngàn (vật) làm sinh tế Vượt qua và năm trăm con bò. 10 Công việc đã sắp đặt rồi, thì chiếu theo lịnh vua, các tư đã đứng vào chỗ và các Lêvit theo các ban trật của họ. 11 Và họ đã tế sát Lễ Vượt qua: các tư tế đỗ huyết do tay các Lêvit dâng lên và các Lêvit lột da vật hy sinh. 12 Họ lấy riêng phần làm thượng hiến để trao cho con cái trong dân tùy theo chi họ các gia tộc, để tiến dâng Yavê chiếu theo những điều đã chép trong sách Môsê. Về bò vật cũng vậy. 13 Họ đã nướng lửa (sinh tế) Vượt qua chiếu theo nghi thức, còn những của lễ khác, họ nấu trong nồi niều, soang, chảo. Rồi họ đã nhanh chóng đem phát cho mọi người con cái trong dân. 14 Sau đó, họ mới dọn cho họ và các tư tế, vì các tư tế con cái Aharôn mắc lo thượng tiến lễ thượng hiến và mỡ béo mãi cho đến tối, do đó các Lêvit đã dọn cho mình và cho các tư tế, con cái Aharôn. 15 Các ca sĩ, con cái Asaph, ở tại chỗ dành cho họ, theo lịnh của Ðavit; và Asaph, Hêman, Yơđuntun, thầy chiêm của vua, và các người giữ cửa ở nơi mỗi cửa: không ai trong họ phải rời khỏi nhiệm vụ, vì anh em họ là các Lêvit đã sửa soạn cho họ mọi sự.

16 Thế là ngày ấy, tất cả việc tế tự đã được chuẩn bị để cử hành lễ Vượt qua và thượng tiến các lễ thượng hiến trên tế đàn Yavê theo lịnh của vua Yôsya. 17 Con cái Israel có mặt đã cử hành lễ Vượt qua vào thời ấy, cùng lễ Bánh không men bảy ngày. 18 Người ta chưa hề cử hành một lễ Vượt qua như thế từ thời tiên tri Samuel; và không vua nào của Israel đã cử hành lễ Vượt qua như Yôsya đã cử hành, làm một với các tư tế, và Lêvít, cùng toàn thể Yuđa và Israel có mặt, và dân cư Yêrusalem.

 

Vận cùng của Yôsya

19 Người ta đã cử hành lễ Vượt qua ấy năm mười tám triều Yôsya. 20 Sau tất cả các điều ấy, khi Yôsya đã tu bổ Nhà, Nơkô vua Aicập, lên giao chiến ở Karkêmish trên bờ (sông) Phơrat; và Yôsya đã ra nghinh chiến với Nơkô. 21 Nơkô sai sứ giả đến gặp ông, mà nói: "Tôi với ngài, nào có chuyện gì, vua Yuđa? Tôi đến hôm nay, không phải để đánh ngài mà là đánh một gia đình gây chiến với tôi, và Thiên Chúa phán bảo tôi phải hỏa tốc ra đi. Thôi, đừng cưỡng lại ý của Thiên Chúa ở với tôi, kẻo bị Người tiêu diệt!" 22 Nhưng Yôsya không chịu bỏ cuộc, trái lại ông đã cải trang mà chiến đấu với Nơkô; ông đã nghe lời lẽ của Nơkô do miệng Thiên Chúa (ban xuống). Ông đã vào trận trong cánh đồng Mơgiđđô. 23 Xạ thủ đã nhằm vua Yôsya. Vua bảo thuộc hạ: "Khiêng ta đi, ta bị trọng thương rồi". 24 Thuộc hạ khiêng ông ra khỏi xe trận mà đặt ông trên một xe thư hai ông đem theo, rồi họ đưa ông về Yêrusalem và ông đã chết, và được chôn cất trong mộ của tổ tiên. Toàn thể Yuđa và Yêrusalem đã để tang ông. 25 Yêrêmya đã làm một ai ca khóc Yôsya. Và tất cả những người ca hát nam và nữ đã nói đến Yôsya trong các Ai ca của họ cho đến ngày nay và họ đã làm nên như một tục lệ trong Israel: Này các bài ấy đã được chép trong các Ai ca.

26 Các việc khác của Yôsya, công đức của ông, rập theo điều đã chép trong Luật Yavê, 27 sự nghiệp của ông từ đầu chí cuối, này tất cả đã chép trong sách các vua Israel và Yuđa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page