Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 05 -

 

1 Thế là hoàn tất mọi cộng việc Salômon đã làm (để trang bị) Nhà của Yavê. Và những của thánh, Ðavit cha ông (đã cúng), bạc vàng và tất cả các đồ vật, Salômon đã đem đặt trong kho Nhà của Thiên Chúa.

 

Kiệu Khám Giao ước

2 Bấy giờ Salômon truyền cho các ký mục Israel, tất cả các đầu mục các chi tộc, vương công các gia tộc con cái Israel hội lại ở Yêrusalem, để kiệu Khám Giao ước của Yavê lên, từ thành của Ðavit tức là Sion. 3 Mọi người Israel đã đều hội lại bên vua nhân dịp đại lễ, tức là tháng bảy. 4 Toàn thể các ký mục Israel đã đến, và các Lêvit khiêng Khám. 5 Và họ kiệu Khám và Trướng Tao phùng; và tất cả đồ thánh ở trong Trướng; Các tư tế Lêvit đã kiệu các đồ ấy lên.

6 Trong khi vua Salômon và toàn thể cộng đồng Israel, tề tựu bên ông, đằng trước Khám, tế lễ chiên bò, nhiều không kể xiết, hay đếm được. 7 Các tư tế đem Khám Giao ước của Yavê vào chỗ dành cho (Khám) nơi hậu tẩm của Nhà, tức là Cung cực thánh, dưới cánh các Kêrubim. 8 Các Kêrubim trương cánh lên chỗ đặt Khám, và từ bên trên các Kêrubim phủ (cánh) trên Khám và các đòn khiêng. 9 Các đòn khiêng dài nên người ta có thể thấy mút đòn (nhô ra) từ Khám, ngay đằng trước hậu tẩm, nhưng không thấy được từ bên ngoài. (Khám) vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. 10 Trong Khám chỉ còn hai tấm bia, Môsê đặt vào Khoreb. Những bia của Giao ước Yavê đã kết với con cái Israel, thời họ ra khỏi Aicập.

 

Thiên Chúa chiếm ngự Ðền thờ

11 Khi các tư tế ra khỏi thánh điện - vì hết cả tư tế có mặt đều đã thánh tẩy mình, không giữ thứ tự các ban; 12 các Lêvit ca sĩ, tất cả nhóm: Asaph, Hêman, Yơđutun, các con cái và anh em họ đều mặc lụa là đứng sẵn với chũm chọe, đàn sắt, đàn cầm, ở phía Ðông tế đàn, và bên cạnh họ, là một trăm hai mươi tư tế thổi loa. 13 Vậy khi tất cả, như một, họ thổi loa, ca hát, đồng thanh cất tiếng ngợi khen cảm tạ Yavê và trổ tiếng loa, chũm chọe và nhạc khí mà ngợi khen Yavê: "Vì Người tốt lành, vì ơn Người miên man vạn đại" thì Mây xuống đầy Nhà Yavê.

14 Vì có Mây nên các tư tế không thể đứng lại phụng sự; vì vinh quang Yavê xuống đầy Nhà của Thiên Chúa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page