Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 01 -

 

III. Salômon Và Việc Xây Cất Ðền Thờ

 

Khai mạc triều Salômon

1 Salômon con của Ðavít đã nên mạnh thế trên ngôi vua: Yavê, Thiên Chúa của ông ở với ông, và ông đã nên lớn lao (và) thăng bổng. 2 Salômon ra lệnh cho toàn thể Israel: cho các trưởng cơ, bách quản, các thẩm phán và tất cả các vương công của toàn thể Israel, các trưởng tộc. 3 Và Salômon cùng toàn thể đại hội làm một với ông đã tới cao đàn ở Gabaôn, vì ở đó có Trướng Tao phùng của Thiên Chúa, Môsê, tôi tớ Yavê, đã làm trong sa mạc. 4 Song Khám của Thiên Chúa, thì Ðavit đã kiệu từ Qiriat-Yơarim lên nơi đã dọn; quả ông đã căng trướng cho Khám ở Yêrusalem. 5 Trái lại tế đàn bằng đồng Bơxalơel con của Uri, con của Khur, thì vẫn ở đằng kia trước Nhà tạm của Yavê; nên Salômon và đại hội đi thỉnh vấn (Yavê) ở đó. 6 Salômon đã lên tế đàn bằng đồng trước nhan Yavê, thuộc Trướng Tao phùng. Và ông đã thượng tiến một ngàn (hi sinh) thượng hiến.

7 Chính đêm ấy, Thiên Chúa đã hiện ra cho Salômon và phán với ông: "Hãy xin điều ngươi muốn Ta sẽ ban cho ngươi". 8 Salômon thưa với Thiên Chúa: "Người đã chiếu theo lòng nhân nghĩa lớn lao mà xử với Ðavit cha tôi, là đã cho tôi làm vua kế vị. 9 Vậy bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa, xin cho ứng nghiệm lời Người đã phán với Ðavit cha tôi, một khi Người đã cho tôi làm vua một dân đông như bụi đất. 10 Bấy giờ xin cho tôi khôn ngoan tri thức, hầu tôi được biết cầm đầu dân khi ra khi vào; vì ai có thể phân xử dân lớn lao của Người đây?".

11 Thiên Chúa phán với Salômon: "Bởi vì ngươi đã hoài bão một điều như thế, chứ không xin cho được của cải, tiền tài, vinh sang, hay mạng của quân thù ghét ngươi; ngay cả (sự sống) lâu ngày ngươi cũng không xin; nhưng ngươi đã xin Ta khôn ngoan tri thức để phân xử dân Ta, dân Ta đã đặt làm ngươi làm vua cai quản, 12 thì khôn ngoan tri thức sẽ được ban xuống cho ngươi! Và của cải, tiền tài, vinh sang, Ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến đỗi các vua trước ngươi không hề được như thế; mà những vua sau ngươi cũng không được như vậy".

13 Salômon rời cao đàn ở Gabaôn từ Trướng Tao phùng mà về Yêrusalem; và ông bắt đầu trị vì Israel. 14 Salômon thu tậu xe cộ và ngựa: ông có một ngàn bốn trăm cổ xe, và mười hai ngàn ngựa; ông dồn chứa trong các thành để xe, và gần bên vua, ở Yêrusalem. 15 Vua chất bạc vàng ở Yêrusalem như đá sỏi; và bá hương, ông chất nhiều như sung trong vùng hạ bạn. 16 Ngựa của Salômon được du nhập từ Musri và Qôva: các thương gia của vua đi tậu ở Qôva với giá bạc. 17 Họ trả giá và nhập cảnh từ Aicập, mỗi cỗ xe là sáu trăm seqel bạc; còn ngựa (thì lên đến) một trăm năm mươi seqel một con; và cũng một kiểu ấy họ làm trung gian cho xuất cảnh đến với tất cả các vua Hit-tit và Aram.

 

Những chuẩn bị cuối cùng

18 Salômon đã định xây nhà cho Danh Yavê - và hoàng cung cho mình.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page