Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 24 -

 

Triều chính của Yôas

1 Yôas được bảy tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì bốn mươi năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Xibyah, quê ở Bơer-Sêba. 2 Yôas đã làm điều ngày chính trước mắt Yavê suốt những ngày tư tế Yơhôyađa (còn sống). 3 Yơhôyađa đã cưới cho ông hai vợ và ông sinh được con trai con gái. 4 Sau đó Yôas lập tâm phải tu bổ Nhà Yavê.

5 Ông hội lại các tư tế và nhà Lêvit, và nói với họ: "Các ông hãy đi đến các thành Yuđa và thâu lại nơi toàn thể Israel bạc để sửa chữa Nhà Thiên Chúa các ông thờ, tùy theo nhu cầu của mỗi năm; và hãy làm việc ấy mau lên". Nhưng các Lêvit đã chểnh mảng không làm ngay. 6 Vua mới triệu Yơhôyađa là thượng tế đến và nói với ông: "Tại sao người không đòi các Lêvit thâu nơi Yuđa và Yêrusalem mà đem lại cống vật Môsê tôi tớ Yavê và đại hội đã ra cho Israel dâng cho Nhà tạm Chứng tri? 7 Quả Athalya, con người thất đức ấy và bè lũ đã phạm đến Nhà của Thiên Chúa và tất cả những của thánh trong Nhà Yavê, chúng cũng sung vào (việc thờ bái) các Baal". 8 Vua nói thế rồi thì họ đã làm một cái hòm mà đặt nơi Cổng Nhà Yavê ở phía ngoài. 9 Ðoạn người ta hô hào Yuđa và Yêrusalem đem dâng Yavê, cống vật Môsê tôi tớ Thiên Chúa đã ra cho Israel trong sa mạc. 10 Các tướng lĩnh hết thảy và toàn dân vui mừng đem dâng bỏ vào hòm cho đến khi đầy hòm.

11 Và vào lúc người ta đem hòm lại, nhờ tay các Lêvit, cho quyền (của) vua kiểm soát, và một khi thấy đã có nhiều bạc, thì viên ký lục của vua cùng uỷ viên của Thượng tế đến, rồi người ta đổ hòm ra, đoạn đem đặt lại chổ cũ. Ngày này qua ngày khác người ta đã làm như thế và đã thu nhiều bạc. 12 Vua và Yơhôyađa trao bạc cho những người cán sự nơi Nhà Yavê; và những người này thuê thợ đá, thợ mộc, mà tu bổ Nhà Yavê, và cả những thợ rèn, thợ đồng để sửa chữa nhà Yavê. 13 Những người cán sự đã làm thế, và việc trùng tu tiến triển trong tay họ. Họ đã làm cho Nhà của Thiên Chúa lại có được qui mô cũ và được vững chãi. 14 Hoàn tất rồi, họ đem bạc còn dư đến trước mặt vua và Yơhôyađa; và người ta lấy bạc ấy làm những đồ dùng trong Nhà Yavê: đồ thờ, đồ tế tự, bát đĩa, các đồ vàng bạc.

Và suốt đời Yơhôyasđa, người ta thượng tiến hàng ngày lễ thượng hiến trong nhà Yavê. 15 Yơhôyađa đã già và no đầy tuổi tác và ông đã chết, thọ được một trăm hai mươi tuổi khi chết. 16 Người ta đã chôn cất ông trong thành Ðavit với các vua, vì ông làm sự lành trong Israel, cũng như đối vơi Thiên Chúa và gia đình ông.

 

Yôas sa ngã và hình phạt

17 Yơhôyada chết rồi, các trướng lĩnh Yuđa đến bái lạy vua, và bấy giờ vua đã nghe theo họ. 18 Họ đã bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ mà đi phụng sự những Ashêrah và những thần tượng: khiến nghĩa nộ giáng xuống Yuđa và Yêrusalem vì tội họ đã phạm ấy. 19 Người đã sai đến nơi họ những tiên tri để đem họ trở lại với Yavê; các vị đã cảnh cáo họ, nhưng họ không màng để tai nghe. 20 Thần khí Thiên Chúa xuống trùm vào người Zacarya, con của Yơhôyađa vị tư tế. Ông đứng bên trên dân và nói với họ: "Thiên Chúa phán thế này: Tại sao các ngươi vi phạm các lịnh truyền của Yavê mà chẳng thành đạt được gì? Ấy là các ngươi đã bỏ Yavê và người cũng đã bỏ các ngươi". 21 Bấy giờ họ đã hùa rập với nhau chống lại ông và ném đá ông theo lịnh vua trong Tiền đình Nhà Yavê. 22 Vua Yôas đã vong ân với Yơhôyađa cha (cha của Yakarya) đã xử nghĩa với mình; và đã giết người con. Zakarya lúc chết đã nói: "Xin Yavê chiếu giám và hỏi tội!".

23 Và quả thật vào lối xuân phân, binh đội Aram tiến lên đánh ông. Chúng xâm nhập vào Yuđa và Yêrusalem; chúng giết sạch các tướng lĩnh trong dân và gửi tất cả các chiến phẩm về cho vua Ðama. 24 Tuy binh đội Aram đến với một số ít người, Yavê cũng đã phó nộp trong tay chúng cả một đạo binh rất đông, vì họ đã bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ.

Vậy chúng đã xử tội Yôas. 25 Khi chúng đã rời xa ông, - bỏ ông lại với nhiều thương tích - thì các bộ hạ của ông đã âm mưu hại ông, báo oán cho máu con của Yơhôyađa vị tư tế; và họ đã giết ông trên giường. Ông đã chết và người ta chôn cất ông trong thành Ðavit; nhưng người ta không chôn cất ông trong mộ các vua. 26 Ðây là những người chủ mưu hại ông: Zabađ con của Shimơat, bà người Ammon, Yơhôzabađ con của Shimrit, bà người Moab. 27 Còn về con cái ông, cống nạp đã thu lại cho ông, và việc tái tạo Nhà chúa, này hết các điều ấy đã được chép trong thư chú Sách các Vua. Amaxya con ông lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page