Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 07 -

 

Kết thúc lễ cung hiến

1 Salômon vừa cầu nguyện xong, thì lửa từ trời xuống thiêu thựơng hiến và lễ vật, trong khi vinh quang Yavê xuống đầy Nhà. 2 Các tư tế không thể vào Nhà Yavê vì vinh quang Yavê đầy cả Nhà Yavê. 3 Toàn thể con cái Israel đều trông thấy lửa xuống và vinh quang Yavê trên Nhà, và họ quì xuống, mặt sát đất trên nền đá, mà thờ lạy và cùng cạm tạ Yavê: "Vì Người tốt lành, vì ơn Người miên man vạn đại". 4 Vua và toàn dân tế lễ hy sinh trước nhan Yavê. 5 Vua Salômon đã tế lễ hy sinh: hai mươi hai ngàn con bò và một trăm hai mươi ngàn con chiên. Như thế vua và toàn dân đã khánh thành Nhà của Thiên Chúa. 6 Các tư tế đứng tại chỗ của họ; các Lêvit với các nhạc khí thờ Yavê, (đàn) vua Ðavit đã chế tạo để cảm tạ Yavê: "Vì ơn Người miên man vại đại" khi Ðavit dùng (đàn) mà dâng lời ngợi khen. Ðối diện với họ, các tư tế thổi loa, và toàn thể Israel đứng chầu.

7 Salômon đã tác thánh khoảng giữa Tiền đình trước Nhà Yavê. Ở đó ông đã dâng thượng hiến và dàn mỡ (lễ tế) kỳ an, vì tế đàn bằng đồng Salômon đã làm, không thể chứa nổi thượng hiến, đồ cúng và dàn mỡ (lễ tế). 8 Salômon đã mừng đại lễ vào dịp ấy bảy ngày, và cùng với ông có toàn thể dân Israel, một đại hội rất mực lớn lao, từ đường vào Khamat đến khe Aicập về. 9 Ngày thứ tám họ mừng lễ bế mạc, vì người ta mừng lễ khánh thành tế đàn bảy ngày, và đại lễ bảy ngày. 10 Ngày hai mươi ba tháng bảy, ông giải tán dân (cho họ) về lều của họ, vui mừng, lòng hớn hở vì phúc lành Yavê đã làm cho Ðavit, cho Salômon và Israel dân của Người.

 

Yavê nhậm lời khẩn nguyện

11 Salômon đã hoàn thành Nhà của Yavê và nhà của vua; và Salômon đã đạt được như ý mọi điều lòng ông mong muốn thực hiện cho Nhà Yavê và nhà của ông. 12 Yavê đã hiện ra cho Salômon ban đêm và Người đã phán với ông: "Ta đã nghe lời ngươi khẩn nguyện và Ta đã chọn nơi này làm Nhà tế lễ cho Ta. 13 Nếu Ta đóng trời nếu không có mưa; Nếu Ta truyền cho châu chấu phá hại xứ; nếu Ta sai ôn dịch đến trong dân Ta; 14 Nếu dân Ta, dân được gọi bởi Danh ta, quì gối khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta cùng bỏ đàng dữ của chúng mà trở lại, thì Ta, từ trời Ta sẽ nghe, Ta sẽ tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành xứ sở chúng, 15 Bấy giờ mắt ta rộng mở và tai Ta lắng nghe lời khấn nguyện dâng ở chốn này. 16 Bấy giờ Ta chọn lấy và hiến thánh Nhà này lam nơi Danh Ta ở mãi mãi; mắt Ta và lòng Ta sẽ có ở đó mọi ngày. 17 Còn ngươi, nếu ngươi đi trước nhan Ta như Ðavit cha ngươi đã đi, mà thi hành đúng theo mọi điều Ta truyền, và giữ luật điều, phán quyết của Ta, 18 thì Ta sẽ bảo tồn ngai vương quyền của ngươi, như Ta đã cam kết vơi Ðavit cha ngươi, rằng dòng họ ngươi sẽ không hết người thống trị Israel. 19 Còn nếu các ngươi tráo trở mà bỏ luật điều và lịnh truyền Ta đã đặt trước mặt các ngươi, và đi phụng sự các thần khác mà thờ lạy chúng, 20 Ta sẽ bứng các ngươi khỏi thửa đất của Ta, mà Ta đã ban cho các ngươi và Nhà này, Ta đã hiến thánh cho Danh Ta, Ta sẽ vất xa khỏi nhan Ta, và Ta sẽ cho nó thành câu chửi bóng và châm biếm giữa các dân hết thảy. 21 Và Nhà này, dầu đã là cao vọi, sẽ thành phế tích, mọi kẻ ngang qua phải sửng sốt mà nói: "Vì đâu Yavê đã xử với xứ này và Nhà này như thế?" 22 Và người ta sẽ nói: "Ấy là vì chúng đã bỏ Yavê Thiên Chúa của cha ông chúng, Ðấng đã đem chúng ra khỏi đất Aicập; và chúng đã khắn khít với thần khác; chúng đã thờ lạy và phụng sự các thần ấy; vì thế cho nên (Yavê) kéo xuống trên chúng tất cả các tai họa này!".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page