Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 19 -

 

1 Yôsaphat vua Yuđa trở về nhà ở Yêrusalem bình an vô sự. 2 Yêhu, con của Khanani, thầy chiêm ra đón ông và nói với vua Yôsaphat: "Phải chăng ngài được phép tiếp viện ác nhân và làm thân với những kẻ thù ghét Yavê? Chính vì thế mà nghĩa nộ từ nhan Yavê giáng xuống trên ngài. 3 Nhưng dù sao vẫn còn gặp được sự lành nơi ngài, vì ngài đã tảo thanh các Ashêrah khỏi xứ, và đã chú tâm tìm kiếm Thiên Chúa".

 

Cải tổ tư pháp

4 Yôsaphat lưu lại ở Yêrusalem. Rồi ông lại ra kinh lược dân từ Bơer-Sêba đến vùng núi Ephraim, và ông đã đem (dân) trở lại với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ. 5 Trong xứ, trong tất cả các thành trì của Yuđa, thành nào thành nấy ông đều đặt các thẩm phán. 6 Ông nói với các thẩm phán: "Các ông hãy coi phải làm gì, vì các ông không làm thẩm phán cho ngừơi phàm mà là cho Yavê, Ðấng ở với các ông khi tuyên án. 7 Bây giờ, ước gì các ông hãy giới sợ Yavê! Hãy giữ lấy (điều ấy) mà thi hành, vì nơi Yavê Thiên Chúa của chúng ta, không có bất công, tây vị hay ăn hối lộ".

8 Và cả ở Yêrusalem, Yôsaphat cũng đặt những Lêvit, tư tế và trưởng tộc của Israel đứng coi tòa án Yavê và những vụ kiện tụng của dân cư Yêrusalem. 9 Rồi ông truyền cho họ rằng: "Các ông phải làm thế, trong sự kính sợ Yavê, tín trực và thành tâm. 10 Mọi vụ kiện đến trước các ông do anh em các ông, những người ở trong các thành - dù liên can đến việc đổ máu, hay đến lề luật, lệnh truyền, luật điều, phán quyết, các ông sẽ minh giảng cho họ biết, để họ khỏi mắc tội với Yavê, làm cho nghĩa nộ giáng xuống trên các ông và anh em các ông. Các ông sẽ xử sự như vậy và các ông sẽ không mắc tội.

"11 Này Amaryahu, Thượng tế, sẽ kiểm soát các ông về mọi việc liên quan đến Yavê; và Zơbađyahu con của Ishmael, thủ lĩnh nhà Yuđa coi mọi việc liên quan đến vua. Các Lêvit sẽ là những viên lục sự dưới quyền các ông. Hãy phấn chấn vào việc! Xin Yavê ở với kẻ nào lành!".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page