Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 25 -

 

6- Trung Tín Nửa Vời Của Các Vua Amaxya, Ôzya Và Yôtam

 

Triều Amazya

1 Amaxya lên làm vua lúc hai mươi lăm tuổi, và đã trị vì hai mươi chín năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơhôađđan, quê ở Yêrusalem. 2 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, nhưng có điều là không được thành tâm. 3 Vừa khi vương quyền của ông đã vững, ông đã giết những thuộc hạ của ông, những kẻ đã hạ sát vua cha. 4 Nhưng con cái họ, ông không xử tử, vì như đã viết trong lề luật, trong sách Môsê, Yavê đã truyền rằng: Cha sẽ không phải chết vì con, và con sẽ không phải chết vì cha; nhưng mỗi người sẽ chỉ phải chết vì chính tội mình.

 

Chiến tranh chống Eđom

5 Amaxya qui tụ Yuđa lại và lập thành những gia tộc (trao) cho các viên cai ngàn quân, cai trăm quân, trong toàn thể Yuđa và Benyamin; đoạn ông cho lịnh kiểm tra họ từ hai mươi tuổi trở lên. Ông đã tìm thấy ba trăm ngàn tinh binh đầu quân, cầm đồng và lá chắn được. 6 Ông thuê nơi Israel một trăm ngàn hùng binh với giá một trăm tạ bạc. 7 Một người của Thiên Chúa đến gặp ông - mà rằng: "Tâu đức vua, đừng để quân Israel đi với ngài, vì Yavê không ở với Israel, hết thảy là con cái Ephraim. 8 Chúng có đến, thì ngài có thi thố can đảm nơi chiến trường, Thiên Chúa cũng sẽ cho ngài nhào trước địch thù, vì chỉ nơi Thiên Chúa có sức cứu giúp hay đánh đổ". 9 Amaxya nói với người của Thiên Chúa: "Vậy thì phải tính sao về một trăm tạ bạc ta đã ban cho quân binh Israel". Người của Thiên Chúa nói: "Yavê có quyền ban cho ngài hơn thế nhiều!" 10 Amaxya mới tách quân của ông khỏi quân binh đã từ Ephraim đến để cho họ lui về quê họ; khí nộ họ bừng bừng với Yuđa và họ đã lui về giận ứ gan.

11 Amaxya quyết định dẫn quân của ông đi đến thung lũng Muối và đã hạ một vạn người con cái Sêir. 12 Con cái Yuđa đã bắt sống một vạn tù binh; họ đã đem chúng lên đầu Tảng đá mà xô nhào chúng từ đầu tảng đá xuống và chúng đã chết giập tất cả. 13 Lũ quân Amaxya đã thải hồi không cho đi ra trận với mình, đã xông vào các thành Yuđa, từ Samari đến Bet-Khôrôn, hạ sát ba ngàn người và thu lấy rất nhiều chiến vật.

14 Xảy ra là sau khi Amaxya đánh quân Eđom về, ông đã đem những thần của con cái Sêir, đặt lên làm thần của mình; ông đã bái lạy trước mặt các thần ấy và huân yên kính chúng. 15 Nộ khí Yavê bốc cháy trên Amaxya, và người sai tiên tri đến gặp ông. (Tiên tri) nói với ông: "Tại sao ngươi tìm kiếm những thần của dân ấy, những thần không thể cứu lấy dân của chúng khỏi tay ngươi?" 16 Tiên tri vừa nói với ông thì ông bảo: "Phải chăng ta đặt ngươi làm cố vấn cho vua? thôi ngay đi! Tại sao ngươi muốn ăn đòn?" Tiên tri đã thôi can thiệp và nói: "Tôi biết là Thiên Chúa đã quyết để ngài hư đi, vì ngài đã làm thế, và không chịu nghe lời tôi khuyên nhủ".

 

Chiến tranh chống Israel

17 Sau khi đã bàn bạc, Amaxya vua Yuđa sai người đến với Yôas con của Yôakhaz, con của Yêhu, vua Israel, mà rằng: "Nào, ta hãy đấu với nhau một trận!" 18 Yôas vua Israel mới sai người đến với Amaxya vua Yuđa mà rằng: "Cà cuốc trên rặng Liban sai sứ đến bá hương trên rặng Liban, mà rằng: Cho tôi cưới lệnh nữ của ngài cho nam tử của tôi! Nhưng dã thú trên rặng Liban ngang qua đã dày xéo mất cà cuốc! 19 Ông nói: "Này ta đã đánh bại Eđom!" Và lòng lâng lâng khiến ông vinh vang. Ông hãy ngồi yên ở nhà đi! Tại sao ông muốn chuốc lấy họa, mà lụy vào thân với cả Yuđa một thể?".

20 Nhưng Amaxya đã không chịu nghe, vì việc do bởi Thiên Chúa để nộp họ trong tay (địch), vì họ đã tìm kiếm những thần Eđom. 21 Yôas vua Israel mới tiến lên và họ đã đấu với nhau một trận, ông và Amaxya vua Yuđa, ở Bet-Shêmesh, (thành) của Yuđa. 22 Yuđa đã thảm bại trước mặt Israel, và đã đào tẩu, ai về lều nấy. 23 Còn Amaxya vua Yuđa, con của Yôas, con của Ôkhôzya thì Yôas vua Israel, đã bắt được ở Bet-Shêmesh và dẫn về Yêrusalem; ông đã đập phá tường thành Yêrusalem, từ cổng Ephraim đến cổng góc thành, một khoảng bốn trăm xích. 24 Ðoạn ông lấy tất cả vàng bạc, tất cả các vật dụng gặp thấy trong nhà của Thiên Chúa - dưới quyền Obeđ-Eđom - và các kho của Ðền vua, và một số con tin, rồi ông trở về Samari.

 

Cuối triều

25 Sau khi Yôas con của Yôakhaz vua Israel chết rồi, Amaxya con của Yôas, vua Yuđa còn sống mười lăm năm.

26 Phần sự nghiệp khác của Amaxya từ đầu chí cuối, lại đã không được chép trong sách các vua Yuđa và Israel đó sao? 27 Khởi từ lúc Amaxya đã phản phúc vơi Yavê, thì người ta bày mưu lập kế hại ông ở Yêrusalem. Nên ông đã chạy trốn đến Lakish, nhưng người ta sai đuổi ông đến Lakish, và đã giết ông ở đó. 28 Người ta đặt ông trên ngựa chở về, và đã chôn cất ông với tổ tiên trong thành Ðavit.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page