Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 15 -

 

Lời tiên tri Azaryahu

1 Thần khí đến trên Azaryahu, con của Ođeđ. 2 Ông ra đòn Asa và nói: "Asa, và toàn thể Yuđa cùng Benyamin, hãy nghe ta! Yavê ở với các ngươi khi các ngươi ở với Người; các ngươi tìm kiếm Người, Người sẽ để cho gặp; các ngươi bỏ Người, Người cũng bỏ các ngươi. 3 Ðã lâu ngày, Israel không Thiên Chúa chân thật, không tư tế dạy dỗ, không lề luật. 4 Nhưng lâm cảnh ngặt nghèo, chúng đã trở lại với Yavê Thiên Chúa của Israel và tìm kiếm Người, và Người đã cho chúng gặp được Người. 5 Trong những thời ấy, bình an không có cho những kẻ qua người lại vì tao loạn trầm trọng ngăm đe tất cả dân cư trong các miền. 6 Người ta đè bẹp nhau, dân này trên dân nọ, thành này trên thành kia, vì Thiên Chúa làm chúng rối loạn bằng đủ thứ quẫn bách. 7 Còn các ngươi, hãy phấn chấn lên, tay đừng buông xuôi vì sẽ có công thưởng việc vàn các ngươi".

8 Asa vừa nghe các lời ấy và lời tiên tri - thì ông được phấn chấn và ông đã loại đi những đồ nhờm tởm khỏi toàn xứ Yuđa và Benyamin cùng các thành ông đã chiếm lĩnh trong vùng núi Ephraim: Ông đã tu bổ lại tế đàn của Yavê đằng trước Tiền đình của Yavê. 9 Ông triệu tập lại toàn thể Yuđa và Benyamin và nhứng người Ephraim, Manassê và Simêon trú ngụ nơi họ - Vì có nhiều người thuộc Israel đã ngả theo ông khi thấy Yavê Thiên Chúa của ông ở với ông. 10 Họ đã tựu lại Yêrusalem vào tháng ba, năm thứ mười lăm triều Asa, 11 và ngày ấy, họ đã lấy chiếm phẩm đã đem về mà tế lễ cho Yavê, bảy trăm bò và bảy ngàn chiên. 12 Họ đã vào Giao ước, (thề quyết) tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, hết lòng, hết linh hồn. 13 Và bất kì ai không tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của Israel sẽ phải xử tử, dù là bé hay lớn, dù là đàn ông hay đàn bà. 14 Họ thề với Yavê lớn tiếng, reo hò cùng với tiếng loa và tù và. 15 Toàn thể Yuđa vui mừng vì lời thề ấy, vì họ thề với tất cả lòng thành, họ đã tìm kiếm người với cả thiện chí của họ và Người đã để cho họ gặp được Người. Yavê đã cho họ an nghỉ tứ bề.

16 Ngay cả Maakah, mẹ của vua Asa, cũng đã bị Asa truất chức quốc mẫu, vì bà đã làm tượng khả ố kính Ashêrah; Asa triệt hạ tượng khả ố, và đã tán nghiền mà đốt trong khe Keđêrôn. 17 Nhưng các cao đàn vẫn không biến khỏi Israel, mặc dầu Asa thật đơn thành với Yavê suốt mọi ngày đời ông. 18 Ông đã đưa vào Nhà Thiên Chúa các của thánh cha ông đã cúng, và các của thánh ông cúng: bạc vàng và các đồ vật khác.

 

Baasa xông đánh Asa

19 Ðã không có giặc giã mãi đến năm ba mươi lăm triều Asa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page