Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 12 -

 

Sự bất trung của Rôbôam

1 Nhưng Rôbôam đã cũng có được vương quyền và đã được mạnh thế. Ông và toàn thể Israel đã bỏ lề luật Yavê. 2 Năm thứ năm đời vua Rôbôam, Shishaq vua Aicập đã lên Yêrusalem, vì người ta đã bất trung với Yavê, 3 với một ngàn hai trăm xe trận và sáu mươi ngàn kị mã và vô số quân binh cùng tiến lên với ông từ Aicập, người Lybi, Sukki, và Kushi. 4 Ông đã chiếm được các thành lũy thuộc Yuđa và ông đã đến tận Yêrusalem. 5 Shơmayah tiên tri đến gặp Rôbôam và các tướng lĩnh Yuđa đang tụ họp ở Yêrusalem vì sợ Shishaq. Ông nói với họ: "Yavê phán thế này: Các ngươi đã bỏ Ta, thì cả Ta nữa, Ta cũng bỏ mặt các ngươi trong tay Shishaq". 6 Bấy giờ các tướng lĩnh Israel và vua đã hạ mình xuống, và nói: "Yavê thật chí công!" 7 Khi Yavê đã thấy họ hạ mình xuống, lời Yavê đã đến với Shơmayah rằng: "Chúng đã hạ mình, Ta sẽ không huỷ diệt chúng; ít nửa ta sẽ cho chúng thoát nạn, và hỏa nộ của Ta sẽ không đổ xuống Yêrusalem bởi tay Shishaq. 8 Nhưng khi chúng phải làm nô lệ cho nó, chúng sẽ biết làm tôi tớ Ta là gì và làm tôi tớ các nước trần gian là gì".

9 Shishaq vua Aicập đã lên Yêrusalem, và đã lấy các kho báu nhà Yavê và các kho báu đền vua; ông đã lấy tất cả. Ông đã lấy những thuẫn vàng Salômon đã làm. 10 Thay vào đó, Rôbôam đã làm những thuẫn đồng, và ông đã trao tay các viên cai quân túc vệ canh nơi cửa đền vua. 11 Và cứ mỗi lần vua vào đền nhà Yavê thì quân túc vệ đi mang thuẫn vào, rồi (sau đó) chúng đem lại vào diếm canh của quân túc vệ.

12 Bởi (Rôbôam) đã hạ mình xuống, Yavê đã nguôi giận với ông mà không hủy diệt tận tuyệt. Vả lại ở Yuđa, vẫn còn những điều tốt. 13 Vua Rôbôam đã được vững thế ở Yêrusalem và trị vì ở đó. Rôbôam lên làm vua khi được bốn mươi mốt tuổi, và đã trị vì được mười bảy năm ở Yêrusalem, thành Yavê đã chọn đặt Danh Người, giữa các chi tộc Israel.

Tên mẹ là Naamah, người Ammon. 14 Ông đã làm sự dữ vì không chú tâm tìm kiếm Yavê. 15 Sự nghiệp của Rôbôam từ đầu chí cuối, lại đã không chép lại trong các lời của Shơmayah tiên tri, của Iđđô, thấy chiêm để đưa vào danh bộ sao? Và suốt thời gian ấy đã có chiến tranh giữa Rôbôam và Yơrôbôam. 16 Rôbôam đã nằm xuống với tổ tiên và đã được tống táng trong thành Ðavit, Abyah con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page