Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 50 -

 

Ðám tang Yacob

1 Và Yuse gục mình trên mặt cha ông mà khóc cha và hôn cha. 2 Ðoạn ông truyền cho các thầy thuốc giúp ông ướp xác cha ông. Và các thầy thuốc đã ướp xác Israel. 3 Việc phải đầy bốn mươi ngày mới xong, vì thời gian ướp xác phải đầy ngằn ấy ngày. Và người Aicập đã khóc ông bốn mươi ngày. 4 Khi những ngày khóc ông đã qua, Yuse nói với triều Pharaô rằng: "Nếu tôi được ơn được nghĩa nơi mắt các ngài, thì xin ngài tâu tận tai Pharaô rằng: 5 Thân phụ của thần đã dạy thần thề rằng: Này ta sắp chết, ta đã có ngôi mộ ta đã đào ở đất Canaan, con hãy chôn cất ta ở đó. Vậy xin cho phép thần lên chôn cất thân phụ của thần, đoạn thần sẽ trở lại". 6 Pharaô nói: "Khanh cứ lên chôn cất thân phụ của khanh như người đã muốn khanh thề hứa".

7 Và Yuse đã lên chôn cất cha ông. Ðình thần của Pharaô hết thảy cũng lên với ông làm một với các quan đại phu trong triều, những kỳ hào đất Aicập, 8 tất cả gia đình Yuse và các anh em, và gia đình của cha ông. Họ chỉ để lại những trẻ thơ, và chiên bò của họ trong đất Gôsen. 9 Cùng lên với ông có cả xa giá và kị mã. Một đoàn hộ tống rất oai vệ.

10 Họ đến Goren-ha-Atađ - bên kia sông Yorđan. - Họ đã cử hành tang lễ rất lớn lao trọng thể ở đó. Và Yuse đã làm đám ma cha ông bảy ngày. 11 Dân cư trong xứ là người Canaan đi coi đám ma ở Goren-ha-Atađ. Và họ nói: "Ấy đám ma trọng thể của Aicập!" Bởi đó người ta đã gọi tên chỗ ấy là: Abel-Misraim: chỗ thuộc bên kia sông Yorđan. 12 Con cái ông đã làm cho ông theo lời ông truyền dạy họ. 13 Con cái ông đem ông về đất Canaan và đã chôn cất ông trong hang cánh đồng Macpêlah, (cánh đồng) Abraham đã tậu lam sở đất phần mộ, của Ephrôn, người Hit-tit, đối diện với Mmrê.

14 Xong Yuse đã trở về Aicập, ông và anh em ông cùng mọi người đã lên với ông để tống táng cha ông.

 

Từ khi Yacob qua đời tới lúc Yuse chết

15 Các anh của Yuse thấy cha họ đã chết thì nói: "Nếu như Yuse thù ghét ta và oán trả lại ta mọi sự dữ ta đã gây ra cho nó?" 16 Và họ truyền một người đến với Yuse mà rằng: "Trước khi chết cha ông đã truyền rằng: Các ngươi hãy nói với Yuse: "Thôi, hãy miễn thứ tội ác của các anh con, và lỗi lầm của họ, sự dữ họ đã gây ra cho con. Vậy bây giờ, xin miễn thứ tội ác của những kẻ làm tôi Thiên Chúa cha ông!" 17 Và Yuse đã khóc khi (nghe) các lời họ nói với ông.

18 Các anh của Yuse đến sấp mình trước mặt ông và nói: "Này chúng tôi xin làm tôi tớ ông". 19 Yuse nói với họ: "Ðừng sợ! Tôi là người thay thế Thiên Chúa hay sao? 20 Các người mưu sự dữ hại tôi, Thiên Chúa lại mưu biến dữ hóa lành, để làm ra như đã thấy hôm nay: là cứu sống cả một dân lớn. 21 Vậy bây giờ, đừng sợ, chính tôi sẽ cung dưỡng các người với các trẻ thơ". Và ông đã an ủi và ngỏ lời tâm phúc với họ.

22 Yuse lưu lại ở Aicập, ông và gia đình cha ông. Và Yuse đã thọ được một trăm mười tuổi. 23 Yuse đã thấy đến cháu tam đại của Ephraim, Makir con của Manassê cũng đã con sinh ra trên đầu gối Yuse. 24 Yuse nói với anh em: "Tôi sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ viếng thăm anh em và cho anh em lên khỏi xứ này mà về lại đất Người đã thế hứa cho Abraham, Ysaac và Yacob". 25 Yuse đã xin con cái Israel thế mà rằng: "Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm các người, các người hãy đem hài cốt tôi lên khỏi đây!" 26 Và Yuse đã chết, thọ một trăm mười tuổi. Và người ta đã ướp xác ông và đặt ông trong một quan tài ở Aicập.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page